Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Giełd Towarowych za przeprowadzenie egzaminu na maklerów giełd towarowych w dniu 8 czerwca 2002 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2002.8.36

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji egzaminacyjnej dla Maklerów Giełd Towarowych za przeprowadzenie egzaminu na maklerów giełd towarowych w dniu 8 czerwca 2002 r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie w dniu 8 czerwca 2002 r. egzaminu na maklerów giełd towarowych ustala się na poziomie 0 złotych. W tym zakresie nie stosuje się postanowień §§ 1 i 2 zarządzenia Nr 11 Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych lub Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Giełd Towarowych (Dz. Urz. KPWiG Nr 4, poz. 45).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.