Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2009.14.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 45
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
Uznaje się za tereny zamknięte, zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, tereny, na których są usytuowane linie kolejowe, określone w załącznikach nr 1-16 do decyzji 2 .
§  2.
Załączniki, o których mowa w § 1, określają granice i powierzchnie terenów zamkniętych według podziału administracyjnego i ewidencji gruntów, przy czym granice działek ewidencyjnych są granicami terenów zamkniętych.
§  3.
Traci moc decyzja nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają tereny kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.).
§  4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  3

GRANICE I POWIERZCHNIE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH WEDŁUG PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO I EWIDENCJI GRUNTÓW, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE

SPIS TREŚCI

Tom I

Województwo dolnośląskie

grafika

Tom II

Województwo kujawsko pomorskie

grafika

Tom III

Województwo lubelskie

grafika

Tom IV

Województwo lubuskie

grafika

Tom V

Województwo łódzkie

grafika

Tom VI

Województwo małopolskie

grafika

Tom VII

Województwo mazowieckie

grafika

Tom VIII

Województwo opolskie

grafika

Tom IX

Województwo podkarpackie

grafika

Tom X

Województwo podlaskie

grafika

Tom XI

Województwo pomorskie

grafika

Tom XII

Województwo śląskie

grafika

Tom XIII

Województwo świętokrzyskie

grafika

Tom XIV

Województwo warmińsko-mazurskie

grafika

Tom XV

Województwo wielkopolskie

grafika

Tom XVI

Województwo zachodniopomorskie

grafika

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2 Załączniki do decyzji stanowią odrębne wydawnictwo.
3 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 4 z dnia 19 marca 2010 r. (Dz.Urz.MI.10.4.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 marca 2010 r.

- zmieniony przez § 1, § 2, § 3, § 4 decyzji nr 17 z dnia 31 maja 2010 r. (Dz.Urz.MI.10.7.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 czerwca 2010 r.

- zmieniony przez § 1, § 2, § 3, § 4 decyzji nr 22 z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.Urz.MI.10.8.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lipca 2010 r.

- zmieniony przez § 1 i § 2 decyzji nr 27 z dnia 10 września 2010 r. (Dz.Urz.MI.10.11.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 września 2010 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 37 z dnia 13 października 2010 r. (Dz.Urz.MI.10.13.46) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 października 2010 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 40 z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.Urz.MI.10.15.53) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 grudnia 2010 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 1 z dnia 19 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.MI.11.1.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 4 z dnia 17 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MI.11.2.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 lutego 2011 r.

- zmieniony przez § 1 i § 2 decyzji nr 7 z dnia 29 marca 2011 r. (Dz.Urz.MI.11.3.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 marca 2011 r.

- zmieniony przez § 1, § 2, § 3 decyzji nr 9 z dnia 22 kwietnia 2011 r. (Dz.Urz.MI.11.4.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 maja 2011 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 12 z dnia 30 maja 2011 r. (Dz.Urz.MI.11.5.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 czerwca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 i § 2 decyzji nr 20 z dnia 27 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.MI.11.6.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 czerwca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 25 z dnia 12 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MI.11.10.48) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2011 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 26 z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MI.11.10.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2011 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 36 z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz.Urz.MI.11.12.64) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2011 r.

- zmieniony przez § 1 - 3 decyzji nr 37 z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz.Urz.MI.11.12.65) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2011 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 1 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MTBiGM.11.1.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 grudnia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 3 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MTBiGM.11.2.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 grudnia 2011 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 4 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.12.8) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 marca 2012 r.

- zmieniony przez § 1, § 2, § 3 decyzji nr 6 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.12.18) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 marca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 i 2 decyzji nr 7 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.12.23) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 8 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.12.37) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 maja 2012 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 9 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.12.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 maja 2012 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 20 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.12.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 lipca 2012 r.

- zmieniony przez § 1, § 2 i § 3 decyzji nr 21 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.12.53) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 lipca 2012 r.

- zmieniony przez § 1, § 2 i § 3 decyzji nr 24 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.12.68) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 września 2012 r.

- zmieniony przez § 1, § 2 i § 3 decyzji nr 28 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.12.77) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 listopada 2012 r.

- zmieniony przez § 1, § 2 i § 3 decyzji nr 31 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.12.85) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1, § 2 i § 3 decyzji nr 33 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 stycznia 2013 r.

- zmieniony przez § 1, § 2 i § 3 decyzji nr 2 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 lutego 2013 r.

- zmieniony przez § 1, § 2 i § 3 decyzji nr 4 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.7) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 lutego 2013 r.

- zmieniony przez § 1 i § 2 decyzji nr 5 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.14) zmieniającej nin. decyzję z dniem 12 marca 2013 r.

- zmieniony przez § 1, 2 i 3 decyzji nr 6 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.18) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1, § 2 i § 3 decyzji nr 9 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2013 r.

- zmieniony przez § 1 i § 2 decyzji nr 12 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.29) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 czerwca 2013 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 13 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 czerwca 2013 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 20 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 lipca 2013 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 23 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.2013.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 22 sierpnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.2013.58) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 września 2013 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 27 z dnia 5 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.2013.67) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2013 r.

- zmieniony przez § 1-3 decyzji nr 29 z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.2013.73) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 listopada 2013 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.