Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2020.2

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 40Od ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 i 1565) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się następujący skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanej dalej "Radą Nadzorczą":
1)
Marek Szydło - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2)
Janusz Wojdalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3)
Stanisław Bodys - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4)
Olgierd Geblewicz - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
5)
Artur Kawaler - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
6)
Paweł Mazurkiewicz - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;
7)
Kazimierz Suszyński - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
8)
Krzysztof Masiuk - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel organizacji ekologicznych;
9)
Ewa Konarzewska-Gubała - Członek Rady Nadzorczej;
10)
Zbigniew Myczkowski - Członek Rady Nadzorczej;
11)
Roman Niżnikowski - Członek Rady Nadzorczej.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 30 Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 31, z późn. zm. 2 ).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720).
2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Śród. z 2012 r. poz. 60, z 2013 r. poz. 31 i 58, z 2014 r. poz. 10, 20 i 34, z 2015 r. poz. 45 i 82, z 2016 r. poz. 29, z 2018 r. poz. 27 i z 2019 r. poz. 5, 15, 47 oraz w Dz. Urz. Min. Klim. z 2020 r. poz. 16, 43 i 45.