Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw otwartości danych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2023.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw otwartości danych

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw otwartości danych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnika wyznacza i odwołuje Minister Cyfryzacji.
3. 
Pełnomocnik działa również w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji i przez niego nadzorowanych.
§  2. 
Pełnomocnik wykonuje zadania określone w art. 37 ust. 1 oraz w art. 38 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
§  3. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).