Ustalenie wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będących stypendystami strony polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.31

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 8 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będących stypendystami strony polskiej

Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się następujące wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują i odbywają kształcenie lub uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim - 900,00 zł miesięcznie;
2)
dla uczestników badań naukowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, staży habilitacyjnych, naukowych i artystycznych - 1.350,00 zł miesięcznie;
3)
dla uczestników badań naukowych, studiów podyplomowych, staży naukowych, artystycznych, posiadających stopień odpowiadający polskiemu stopniowi doktora habilitowanego lub zatrudnionym w zagranicznej uczelni na stanowisku profesora - 1.600,00 miesięcznie.
§  2.
Cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, w przypadku gdy umowy międzynarodowe albo umowy zawarte z organami uczelni określają inne wysokości stypendiów wypłaca się stypendia w wysokości ustalonej w tych umowach.
§  3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy cudzoziemcy będący stypendystami pochodzą z rejonów objętych działaniami wojennymi, z rejonów objętych skutkami kataklizmów i klęsk żywiołowych Minister może zwiększyć wysokość stypendiów do wysokości 2.600,00 zł miesięcznie.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z tym, że przepisy § 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).