Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.5.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 70
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia waluty dodatku zagranicznego bazowego w Rumunii

Na podstawie § 5 ust. 2a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2048, z 2004 r. Nr 50, poz. 480 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1026) postanawia się, co następuje:
§  1.
1. Dodatek zagraniczny bazowy w Rumunii ustala się w EUR.
2. Dodatek zagraniczny bazowy, o którym mowa w ust. 1, po przeliczeniu dotychczasowej stawki w USD według kursów planistycznych ustalonych na rok 2008, wynosi 396,- EUR.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do ustalenia dodatku zagranicznego bazowego w Rumunii od dnia 1 stycznia 2008 roku.