Ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim. - OpenLEX

Ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.20.265

Akt indywidualny
Wersja od: 17 listopada 2010 r.

DECYZJA Nr 381/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie ustanowienia dorocznego święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, z późn. zm.1)) - ustala się, co następuje:

1.
Ustanawia się doroczne święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 15 września.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.