Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wolności religii

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wolności religii, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
§  2.  Pełnomocnika wyznacza i odwołuje w formie decyzji Minister Spraw Zagranicznych.
§  3.  Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie promowania i ochrony wolności religii na świecie, w tym ochrony mniejszości religijnych, szczególnie chrześcijan;
2) monitorowanie aktywności organizacji międzynarodowych w zakresie wolności religii;
3) uczestniczenie w wybranych posiedzeniach odpowiednich gremiów organizacji międzynarodowych, a także w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych, poświęconych problematyce wolności religii;
4) przygotowywanie rekomendacji dotyczących prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych działań i formułowanie propozycji inicjatyw w obszarze promocji wolności religii na świecie, w tym ochrony mniejszości religijnych, szczególnie chrześcijan;
5) wspieranie współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z innymi jednostkami administracji państwowej, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, a także z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowisk naukowych, przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych, w zakresie problematyki wolności religii.
§  4.  W wykonywaniu swoich zadań Pełnomocnik współpracuje z dyrektorami właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kierownikami placówek zagranicznych.
§  5.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną, kancelaryjną i finansową Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w której jest zatrudniony pracownik wyznaczony na Pełnomocnika.
§  6.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków finansowych przydzielonych do dyspozycji komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o której mowa w § 5.
§  7. 
1.  Pełnomocnik sporządza za każdy rok kalendarzowy sprawozdanie ze swojej działalności, które przedkłada Ministrowi Spraw Zagranicznych najpóźniej do 30 marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.
2.  Sprawozdanie może zawierać wnioski oraz opinie odnośnie do dalszych kierunków i działań podejmowanych przez Pełnomocnika w następnych okresach sprawozdawczych.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).
2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały opublikowane w Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 81, z 2018 r. poz. 26, 51 i 56 oraz z 2019 r. poz. 2, 6, 19, 22 i 29.