Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2007.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się dysponentami trzeciego stopnia budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie, bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu:
1) Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
2) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku;
3) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie;
4) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie;
5) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi;
6) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży;
7) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu;
8) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
9) Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu;
10) Dyrektora Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie;
11) 1 Dyrektora Centrum Informatycznego Edukacji;
12) Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie;
13) Dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie;
14) Dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie;
15) Dyrektora Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MEN.07.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2007 r.