Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2008.6.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 2009 r.

DECYZJA Nr 20
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 10) postanawia się, co następuje:
§  1. Ustala się, na okres do dnia 31 grudnia 2009 r., następujący skład Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych:
1) 1 Przewodniczący:

mgr inż. Janusz Malinga

Dyrektor Departamentu Warunków Pracy

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Zastępca Przewodniczącego:

mgr inż. Bogdan Perenc

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

w urzędach górniczych

główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarz:

dr inż. Adam Hassa

główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy;

4) 2 Członkowie:

dr inż. Marek Jarczyk

Zastępca Dyrektora

Departamentu Górnictwa

Wyższy Urząd Górniczy,

mgr inż. Jerzy Mendecki

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

w urzędach górniczych

główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy,

mgr inż. Zbigniew Rawicki

Zastępca Dyrektora

Okręgowego Urzędu Górniczego

w Katowicach,

mgr inż. Szymon Syta

Zastępca Dyrektora

Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych

Urządzeń Energomechanicznych,

mgr Marek Szmidt

główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy.

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.1)
______

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 11, poz. 40).

1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 23 z dnia 18 sierpnia 2009 r. (Dz.Urz.WUG.09.9.66) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 sierpnia 2009 r.
2 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 23 z dnia 18 sierpnia 2009 r. (Dz.Urz.WUG.09.9.66) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 sierpnia 2009 r.