Ustalenie terenu zamkniętego. - OpenLEX

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2022.50

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2022 r.

DECYZJA Nr 29
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia terenu zamkniętego

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) ustala się, co następuje:
§  1. 
Ustala się jako teren zamknięty teren położony w województwie mazowieckim:
1)
w m. st. Warszawa, obejmujący nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą działki:
a)
nr 1/1, obręb ewidencyjny 6-10-08 o powierzchni 0,0039 ha,
b)
nr 1/3, obręb ewidencyjny 6-10-08 o powierzchni 55,7746 ha,
c)
nr 1/7, obręb ewidencyjny 6-08-10 o powierzchni 5,4678 ha,
d)
nr 1/8, obręb ewidencyjny 6-08-10 o powierzchni 28,6434 ha,
e)
nr 7/8, obręb ewidencyjny 6-10-01 o powierzchni 0,5410 ha,
f)
nr 7/9, obręb ewidencyjny 6-10-01 o powierzchni 54,4132 ha,
g)
nr 7/10, obręb ewidencyjny 6-10-01 o powierzchni 82,2385 ha,
h)
nr 7/11, obręb ewidencyjny 6-10-01 o powierzchni 0,0267 ha

- dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00319501/5;

2)
w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice, w miejscowości Klaudyn, obejmujący nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą działkę o nr 1099/10, obręb ewidencyjny 0011, Klaudyn o powierzchni 1,3232 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00120641/9.
§  2. 
Granicami terenu zamkniętego są granice działek, o których mowa w § 1.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.