NFZ.2018.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2018/DI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1:
1) stosowany jest do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 sierpnia 2018 r. i okresach następnych;
2) może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 sierpnia 2018 r.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 9/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych określa się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy).

Rozwiązania przyjęte w zakresie komunikatu XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych wynikają z potrzeby dostosowania systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 852). Zmiany umożliwiają poprawna sprawozdawczość i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Ponadto dostosowano format do sprawozdawczości badań w pilotażu POZ Plus oraz dodatkowych danych w zakresie sprawozdawczości przez podmioty realizujące zabiegi usunięcia zaćmy.

ZAŁĄCZNIK

Komunikat szczegółowy NFZ: *

Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)