Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.32

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw realizacji Programu "Batory"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1996 r. Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw realizacji Programu "Batory", zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnika wyznacza i odwołuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
3.  W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy reprezentowanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w działaniach dotyczących przedsięwzięć mających na celu realizację Programu "Batory", w szczególności w zakresie monitorowania harmonogramu i identyfikowania ryzyka realizacji przedsięwzięć, a także podejmowania inicjatyw w zakresie wsparcia terminowych realizacji tych przedsięwzięć.
§  3.  Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w przedsięwzięcia mające na celu realizację Programu "Batory".
§  4. 
1.  Komórki organizacyjne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, zgodnie z ich kompetencjami i zakresem zadań, w szczególności przez udostępnianie niezbędnych informacji oraz przygotowywanie opinii.
2.  W zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik może występować do odpowiednich organów administracji i innych podmiotów.
§  5.  Obsługę merytoryczną i organizacyjno - biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).