Ustalenie terenu zamkniętego. - OpenLEX

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2015.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 11
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia terenu zamkniętego

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  1
 Ustala się, jako teren zamknięty ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa - obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 115/1, 115/2, 115/3 i 115/4 w obrębie 89 o łącznej powierzchni 41.641 m2 położone w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, będące w trwałym zarządzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu na podstawie wpisów do ksiąg wieczystych nr 3NS1S/00138910/1, nr 30500 i nr NS1S/00138911/8 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, w granicach działek łącznie z budynkami i innymi obiektami budowlanymi trwale związanymi z gruntem i budowlą.
§  2. 
Informacjom o obiektach lub ich wyodrębnionych częściach, objętych terenem zamkniętym, nie nadaje się klauzuli tajności.
§  3. 
Opracowaniom geodezyjnym i kartograficznym, stanowiącym dokumentację terenu zamkniętego, nie nadaje się klauzuli tajności.
§  4. 
Traci moc decyzja nr 212 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 79 i Nr 10, poz. 97 oraz z 2013 r. poz. 36).
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 55 z dnia 27 marca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 marca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 227 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.60) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 grudnia 2017 r.