Ustalenie wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1985.9.22

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1985 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 października 1985 r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1980 r. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 194 i 1984 r. Nr 60, poz. 307) i § 10 rozporządzenia Ministr Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 195, Nr 73, poz. 330 i z 1985 r. Nr 17, poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wykaz wyrobów o charakterze antyimportowym dla celów stosowania obniżki podatku dochodowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Obniżka podatku dochodowego, o której mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 194 i z 1984 r. Nr 60, poz. 307) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 195, Nr 73, poz. 330 z 1985 r. Nr 17, poz. 75), przysługuje podatnikowi, który wytwarza lub w okresie do dnia 31 grudnia 1986 r. podejmie wytwarzanie wyrobu zamieszczonego w wykazie, od przychodów ze sprzedaży tego wyrobu uzyskanych w okresie do dnia 31 grudnia 1988 r.
§  3.
1.
Podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwy urząd skarbowy o podjęciu wytwarzania określonego wyrobu o charakterze antyimportowym w terminie jednego miesiąca od uruchomienia tej produkcji.
2.
Podatnik, który wytwarza określony wyrób o charakterze antyimportowym w dniu wejścia w życie zarządzenia, jest obowiązany zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy w terminie do dnia 31 stycznia 1986 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WYROBÓW O CHARAKTERZE ANTYIMPORTOWYM

Lp.SWWNazwa wyrobu lub grupy wyrobów
123
1064Narzędzia w zakresie:
- narzędzi z węglików spiekanych,
- narzędzi dla przemysłu elektronicznego, wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych,
- uchwytów wiertarskich,
- kluczy dynamometrycznych i nasadek,
- gwintowników do gwintu metrycznego,
- nietypowych przyrządów stalowych w formie czcionek (dla znakowania opakowań dla przemysłu spożywczego, rybnego, mięsnego i tłuszczowego),
- narzędzi do maszynowej obróbki drewna przy użyciu wiertarek i innych maszyn o napędzie elektrycznym
20651-237Siatki transporterowe
30651-27Sita papiernicze
40651-5Elektrody metalowe do spawania
- w zakresie elektrod rutylowych
50652-3Łańcuchy techniczne przegubowe
- w zakresie łańcuchów typu Galla
60653Śruby i elementy złączne, w tym nity zrywalne - wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych
70654-62Złącza meblowe
- w zakresie wkrętów do okuć meblowych typu VBA "Euro"
80654-94Okucia kaletnicze
- w zakresie okuć typu "Bigle"
90655-1 do -4Opakowania i pojemniki metalowe lekkie w zakresie:
- opakowań i pojemników, wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych przemysłu elektronicznego,
- zakrywek metalowych (z blachy ocynowanej) nakręcanych, do słoi szklanych Twist-Off oraz zakrywek koronowych
100658Wyposażenie i sprzęt medyczno-sanitarny metalowy
110659-9Wyroby metalowe przemysłowe pozostałe osobno nie wymienione
- w zakresie zapinek do futer i innych okryć (keski)
120675-999Sprzęt metalowy sportowy w zakresie
- sprzętu alpinistycznego,
- celowników do łuków wyczynowych, kostek stabilizatorów, monostabilizatorów, stabilizatorów, majdanów łuku wyczynowego
130711-52Kotły grzewcze stalowe
- w zakresie kotłów o mocy cieplnej powyżej 100 kW, opalanych gazem
140742-91Nitownice do metali
150743-14Drążarki elektroerozyjne do obróbki metali
160745-3Urządzenia do nanoszenia powłok malarsko-lakierniczych
170745-4Urządzenia do nanoszenia powłok z tworzyw sztucznych
180761-3Młyny do minerałów
- w zakresie mielników krzemowych dla przemysłu ceramicznego
190769Zespoły i części do maszyn i urządzeń do przerobu minerałów i produkcji materiałów budowlanych
- w zakresie wykładziny do młynów kulowych
200771-17Linie mieszalnicze oraz maszyny i urządzenia dla linii mieszalniczych
210797-3Maszyny i urządzenia do podnoszenia i przemieszczania pojazdów samochodowych
- w zakresie dźwigników hydraulicznych przenośnych
220829Części maszyn i urządzeń rolniczych oraz dla gospodarki leśnej
- w zakresie wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych części zamiennych do importowanych maszyn urządzeń
230873-2Pompy próżniowe
240874-61Elementy prowadzące powietrze lub inne gazy
- w zakresie przewodów ogrzewczych kabin ciągników rolniczych
250877-2Maszyny do dozowania produktów gęstych i półpłynnych
260877-3Maszyny do rozlewu produktów płynnych
- w zakresie maszyn do rozlewu próżniowego
270877-69Maszyny do zamykania opakowań pozostałe
- w zakresie pneumatycznych zszywaczy, wraz z zszywkami, do zamykania opakowań i pudeł kartonowych
280912-111Regulatory temperatury
290912-21Zawory elektromagnetyczne przemysłowe
300916-1Elementy wytwarzania informacji systemu hydraulicznego regulacji ciągłej
310916-15Czujniki poziomu wody
320917-11Przetworniki elektromechaniczne
330917-12Przetworniki sygnałów napięć
340918-1Elementy automatyki chłodniczej i grzewczej
350918-2Regulatory przyrządowe automatyki impulsowej
360918-5Sygnalizatory automatyczne stanów krytycznych lub optymalnych
- w zakresie urządzeń do kontroli i sygnalizacji skuteczności działania instalacji uziemiającej
370919Części urządzeń do automatycznej regulacji i sterowania w zakresie:
- cyfrowych mierników położenia,
- elektronicznych dozatorów wagowych,
- elektronicznych sygnalizatorów ruchu,
- elementów automatyki przemysłowej do pracy w środkach agresywnych,
- impulsatorów tranzystorowych,
- indukcyjnych czujników zbliżeniowych stało i zmiennoprądowych,
- liczników rewersyjnych,
- łączników drogowych automatyki,
- małogabarytowych elektronicznych przekaźników czasowych,
- optoelektrycznych czujników zbliżeniowych,
- zasilaczy do układów automatyki i sterowania,
- sygnalizacyjnych kolumn świetlnych,
- pojemnościowych czujników zbliżeniowych,
- przetworników analogowo-cyfrowych,
- trójosiowych elektronicznych systemów sterujących
380922-9Systemy minikomputerowe pozostałe
- w zakresie mikrokomputerów i terminali inteligentnych wraz z oprogramowaniem
390923Moduły systemów komputerowych w zakresie:
- kontrolerów dyskowych,
- modułowych systemów mikroprocesorowych,
- pamięci operacyjnych półprzewodnikowych,
- programatorów pamięci,
- pakietów do sterowników,
- testerów monitorów MERA 7951,
- monitorów ekranowych
400929-3Części modułów systemów komputerowych
- w zakresie wielowyjściowych zasilaczy impulsowych
410943-3Przyrządy do pomiaru wielkości kinetycznych w zakresie:
- przemysłowych liczników obrotów, suwów i długości drogi,
- torsjometrów (do pomiaru momentu obrotowego, prędkości obrotowej i mocy na wale napędu głównego statków morskich),
- wibrometrów i wibrografów
420943-6Przyrządy do pomiaru siły, momentu mocy i pracy w zakresie:
- dynamometrów teletechnicznych,
- dynamometrów sprężynowych
430943-7Przyrządy do pomiaru objętości i strumienia przepływu płynów i ciał sypkich
- w zakresie termoanemometrów do pomiaru przepływu gazów
440943-79Wyposażenie specjalne i sprzęt dla przepływomierzy i poziomowskazów
- w zakresie katatermometrów Hilla zwykłych i posrebrzanych
450943-792Dysze normalne i komorowe
- w zakresie dysz rozpylających ciecz (stosowanych w aparaturze chemicznej, farmaceutycznej i cukrowniczej)
460944-33Przyrządy do pomiaru lepkości pozornej
- w zakresie lepkościomierzy Pinkiewicza
470944-4Przyrządy do pomiaru składu substancji oraz analiz elektrochemicznych w zakresie:
- aspiratorów (urządzeń do badania zanieczyszczeń gazowych powietrza),
- elektrod jonoselektywnych
480945-22Termometry laboratoryjne i powszechnego użytku pracujące na zasadzie rozszerzalności cieczy w zakresie:
- termometrów meteorologicznych zwykłych,
- termometrów meteorologicznych maksymalnych,
- termometrów meteorologicznych minimalnych,
- termometrów meteorologicznych glebowych i wodnych,
- termometrów laboratoryjnych o zakresie pomiaru 0°-100°C z dokładnością pomiaru 1°C, legalizowanych,
- termometrów laboratoryjnych o zakresie pomiaru 0°-50°C z dokładnością pomiaru 0,1°C, legalizowanych,
- termometrów laboratoryjnych o zakresie pomiaru 0°-50°C z dokładnością pomiaru 0,2°C, legalizowanych,
- termometrów laboratoryjnych o zakresie pomiaru 50°-100°C z dokładnością pomiaru 0,1°C, legalizowanych,
- termometrów kontrolnych II rzędu 0°-50°C dokładność 0,1°C, legalizowanych,
- termometrów kontrolnych II rzędu 50°-100°C dokładność 0,1°C, legalizowanych,
- termometrów kontrolnych II rzędu do termometrów lekarskich 35°-40°C, 40°-45°C, dokładność 0,05°C
490945-25Termometry elektryczne
- w zakresie czujników do elektronicznych mierników temperatury
500947-9Aparatura pomiarowa specjalizowana pozostała w zakresie:
- chronokomparatorów,
- elektroniczych mierników temperatury,
- mikrospektrometrów rezonansów magnetycznych EPR, NMR, NPR,
- magnetometrów jądrowych z płynącą cieczą do pomiaru niskich pól magnetycznych,
- zasilaczy sterowanych cyfrowo z minikomputera do systemu gradientowego tomografu NMR-owskiego,
- minispektrometrów impulsowych NMR (z automatycznym pomiarem czasu relaksacji i układem do transformacji fourierowskiej),
- analizatorów śladowych ilości metali ciężkich
510948-15Ultratermostaty i termostaty
- w zakresie termostatów płaszczyznowych
520948-17Piece laboratoryjne drutowe i silitowe
530948-5Urządzenia laboratoryjne do pobierania i przygotowania próbek w zakresie:
- szlifierkopolerek,
- polerek metalograficznych,
- przecinarek uniwersalnych
540962-34Suszarki fotograficzne
- w zakresie suszarek cylindrycznych
550965-2Szkła okularowe
560965-3Oprawy okularowe
- w zakresie opraw do szkieł leczniczych (z wyjątkiem opraw wtryskowych)
57097Narzędzia, przyrządy, aparaty i urządzenia medyczne oraz weterynaryjne
581029-99Elementy i akcesoria do pojazdów samochodowych pozostałe
- w zakresie samochodowych pasów bezpieczeństwa
591114-21Styczniki wysokiego napięcia
- w zakresie wysokonapięciowych styczników specjalnych do łączenia baterii kondensatorów
601131Sprzęt instalacyjny
- w zakresie oznaczników do przewodów i kabli elektrycznych
611132-3Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ulicznego i drogowego
- w zakresie lamp ostrzegawczych
621134-15Akumulatory elektryczne kwasowe trakcyjne
631135-8Osprzęt instalacyjny elektryczny i elektroniczny do pojazdów i silników spalinowych w zakresie
- oporników z wyłącznikiem elektronicznym,
- elektronicznych oszczędzaczy paliwa
641153-91Aparaty dla źle słyszących
651153-9Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku pozostały
- w zakresie barier podczerwieni z optyką do kompletacji elektronicznych systemów alarmowych
661158Podzespoły oraz elementy stykowe urządzeń elektronicznych, posiadające świadectwa kwalifikacyjne właściwych branżowo instytutów, wytwarzane na zamówienia przedsiębiorstw państwowych
671158-6Elementy elektromechaniczne i podzespoły dla urządzeń elektronicznych
- w zakresie uniwersalnych systemów złącz do obwodów drukowanych i końcówek zaciskowych kabli
681159Części i podzespoły typów dla wyrobów przemysłu elektronicznego i teletechnicznego, wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych
691223-1Inhibitory korozji
701231-9Nawozy sztuczne pozostałe
- w zakresie nawozów magnezowych typu siarczanowego
711244-469Triazyny i pochodne
721246-297Owadobójcze preparaty użytkowe pozostałe
- w zakresie płynnych preparatów owadobójczych na bazie permetryny
731248-6Części maszyn i urządzeń z węgli uszlachetnionych
- w zakresie pierścieni gumowych dla przemysłu okrętowego
741263-4Polimery akrylowe i metakrylowe
- w zakresie płyt z polimetakrylenu metylu (plexi)
751264-57Regulatory wzrostu roślin - preparaty użytkowe
761268-1Poliuretany
771268-29Tworzywa epoksydowe pozostałe
- w zakresie tiksotropowych materiałów regeneracyjnych na bazie modyfikowanych żywic epoksydowych
781269-5Kauczuki syntetyczne inne
- w zakresie preparatów antywibracyjnych dla przemysłu elektromaszynowego
791289-9środki chemiczne pomocnicze dla pozostałych gałęzi przemysłu osobno nie wymienione
- w zakresie płynów do konserwacji akumulatorów
80131Farby i lakiery
- w zakresie pigmentów i farb do znakowania tkanin
811317-44Kity szpachlowe, szpachlówki, masy i wypełniacze por epoksydowe
- w zakresie mas do wyważania
821319-41Farby i pasty z metali szlachetnych
- w zakresie preparatów przewodzących prąd elektryczny, ciepło i strumień magnetyczny, stosowanych w przemyśle elektromaszynowym i elektronicznym
831331-17Bufory i roztwory buforowe
841331-2Wskaźniki chemiczne w zakresie:
- wskaźników glebowych do pH,
- odczynników do oznaczania tlenu i pH w wodzie,
- kwasomierzy glebowych
851331-28Papierki wskaźnikowe
861344-69Preparaty diagnostyczne stosowane w analityce lekarskiej - pozostałe
871344-71Podłoża bakteriologiczne
881345-31Testy diagnostyczne chemiczne
891361-459Taśmy z tworzyw sztucznych pozostałych
- w zakresie taśm samoprzylepnych do uszczelniania okien
901361-712Sztuczne skóry z licem z tworzyw sztucznych na nośnikach tkanych
911362-2Detale z tworzyw sztucznych dla radiotechniki i elektroniki, wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych
921362-5Detale z tworzyw sztucznych do środków transportu w zakresie:
- spoilerów do samochodów ciężarowych (wyrób wpływający na oszczędność paliwa).
- kołków mocujących, kołków tapicerskich oraz spinek, wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych przemysłu motoryzacyjnego
931364Opakowania z tworzyw sztucznych w zakresie:
- małogobarytowych opakowań, wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych przemysłu elektronicznego,
- torebek do szynek 6 lbs i 11 lbs
941366-2Sprzęt szkutniczy (żeglarski i wioślarski) z tworzyw sztucznych
- w zakresie desek do pływania ze styrohartu
951367-1Artykuły toaletowe i kosmetyczne
- w zakresie pumeksów kosmetycznych z poliuretanów
961369-2Artykuły gospodarcze z tworzyw sztucznych
- w zakresie zmywaków kuchennych z poliuretanów
971367-95Wyroby powszechnego użytku pozostałe z polipropylenu
981369-1Uszczelki, wkładki, podkładki z tworzyw sztucznych
- w zakresie osłon bryzgoszczelnych mających zastosowanie w okrętownictwie i automatyce sterującej w przemyśle
991369-6Sprzęt ochronny i ratunkowy z tworzyw sztucznych
- w zakresie ochronników słuchu
1001369-7Sprzęt medyczny z tworzyw sztucznych
1011369-9Wyroby z tworzyw sztucznych osobno nie wymienione
- w zakresie płytek i kształtek izolacji cieplnej z poliuretanów
1021373-1Uszczelnienia i wyroby formowe wycinane, cięte i konfekcjonowane
- w zakresie uszczelnień tkaninowo-gumowych olejoodpornych do wysokich ciśnień hydraulicznych, części zamiennych do maszyn i urządzeń gumowo-metalowe olejoodporne lub kwasoodporne
1031373-14Tłoki i membrany gumowe i gumowo-tkaninowe, wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych
1041373-29Uszczelnienia i wyroby gumowe pozostałe
- zakresie uszczelek zaworów do dojarek
1051373-54Węże gumowe tłoczne wysokociśnieniowe z przekładkami z oplotu drutu
1061374-1Taśmy przenośnikowe gumowe
1071374-2Pasy pędne tkaninowo-gumowe, gumowe i regenerowane płaskie
1081376Wyroby gumowe medyczne i sanitarne
1091382-22Pył ebonitowy
1101384Regeneraty gumy
1111522-11Sprzęt laboratoryjny szklany ogólnego stosowania I w zakresie:
- probówek,
- pipet
1121522-124Szalki Petriego
1131522-131Kolby zwykłe i miarowe
- w zakresie kolb miarowych II rzędu dokładności
1141524-49Szkło sygnalizacyjne pozostałe
- w zakresie lusterek wstecznych zewnętrznych do autobusów i samochodów ciężarowych
1151526Szkło sanitarne
1161742-226Meble i urządzenia dla pracowni naukowych, technicznych, szkolnych i laboratoriów z metalu oraz z częściowym zastosowaniem innych materiałów
- w zakresie mebli laboratoryjnych ze szkła, produkowanych na zamówienie uspołecznionej służby zdrowia
1172229-9Części obuwia pozostałe
- w zakresie nitów drążonych do obuwia sportowego
1182541-32Kwas spożywczy cytrynowy
1192621Mączki pastewne pochodzenia zwierzęcego
120271Wyroby poligraficzne
- w zakresie wklejek do projektowania obwodów drukowanych, etykiet (w tym również etykiet do zabezpieczania wartościowych przesyłek pocztowych), nalepek, folderów, prospektów i tabliczek znamionowych, drukowanych na papierze, kartonie i folii samoprzylepnej, wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych
1212811-1,-5,-9,Instrumenty muzyczne - bez elektronowych i elektromechanicznych
1222812-2Akcesoria muzyczne
123284Materiały i narzędzia ścierne w zakresie:
- kształtek ściernych o spoiwie żywicznym,
- proszków ściernych dla przemysłu elektronicznego,
- preparatów (past) ścierno-polerujących dla przemysłu elektromaszynowego,
- tarcz ściernych do szlifowania i polerowania miedzi, aluminium oraz stali (mających zastosowanie w poligrafii)

wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych

1242881-22Zamki błyskawiczne z tworzyw sztucznych
1252883-182Kredki woskowe szkolne
1262883-59Części składowe do piór wiecznych, długopisów i flamastrów w zakresie:
- końcówek do długopisów,
- końcówek do flamastrów
1272885Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne, w tym heliotropy (aparaty dla osób niewidzących)
1282886-52Pędzle artystyczne
1292886-53Pędzle techniczne
- w zakresie pędzli retuszerskich i graficznych
130-Części zamienne do maszyn i urządzeń przemysłowych importowanych (SWW 07), wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych (bez względu na SWW)
131-Części zamienne do środków transportu importowanych (SWW 10), wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych (bez względu na SWW)
1320752-17Wtryskarki do przetwórstwa tworzyw sztucznych wytwarzane na zamówienia jednostek gospodarki uspołecznionej
1330812-61Giętarki do rur instalacyjnych
1340827-21Urządzenia mechaniczne do ścinki krzewów i podrostów
1351333-59Naboje pozostałe w zakresie
- naboi w magazynkach do osadzaków Hilti.