Ustalenie zasad zawierania umów zlecenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. - OpenLEX

Ustalenie zasad zawierania umów zlecenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.131

Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 5 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad zawierania umów zlecenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§  1.
1.
Do każdego wniosku o zawarcie umowy zlecenia wnioskujący załącza notatkę służbową z przeprowadzonych negocjacji dotyczących ustalenia proponowanej ceny na usługę, bądź dostawę.
2.
Negocjacje należy przeprowadzić i sporządzić notatki z minimum dwoma zleceniobiorcami.
3.
Każda notatka służbowa powinna zawierać wszystkie elementy negocjowanej ceny, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Warszawa, ...............................

NOTATKA SŁUŻBOWA

z przeprowadzonych negocjacji dotyczących ustalenia kwoty za tłumaczenie ustne z języka ...................................... na język polski i z języka polskiego na język ..................................... na tłumaczenie w terminie .................... w ................................ .

1. Ze strony zleceniodawcy negocjacje prowadził ........................ z Panem/Panią .................. legitymującym/cą się dowodem osobistym/paszportem seria ................... nr ..............., zamieszkały/a .................................................... zwanego/ej zleceniobiorcą, który oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i środki finansowe do wykonania usługi tłumaczenia ustnego z języka .............................................................................................. .

2. Strony ustaliły, że efektywny czas pracy tłumacza nie może przekroczyć 12 godz. dziennie, za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia tłumacz otrzyma ...................... zł plus VAT (brutto, netto).

3. Tłumacz-zleceniobiorca został poinformowany, że zleceniodawca takie same negocjacje przeprowadzi z dwoma innymi tłumaczami w celu wyboru najtańszej oferty. Zleceniodawca poinformuje potencjalnych zleceniobiorców o dokonanym wyborze w możliwie najkrótszym terminie.

4. Strony ustaliły, że w przypadku zawarcia umowy na tłumaczenie, ogólna kwota na jaką zawarta będzie umowa wyniesie .................................. zł, słownie .....................................

w kwocie tej znajdą się następujące składniki:

- podatek (składka ubezpieczenia społ.) ........................................ zł

- bilet lotniczy/kolejowy itp ........................................................... zł

- koszty hotelu .............................................................................. zł

- diety .......................................................................................... zł

- ryczałty na dojazdy .................................................................... zł

- zarobek netto tłumacza ............................................................... zł

............................................................... ...........................................................

(podpis tłumacza-zleceniobiorcy) (podpis prowadzącego negocjacje)

WNIOSEK

Po przeprowadzeniu negocjacji z trzema tłumaczami proponuję zawrzeć/nie zawierać umowy z Panem/nią .......................................... którego/ej oferta jest najtańsza/nie jest najtańsza.

ZATWIERDZAM WNIOSEK

..................................................................

(podpis osoby prowadzącej negocjacje)