Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.2.68

Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 11 stycznia 2006 r.
w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 413 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzą następujące osoby:
1)
Przewodniczący - Sławomir SKRZYPEK;
2)
Wiceprzewodniczący - Zbigniew MYCZKOWSKI;
3)
Wiceprzewodniczący - Artur MICHALSKI;
4)
Członek - Józef KOZIOŁ;
5)
Członek - Mateusz MROZ;
6)
Członek - Czesław ŚLEZIAK;
7)
Członek - Marek ZABOROWSKI.
§  2.
W skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzi także dwóch przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciel organizacji ekologicznej, zgłoszony zgodnie z obowiązującą procedurą.
§  3.
Traci moc zarządzenie Nr 81 Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.