Ustalenie wykazu innych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nieposiadających osobowości prawnej o zasięgu krajowym i regionalnym.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.11.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 44
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 października 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu innych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nieposiadających osobowości prawnej o zasięgu krajowym i regionalnym

OR.013.31.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 1  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2015 poz. 2100 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , zwanego dalej Statutem LP - w wykonaniu zadań, wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określonych w art. 33 ust 3 pkt 1a 3 , a także w wykonaniu zadania określonego w § 29 4  Statutu LP, zarządza się, co następuje:

§  1.
1.
Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwanych dalej zakładami Lasów Państwowych o zasięgu krajowym oraz regionalnym.
2.
Wykaz zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym stanowi załącznik nr 1.
3.
Wykaz zakładów Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym stanowi załącznik nr 2.
4.
Wykazy, o których mowa powyżej, obejmują: nazwę zakładu, siedzibę zakładu oraz określenie organu, któremu zakład został podporządkowany.
§  2.
Traci moc Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym i regionalnym (znak EO-014-1/12).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ZAKŁADÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH

o zasięgu krajowym, bezpośrednio podporządkowanych Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych

Lp.Nazwa zakładuSiedziba
1.Centrum Informacyjne Lasów PaństwowychWarszawa
2.Centrum Koordynacji Projektów ŚrodowiskowychWarszawa
3.Leśny Bank Genów KostrzycaMiłków
4.Ośrodek Kultury Leśnej w GołuchowieGołuchów
5.Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w BedoniuBedoń
6.Ośrodek Techniki Leśnej w JarocinieJarocin
7.Zakład Informatyki Lasów PaństwowychSękocin Stary

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ZAKŁADÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH

o zasięgu regionalnym

Lp.Nazwa zakładuSiedzibaOrgan, któremu zakład jest podporządkowany
1.Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w GiżyckuGiżyckoDyrektor RDLP

w Białymstoku

2.Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych w LęborkuLęborkDyrektor RDLP

w Gdańsku

3.Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w ŚwierklańcuŚwierklaniecDyrektor RDLP

w Katowicach

4.Gospodarstwo Rybackie KrogulnaKrogulnaDyrektor RDLP

w Katowicach

5.Gospodarstwo Rybackie NiemodlinNiemodlinDyrektor RDLP

w Katowicach

6.Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w ŁodziŁódźDyrektor RDLP

w Łodzi

7.Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w OlsztynieOlsztynDyrektor RDLP

w Olsztynie

8.Leśny Ośrodek Szkoleniowy w PuszczykowiePuszczykowoDyrektor RDLP

w Poznaniu

9.Zespół Składnic Lasów Państwowych w StargardzieStargardDyrektor RDLP

w Szczecinie

10.Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie WielkopolskimGorzów WielkopolskiDyrektor RDLP

w Szczecinie

11.Zespół Składnic Lasów Państwowych w BiałogardzieBiałogardDyrektor RDLP

w Szczecinku

12.Zespół Składnic Lasów Państwowych w SiedlcachSiedlceDyrektor RDLP

w Warszawie

13.Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy KłodzkiejBystrzyca KłodzkaDyrektor RDLP

we Wrocławiu

14.Zakład Usług Leśnych we WrocławiuWrocławDyrektor RDLP

we Wrocławiu

15.Ośrodek Transportu Leśnego w ŚwiebodzinieŚwiebodzinDyrektor RDLP

w Zielonej Górze

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 586) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przy pomocy dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 586) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
4 § 29 Statutu LP stanowi, że Dyrektor Generalny ustala wykaz zakładów obejmujący: nazwę zakładu, siedzibę zakładu, określenie organu, któremu zakład został podporządkowany, i wprowadza zmiany do wykazu. Wykaz i wprowadzone do wykazu zmiany Dyrektor Generalny ogłasza w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych