Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 80 - Regionalne izby obrachunkowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2006.11.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2006 r.

DECYZJA Nr 153
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 - Regionalne izby obrachunkowe

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784) postanawia się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się w części 80 - Regionalne izby obrachunkowe, dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu:
1)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
2)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
3)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
4)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku;
5)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;
6)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;
7)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
8)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie;
9)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;
10)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;
11)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;
12)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
13)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;
14)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
15)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
16)
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
§  2.
Traci moc decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 - Regionalne izby obrachunkowe (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 35).
§  3.
Przepisy niniejszej decyzji mają zastosowanie od dnia 1 lipca 2006 r.
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.