Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2020.13 t.j.

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół doradczo-opiniodawczy do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  Ustala się następujący skład Zespołu:
1) Przewodniczący:

Dariusz Katan

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Adam Nowak

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.;

3) Członkowie:
a) Waldemar Franczuk Wyższy Urząd Górniczy,
b) (uchylona) 2
c) Jarosław Grohs Węglokoks Kraj sp. z o.o"
d) Paweł Hyła

TAURON Wydobycie S.A.,

e) Adam Kamyk

Jastrzębska Spółka Węglowa S. A.,

f) Stanisław Konsek

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A.,

g) Przemysław Kotniewicz

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S. A.,

h) Grzegorz Plonka

Polska Grupa Górnicza S.A.,

ha) 3  Mirosław Sidorowicz

Jastrzębska Spółka Węglowa S. A.,

i) Konstanty Wolny

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,

j) Paweł Wyciślok

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce;

4) Sekretarz:

Jerzy Krótki

Wyższy Urząd Górniczy.

§  3. 
1.  Do zadań Zespołu należy analizowanie prawidłowości funkcjonowania ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego, według kryterium zgodności z art. 122 i art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 124 tej ustawy.
2.  Na podstawie wyników analiz, o których mowa w ust. 1, Zespół opracowuje propozycje:
1) przepisów prawa lub
2) instrukcji lub wytycznych, lub
3) dobrych praktyk.
§  4.  Przewodniczący Zespołu:
1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Zespołu;
2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu;
3) wyznacza osoby wchodzące w skład Zespołu do przedstawienia propozycji, o których mowa w § 3 ust. 2.
§  5.  Osoby wchodzące w skład Zespołu mogą przedstawiać propozycje, o których mowa w § 3 ust. 2, także z własnej inicjatywy.
§  6.  Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  7.  W posiedzeniach Zespołu uczestniczą osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  8. 
1.  Sekretarz Zespołu sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Zespołu niezwłocznie po jego zakończeniu i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu.
2.  Sekretarz Zespołu przesyła protokół, drogą elektroniczną, wszystkim osobom wchodzącym w skład Zespołu, a kopię protokołu przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.
§  9.  Przewodniczący Zespołu przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego roczne sprawozdanie z działalności Zespołu do dnia 31 stycznia następnego roku.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284.
2 Przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 8), które weszło w życie z dniem 4 marca 2020 r.
3 Dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.