Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.2.15

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1
z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.2) oraz w związku z § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw PolskoRosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.
Funkcję Pełnomocnika pełni prof. Adam Daniel Rotfeld.
3.
Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Spraw Zagranicznych, który nadzoruje jego działalność.
§  2.
Pełnomocnik jest współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, zwanej dalej "Grupą" i w szczególności:
1)
wskazuje kandydatów na polskich członków Grupy i występuje do Ministra Spraw Zagranicznych o ich powołanie;
2)
współprzewodniczy wspólnym pracom i posiedzeniom obu części Grupy;
3)
przygotowuje posiedzenia polskiej części Grupy;
4)
współpracuje z rosyjskim współprzewodniczącym Grupy;
5)
współorganizuje wspólne posiedzenia obu części Grupy oraz dwustronne posiedzenia zespołów eksperckich;
6)
organizuje doraźne i stałe zespoły ekspertów do poszczególnych zagadnień będących przedmiotem prac Grupy;
7)
przedstawia Ministrowi Spraw Zagranicznych propozycje działań zapewniających prawidłową realizację powierzanych zadań;
8)
nadzoruje i uczestniczy w opracowywaniu analiz dotyczących spraw będących przedmiotem prac Grupy;
9)
współpracuje z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, w szczególności z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Studiów Wschodnich i innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz z instytucjami i organizacjami zagranicznymi, działalność, których dotyczy spraw będących przedmiotem prac Grupy;
10)
przedstawia propozycje decyzji organów władz państwowych i sugestie dla organizacji krajowych, sprzyjające realizacji celów, dla jakich Grupa została powołana;
11)
przedstawia Ministrowi Spraw Zagranicznych, a także Prezesowi Rady Ministrów na jego wniosek, bieżące informacje o działalności Grupy oraz sprawozdania roczne;
12)
realizuje inne zadania powierzone mu przez Ministra Spraw Zagranicznych i Prezesa Rady Ministrów, związane z realizacją celów, dla jakich Grupa została powołana.
§  3. 1
Przy wykonywaniu powierzonych mu zadań Pełnomocnik współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych i korzysta z pomocy Departamentu Wschodniego oraz innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także polskich placówek zagranicznych, w szczególności Ambasady i Konsulatów Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej.
§  4. 2
Dyrektor Departamentu Wschodniego oraz dyrektorzy pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także kierownicy polskich placówek zagranicznych, zobowiązani są, w zakresie ich działania, do przekazywania Pełnomocnikowi informacji niezbędnych dla realizacji jego zadań.
§  5.
1.
Obsługę merytoryczną, administracyjne-techniczną i kancelaryjne-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2.
Zadania, o których mowa w ust. 1 mogą zostać zlecone Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych na podstawie porozumienia zawartego między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.
3. 3
Dyrektor Biura Spraw Osobowych i Szkolenia wyznacza do obsługi Pełnomocnika asystenta.
4. 4
Dyrektorzy Biura Informatyki i Telekomunikacji zapewniają obsługę informatyczną i telekomunikacyjną pomieszczeń biurowych Pełnomocnika.
5.
Dyrektorzy Biura Informatyki i Biura Łączności zapewniają obsługę informatyczną i telekomunikacyjną pomieszczeń biurowych Pełnomocnika oraz jego
§  6. 5
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze środków przyznanych Departamentowi Wschodniemu.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2008 r.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1605).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600

1 § 3 zmieniony przez § 12 pkt 1 zarządzenia nr 8 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz zmiany i uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.Urz.MSZ.09.2.12) z dniem 21 marca 2009 r.
2 § 4 zmieniony przez § 12 pkt 2 zarządzenia nr 8 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz zmiany i uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.Urz.MSZ.09.2.12) z dniem 21 marca 2009 r.
3 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 12 pkt 3 zarządzenia nr 8 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz zmiany i uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.Urz.MSZ.09.2.12) z dniem 21 marca 2009 r.
4 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 12 pkt 4 zarządzenia nr 8 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz zmiany i uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.Urz.MSZ.09.2.12) z dniem 21 marca 2009 r.
5 § 6 zmieniony przez § 12 pkt 5 zarządzenia nr 8 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz zmiany i uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.Urz.MSZ.09.2.12) z dniem 21 marca 2009 r.