Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2023.77

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1234) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Edukacji i Nauki, zwany dalej "Ministrem".
3. 
W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy zapewnianie Ministrowi wsparcia eksperckiego w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, zwanych dalej "zawodami medycznymi", w tym:
1)
współpraca z organami administracji rządowej, uczelniami, instytucjami przedstawicielskimi środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pracodawców, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami i instytucjami zagranicznymi, realizującymi zadania w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych;
2)
przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi opinii, analiz oraz rekomendacji dotyczących rozwiązań w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych;
3)
udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych;
4)
reprezentowanie Ministra.
§  3. 
Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.