Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2018.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 278
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia terminów przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2019

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 961) postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustala się następujące terminy przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", w roku 2019:
1) 1 luty;
2) 1 maj;
3) 1 wrzesień;
4) 1 grudzień.
§  2.  W uzasadnionych przypadkach Szef ABW, na wniosek dyrektora Biura Kadr ABW, może wyznaczyć dodatkowe terminy przyjęć do służby w ABW, inne niż wymienione w § 1.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.