Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się warunki i tryb przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2018/2019 do:
1) Wojskowej Akademii Technicznej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
2) Akademii Marynarki Wojennej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 64/2017 z dnia 26 października 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
3) Akademii Wojsk Lądowych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 7/X/2017 z dnia 12 października 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;
4) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 67/2017 r. z dnia 16 października 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.