Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2013.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768 oraz z 2012 r., poz. 1546 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się dysponentami drugiego stopnia budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie, bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu:
1) Dyrektora Centrum Informatycznego Edukacji;
2) Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
§  2. Ustanawia się dysponentami trzeciego stopnia budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie, bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu:
1) Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
2) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku;
3) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie;
4) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie;
5) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi;
6) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży;
7) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu;
8) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
9) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu;
10) Dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie;
11) Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.
§  3. Traci moc zarządzenie nr 41 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).