Ustalenie zmianowego rozkładu czasu pracy w sekretariatach komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.2.80

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2008 r.

DECYZJA Nr 30
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia zmianowego rozkładu czasu pracy w sekretariatach komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 76, poz. 505) i § 18 ust. 2 i 5 oraz § 20 Regulaminu Pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych stanowiącego załącznik do decyzji Nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 2, poz. 24) postanawia się, co następuje:
§  1.
W komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w których w sekretariatach pracują co najmniej dwie osoby, ustala się dla pracowników sekretariatów zmianowy rozkład czasu pracy w godzinach od 08.15 do 16.15 oraz od 10.15 do 18.15, z zachowaniem łącznego wymiaru czasu pracy po 40 godzin tygodniowo dla każdego pracownika.
§  2.
Jeśli wymaga tego szczególny charakter realizowanych zadań, dyrektor komórki organizacyjnej może ustalić inne ramy godzinowe zmianowego rozkładu czasu pracy pracowników sekretariatu, z zastrzeżeniem nienaruszania uprawnienia pracownika do co najmniej jedenastogodzinnego nieprzerwanego wypoczynku w ciągu doby, albo od stosowania zmianowego rozkładu czasu pracy odstąpić.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości dyrektorom komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz pracownikom sekretariatów tych komórek.