Ustanowienie dorocznego Święta oraz przejęcie dziedzictwa tradycji przez 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.21.271

Akt indywidualny
Wersja od: 18 listopada 2008 r.

DECYZJA Nr 492/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie ustanowienia dorocznego Święta oraz przejęcia dziedzictwa tradycji przez 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - dla zachowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej chlubnych tradycji orężnych - ustala się, co następuje:

1.
31. Baza Lotnictwa Taktycznego przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji niżej wymienionych jednostek:
1)
2. i 4. Wielkopolskiej eskadry lotniczej z lat 1919-1920;
2)
13. i 15. eskadry myśliwskiej z lat 1920-1925;
3)
111. i 112. eskadry myśliwskiej z lat 1925-1939;
4)
131. i 132. eskadry myśliwskiej 3. pułku lotniczego z lat 1928-1939;
5)
2. dywizjonu myśliwskiego "Krakowsko-Poznańskiego" z roku 1940;
6)
302. dywizjonu myśliwskiego z lat 1940-1947;
7)
62. pułku lotnictwa myśliwskiego z lat 1954-1995;
8)
3. pułku lotnictwa myśliwskiego "Poznań";
9)
3. eskadry lotnictwa taktycznego;
10)
6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego;
11)
6. eskadry lotnictwa taktycznego;
12)
31. Bazy Lotniczej z lat 2001-2008.
2.
Ustanawia się doroczne Święto 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w dniu 4 września.
3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.