Dz.Urz.MPiT.2018.61

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) postanawia się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii ustanawia się Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie, planowanie i realizacja w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwanym dalej "Ministerstwem", działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w szczególności przez:
1) realizację obowiązków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
2) opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe obowiązujących w Ministerstwie;
3) identyfikowanie ryzyka i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka;
4) przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;
5) opracowanie procedur zapewniających utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym w szczególności w zakresie informowania Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV o:
a) wystąpieniu incydentów komputerowych,
b) zmianie lokalizacji siedziby Ministerstwa, w szczególności zmianie danych kontaktowych Ministerstwa;
6) współpracę z innymi pełnomocnikami działającymi przy organach administracji rządowej oraz z organami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
§  3.  Pełnomocnik, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Ministerstwa, przedstawia Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii:
1) informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2;
2) roczne sprawozdania ze swojej działalności do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku sprawozdawczym.
§  4.  Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  5.  Obsługę Pełnomocnika w zakresie realizacji jego obowiązków zapewnia komórka organizacyjna właściwa w sprawach informatycznych urzędu.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).