Dz.Urz.WUG.2018.149 t.j.

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 3
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 148) postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustala się, do dnia 30 września 2018 r., następujący skład Komisji do spraw Ochrony Powierzchni:
1) Przewodniczący:

Tomasz Białożyt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Główna Komisja Miernictwa Górniczego,

Geologii i Ochrony Środowiska;

2) Zastępcy Przewodniczącego:
- Ryszard Hejmanowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Andrzej Kowalski

Główny Instytut Górnictwa;

3) Sekretarz:

Ryszard Mielimąka

Politechnika Śląska;

4) Członkowie:
- Szymon Adamecki

Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.,

- Andrzej Ajdukiewicz

Politechnika Śląska,

- Jan Białek

Politechnika Śląska,

- Izabela Bryt-Nitarska

Polska Akademia Nauk

Instytut Mechaniki Górotworu,

- Marian Kawulok

Instytut Techniki Budowlanej,

- Tadeusz Majcherczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Henryk Marcak

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa,

- Janusz Ostrowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Edward Popiołek

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Anton Sroka

Polska Akademia Nauk

Instytut Mechaniki Górotworu,

- Leszek Szojda

Politechnika Śląska,

- Krzysztof Tajduś

Polska Akademia Nauk,

- Tadeusz Tatara

Politechnika Krakowska,

- Mirosław Wiatkowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

- Zbigniew Zembaty

Politechnika Opolska.

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.