Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2010.2.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. *

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz w związku z § 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 30 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 7, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r., zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. Pełnomocnikiem jest dyrektor Departamentu Konsularnego.
3. Pełnomocnik jest przewodniczącym Zespołu do spraw wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r., powoływanego w drodze odrębnej decyzji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.
§  2.
1. Pełnomocnik reprezentuje Ministra Spraw Zagranicznych wobec Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego oraz innych organów i instytucji w sprawach związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. w obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających za granicą.
2. Pełnomocnik nadzoruje oraz koordynuje wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. przez komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówki zagraniczne.
3. Pełnomocnik podpisuje korespondencję urzędową w zakresie swojego działania.
§  3. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.
§  4. Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej:
1) analizy, oceny i wnioski dotyczące zakresu jego działania;
2) okresowe informacje na temat stanu przygotowań;
3) sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów.
§  5.
1. Obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Konsularny.
2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji Departamentu Konsularnego.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

* Z dniem 25 września 2010 r. nin. zarządzenie traci częściowo podstawę prawną na skutek zmiany § 20 ust. 1 pkt 1 oraz § 20 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 30 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz.Urz.MSZ.09.7.111) przez § 2 zarządzenia nr 32 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz.Urz.MSZ.10.3.43).