Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 413 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liczy 15 osób, powoływanych i odwoływanych przez Ministra Środowiska.
§  2. 1
W skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzą następujące osoby:

1) Przewodniczący - Andrzej SKOWROŃSKI;

2) Wiceprzewodniczący - Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ;

3) Członek - Elżbieta BIERNACKA;

4) Członek - Przemysław GONERA;

5) Członek - Mirosław Zbigniew HANUSZ;

6) Członek - Jerzy INDRA;

7) Członek - Roman NEY;

8) Członek - Czesława ROSIK-DULEWSKA;

9) Członek - Marek SOBIECKI;

10) Członek - Ewa SYMONIDES;

11) Członek - Kazimierz SZABLA;

12) Członek - Czesław ŚLEZIAK;

13) Członek - Władysław SKALNY - przedstawiciel pozarządowych

organizacji ekologicznych;

– przedstawicielami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:

14) Członek - Stanisław BODYS;

15) Członek - Marek NAWARA.

§  3.
Tracą moc: zarządzenie Nr 32 Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zarządzenia zmieniające: Nr 33 z dnia 23 lipca 2003 r., Nr 45 z dnia 30 października 2003 r., Nr 4 z dnia 20 lutego 2004 r., Nr 13 z dnia 16 lipca 2004 r., Nr 32 z dnia 14 lutego 2005 r. oraz Nr 35 z dnia 22 kwietnia 2005 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552.

1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 79 z dnia 27 października 2005 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.1.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 października 2005 r.