Ustalenie wysokości maksymalnej stopy technicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNUiFE.2005.1.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2005 r.

OGŁOSZENIE
z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości maksymalnej stopy technicznej.

Na podstawie § 43 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz. U. Nr 218, poz. 2144) Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ogłasza, że wysokość maksymalnej stopy technicznej wynosi 3,96 %.