Ustalenie sposobu realizacji pracy wdrożeniowej pod tytułem "Rozszerzenie oprogramowania systemu SZAFRAN-ZT o moduły funkcjonalne" kryptonim "BRATEK".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.18.242

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2008 r.

DECYZJA Nr 421/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie ustalenia sposobu realizacji pracy wdrożeniowej pod tytułem "Rozszerzenie oprogramowania systemu SZAFRAN-ZT o moduły funkcjonalne" kryptonim "BRATEK"

Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
Podstawę merytoryczną uruchomienia i realizacji pracy wdrożeniowej pod tytułem "Rozszerzenie oprogramowania systemu SZAFRAN-ZT o moduły funkcjonalne umożliwiające planowanie użycia Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA), Obrony Przeciwlotniczej (OPL) oraz integrację z innymi systemami w oparciu o mechanizmy wymiany informacji i danych - MEM (Message Exchange Mechanism) i DEM (Data Exchange Mechanism)", kryptonim "BRATEK" stanowić będą "Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne (WZTT) na rozszerzenie oprogramowania systemu SZAFRAN-ZT o moduły funkcjonalne WRiA, OPL oraz MIP MEM i MIP DEM, kryptonim BRATEK".
2.
Po zatwierdzeniu Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych, zwanych dalej "WZTT", pracę, o której mowa w pkt 1, realizuje się w oparciu o "Instrukcję w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej", stanowiącą załącznik do decyzji Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 37 i Nr 13, poz. 104 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 242) z następującymi zmianami:
1)
partia próbna wykonywana będzie z uwzględnieniem wymagań zawartych w WZTT;
2)
partia próbna poddana będzie badaniom zdawczo-odbiorczym poszerzonym o komisyjne badania systemowe. Zakres badań określony zostanie w programie badań zdawczo-odbiorczych, w którym ujęte zostaną także sprawdzenia spełnienia wymagań określonych w WZTT;
3)
platforma sprzętowo-programowa, na której zostaną przeprowadzone badania zdawczo-odbiorcze, zostanie określona w umowie z wykonawcą pracy.
4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.