Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2020.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw górnictwa węgla kamiennego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika do spraw górnictwa węgla kamiennego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego, w szczególności:
1) koordynacja działań przedsiębiorstw sektora górnictwa węgla kamiennego objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych;
2) koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami nadzorowanymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
3) analiza kierunków rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem kierunków określonych w rządowych dokumentach strategicznych z zakresu sektora górnictwa węgla kamiennego.
§  3.  W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Aktywów Państwowych.
§  4. 
1.  Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Aktywów Państwowych.
2.  Dyrektorzy oraz pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych, w sprawach należących do ich właściwości, udzielają pomocy Pełnomocnikowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań oraz wyrażanie opinii.
§  5.  Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Górnictwa.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).