Ustalenie regulaminu wynagradzania pracowników placówek zagranicznych niebędących członkami służby zagranicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2004.2.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2004 r.

DECYZJA Nr 9
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników placówek zagranicznych niebędących członkami służby zagranicznej.

Na podstawie art. 772 § 1 Kodeksu pracy postanawia się, co następuje:
§  1.
Ustala się regulamin wynagradzania pracowników placówek zagranicznych niebędących członkami służby zagranicznej, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Traci moc regulamin wynagradzania pracowników placówek zagranicznych niebędących członkami służby zagranicznej (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2003 r. Nr 2, poz. 23).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości pracownikom placówek zagranicznych.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin wynagradzania pracowników placówek zagranicznych niebędących członkami służby zagranicznej

I.

Przepisy wstępne

§  1.
Regulamin wynagradzania pracowników placówek zagranicznych niebędących członkami służby zagranicznej, zwany dalej "regulaminem" określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom zatrudnionym w placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych, zwanych dalej "placówkami", niebędącym członkami służby zagranicznej.
§  2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o placówce zagranicznej należy przez to rozumień placówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403).

II.

Warunki wynagradzania za pracę

§  3.
Wynagrodzenie za pracę ustala się w wysokości odpowiadającej rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom pracownika wymaganym przy jej wykonywaniu z uwzględnieniem ilości i jakości wykonywanej pracy.
§  4.
Wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, wydawanym na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679).
§  5.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują składniki wynagrodzenia oraz świadczenia związane z pracą w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu wykonywanej pracy, ustalonego w umowie o pracę.
§  6.
Stawki godzinowe oblicza się dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego za pełny wymiar czasu pracy w miesiącu, przez nominalny czas pracy w danym miesiącu.
§  7.
1.
Pracownikowi przysługują następujące składniki wynagrodzenia:
1)
wynagrodzenie zasadnicze;
2)
dodatek za wysługę lat.
2.
Pracownikowi przysługują następujące świadczenia związane z pracą:
1)
dodatek walutowy;
2)
jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę;
3)
odprawa pośmiertna dla członków rodziny zmarłego pracownika;
4)
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby;
5)
świadczenie urlopowe.
3.
Za szczególne osiągnięcia w pracy lub wzorowe wykonywanie obowiązków pracownikowi może być przyznana, nie częściej niż dwa razy w roku, uznaniowa nagroda pieniężna.
§  8.
1.
Wynagrodzenie zasadnicze ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej przyjętej do ustalania wynagradzania członków służby zagranicznej, określonej w odrębnych przepisach.
2.
Pracodawca ustala wynagrodzenie zasadnicze uwzględniając kwalifikacje i umiejętności zawodowe, dotychczasowe doświadczenie w pracy oraz jakość, ilość, terminowość pracy wykonywanej przez pracownika.
§  9.
1.
Dodatek za wysługę lat ustala się w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość ta wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia.
2.
Do okresu pracy, od którego zależy prawo do dodatku za wysługę lat, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy, przy czym jeżeli pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego, zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
3.
Dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie tego prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
4.
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

III.

Świadczenia związane z pracą

§  10.
1.
Wysokość dodatku walutowego ustala się przy zastosowaniu mnożników dodatku zagranicznego bazowego, przyjętego do ustalania wysokości dodatku zagranicznego członków służby zagranicznej, którego wysokość określają odrębne przepisy.
2.
Dodatek walutowy wypłaca się z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca.
3.
Wypłata pierwszego dodatku walutowego następuje w dniu podjęcia wykonywania obowiązków w placówce zagranicznej przez pracownika, a jeżeli dzień ten przypada w dniu wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym.
§  11.
Za okres czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości przewidzianej w art. 92 Kodeksu pracy oraz dodatek walutowy pomniejszony o 20%.
§  12.
1.
Pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa emerytalna lub rentowa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką na zasadach i w wysokości przewidzianej w art. 921 Kodeksu pracy.
2.
Członkom rodziny zmarłego pracownika przysługuje odprawa pośmiertna na zasadach i w wysokości przewidzianej w art. 93 Kodeksu pracy.
§  13.
1.
Ustala się następujące zasady wypłacania wynagrodzenia:
1)
przy wypłacie wynagrodzenia potrąca się należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad określonych w przepisach podatkowych;
2)
w razie przyznania pieniężnej nagrody uznaniowej dokonuje się wypłaty w terminie ustalonym przez pracodawcę.
2.
Za zgodą pracownika z wynagrodzenia mogą być potrącane należności przewidziane w art. 87 Kodeksu pracy i inne należności.
§  14.
Tabelę stanowisk pracowników i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej oraz mnożników dodatku walutowego bazowego określa załącznik do regulaminu.

IV.

Przepisy końcowe

§  15.
1.
Zmiana regulaminu następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może wejść w życie nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w placówce zagranicznej.
2.
Korzystniejsze dla pracowników przepisy regulaminu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów warunki umowy o pracę.
3.
Przepisy regulaminu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę.
4.
W przypadku gdy w regulaminie wprowadza się przepisy mniej korzystne dla pracowników od obowiązujących dotychczas, mogą być one wprowadzone w życie po upływie okresu wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków wynagradzania i pracy.
5.
Określone w załączniku do regulaminu mnożniki dodatku walutowego bazowego stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.
§  16.
1.
Regulamin został uzgodniony z zakładową organizacją związkową.
2.
Tekst regulaminu został udostępniony zakładowej organizacji związkowej i jest udostępniony do wglądu pracownikom w kancelariach placówek zagranicznych oraz w Biurze Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3.
Wyjaśnień dotyczących treści regulaminu udziela Biuro Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Załącznik

Tabela stanowisk pracowników i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej oraz mnożników dodatku walutowego

StanowiskoMnożnik kwoty bazowejMnożnik dodatku walutowego bazowego
Radca prawnyod 0,540 do 7,154od 1,5 do 4,7
Kierownik kancelarii tajnej
Starszy ekspertod 0,476 do 4,340od 1,2 do 4,5
Ekspert
Starszy specjalista
Starszy programista
Specjalista
Programista
Specjalista do spraw legislacji
Starszy inspektor
Referendarz
Referent prawny
Inspektorod 0,462 do 2,713od 1,0 do 4,3
Podreferendarz
Starszy księgowy
Starszy referent
Księgowy
Referent
Sekretarz kierownika placówki
Sekretarzod 0,462 do 2,500od 0,9 do 4,0
Kierownik kancelarii
Kancelista
Intendent
Kierowca
Kierowca-intendent
Tłumacz
Rzeczoznawca
Radiooperator
Kasjer
Maszynistka
Informator
Telefonista
Recepcjonista
Technik
Mechanik
Archiwista
Woźny
Ogrodnik
Palacz
Rzemieślnik
Magazynier
Sprzątaczka