Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2018.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 217
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie ustalenia w 2018 r. dni wolnych od służby i pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie § 1 statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. poz. 927) w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 935) postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustala się dni: 2 listopada 2018 r., 24 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r. dniami wolnymi od służby i pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanym dalej "COS ABW".
§  2.  Ekwiwalentnymi dniami służby i pracy w zamian za dni, o których mowa w § 1, wyznacza się odpowiednio: 10 listopada 2018 r., 8 grudnia 2018 r. oraz 15 grudnia 2018 r.
§  3.  Dyrektor COS ABW w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poinformuje o ustaleniu dni wolnych od służby i pracy oraz ekwiwalentnych dniach służby i pracy w COS ABW podległych funkcjonariuszy, pracowników oraz słuchaczy COS ABW, a także kierowników właściwych jednostek organizacyjnych ABW.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.