Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2024.25

Akt oczekujący
Wersja od: 19 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812) w związku z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259 oraz z 2022 r. poz. 2846) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zadania dysponenta głównego części 57 budżetu państwa, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", realizuje dyrektor Biura Finansów ABW.
§  2. 
W części 57 budżetu państwa ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia, bezpośrednio podległych Szefowi ABW:
1)
dyrektora Biura Finansów ABW - w stosunku do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-32 załącznika do zarządzenia nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. poz. 927 oraz z 2024 r. poz. 201);
2)
dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
§  3. 
Traci moc zarządzenie nr 42 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 17).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.