Ustalenie regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. - OpenLEX

Ustalenie regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.13.140

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 października 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40 z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:

§  1.
Ustala się "Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc "Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte", wprowadzony zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 108/Sztab z dnia 29 września 1995 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

________

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Studiów

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
"Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte", zwanej dalej "Akademią" lub "AMW", określa sprawy dotyczące organizacji i realizacji studiów wyższych oraz wyższych studiów zawodowych odbywanych w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym niezależnie od tego, w jakim stosunku do służby wojskowej pozostaje student.
§  2.
1.
Osoba zakwalifikowana na studia staje się studentem AMW po immatrykulacji i złożeniu ślubowania. Treść ślubowania określa załącznik Nr 6 do statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 141).
2.
Po immatrykulacji i złożeniu ślubowania student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką.
3.
Indeks jest podstawowym dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów i po ich ukończeniu stanowi własność studenta.
4.
Legitymacja studencka jest dokumentem upoważniającym do korzystania z obiektów naukowo-dydaktycznych i ośrodków kultury uczelni w kraju oraz ulg i uprawnień przysługujących studentom szkół wyższych. Podlega zwrotowi z dniem ukończenia studiów, skreślenia, zwolnienia lub wydalenia z AMW.
5.
Nauka na studiach zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych dla osób, które nie zostały skierowane przez instytucje wojskowe, jest odpłatna. Wysokość oraz terminy wnoszenia opłat ustala Senat AMW przed ogłoszeniem rekrutacji.
§  3.
1.
Przełożonym wszystkich studentów Akademii jest Komendant Akademii - rektor.
2.
Nadzór nad przebiegiem studiów wszystkich studentów wydziału sprawuje dziekan, z wyłączeniem przypadków, gdy inne przepisy dotyczące służby wojskowej stanowią inaczej.
§  4.
1.
Wszyscy studenci AMW tworzą samorząd studencki, którego organy pochodzące z wyboru mają wyłączne kompetencje reprezentowania ogółu studentów i powołane są do ochrony ich interesów.
2.
Organizacje studenckie działające w AMW w zakresie swojej działalności statutowej są upoważnione do występowania wobec władz uczelni w sprawach dotyczących studentów.
§  5.
Przebieg służby studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych, poza niniejszym regulaminem, reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 66, poz. 614).
§  6.
W AMW mogą studiować studenci zagraniczni na warunkach wynikających z umów międzypaństwowych lub po uzyskaniu pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

Rozdział  2

Organizacja studiów

§  7.
1.
Rok akademicki w Akademii rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2.
Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Komendant Akademii - rektor nie później niż do końca czerwca roku poprzedzającego nowy rok akademicki.
3.
Komendant Akademii - rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć dydaktycznych, tzw. dni rektorskie.
4.
Studia dzielą się na lata. Każdy rok studiów podzielony jest na dwa semestry - zimowy i letni. Semestr kończy się dwutygodniową sesją egzaminacyjną wolną od innych zajęć dydaktycznych. W trakcie roku akademickiego studentowi przysługuje urlop w wymiarze co najmniej 4 tygodni.
5.
Dla studentów, którzy nie rozliczyli wszystkich rygorów w trakcie sesji egzaminacyjnej, komendant wydziału - dziekan może wyznaczyć sesję poprawkową w trakcie kolejnego semestru. Sesja poprawkowa powinna zakończyć się nie później niż w dniu poprzedzającym kolejną sesję egzaminacyjną.
6.
W ostatnim semestrze studiów nie wyznacza się sesji poprawkowej.
§  8.
1.
W zależności od kierunku dyplomowania, studia obejmują:
1)
różne formy zajęć teoretycznych i praktycznych;
2)
praktyki oraz inne formy szkolenia praktycznego organizowane poza siedzibą AMW;
3)
sesje egzaminacyjne;
4)
opracowanie pracy dyplomowej.
2.
Obecność na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych oraz wszelkich formach zajęć praktycznych jest obowiązkowa.
§  9.
Organizację semestru wraz z wykazem egzaminów, kolokwiów, zaliczeń i innych rygorów dydaktycznych komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów, podaje do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć.
§  10.
1.
Podstawową jednostką organizacyjno-szkoleniową jest grupa szkolna.
2.
Podziału studentów na grupy szkolne oraz wyznaczenia starszego grupy dokonują władze AMW.
§  11.
Studenci w trakcie zajęć podlegają bezpośrednio starszemu grupy szkolnej, który odpowiada za:
1)
porządek i dyscyplinę w grupie podczas zajęć;
2)
prawidłowe prowadzenie ewidencji obecności na zajęciach;
3)
reprezentowanie grupy we wszystkich sprawach organizacyjnych.
§  12.
1.
Szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się studentom Akademii zapewnia się możliwość studiowania według indywidualnego trybu.
2.
O zakwalifikowaniu na studia według indywidualnego trybu decyduje komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania i zdolności studenta.
3.
Student ubiegający się o indywidualny tryb studiów powinien osiągnąć średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem nie niższą niż 4,25.
4.
Ubieganie się o podjęcie studiów w trybie indywidualnym może nastąpić nie wcześniej niż na drugim roku studiów.
5.
Dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnego trybu studiów w odniesieniu do studentów samodzielnie wychowujących dzieci, inwalidów oraz w innych szczególnych przypadkach.
6.
Zgodę na indywidualny tryb studiów wpisuje się do indeksu studenta.
7.
Studentowi, który otrzymał zgodę na studiowanie według indywidualnego trybu, komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów, wyznacza opiekuna naukowego z grona nauczycieli akademickich.
8.
Organizację indywidualnego trybu studiów, w tym terminy zaliczeń i egzaminów, ustala opiekun naukowy, a zatwierdza komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów.
9.
Realizacja studiów w trybie indywidualnym nie zwalnia studenta od zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdawania egzaminów przewidzianych w planie studiów w danym semestrze.
10.
Realizacja studiów w trybie indywidualnym w odniesieniu do słuchaczy nie może spowodować przedłużenia czasu studiów.
11.
Student traci prawo do indywidualnego trybu studiów, jeżeli nie wypełni w terminie zadań wyznaczonych na dany rok akademicki.
§  13.
W Akademii funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów, zwany w skrócie "ECTS", którego szczegółowe zasady określają ramowe programy studiów poszczególnych kierunków.

Rozdział  3

Prawa i obowiązki studenta

§  14.
1.
Student Akademii ma prawo do:
1)
pełnego wykorzystania warunków i możliwości kształcenia jakie stwarza uczelnia;
2)
rozwijania zainteresowań naukowych oraz uczestnictwa w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych, zwłaszcza w ramach kół naukowych studentów;
3)
zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących planu studiów, toku studiów, spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz warunkami socjalno-bytowymi;
4)
wybierania spośród wszystkich studentów przedstawicieli do Senatu Akademii, rad wydziałów, rady bibliotecznej i kandydowania w wyborach do tych organów;
5)
wybierania przedstawicieli środowiska studenckiego do organów i ciał kolegialnych oraz samorządowych działających w uczelni i kandydowania w tych wyborach;
6)
korzystania z pomocy dydaktyczno-naukowej nauczycieli akademickich i organów uczelni;
7)
wyboru, w ramach kierunku studiów, specjalności oraz profilu dyplomowania, z uwzględnieniem możliwości uczelni, a także uwarunkowań zawartych w innych przepisach;
8)
podejmowania studiów równoległych w innej szkole wyższej w systemie zaocznym za zgodą Komendanta Akademii - rektora; zgoda taka może być udzielona po ukończeniu drugiego roku studiów;
9)
przeniesienia się do innej szkoły wyższej, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w tych uczelniach i uzyskał zgodę rektorów obu uczelni;
10)
warunkowego dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej, zdawania egzaminu poprawkowego, komisyjnego oraz powtarzania roku studiów (z wyjątkiem pierwszego roku);
11)
otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki w nauce według zasad określonych przez Komendanta Akademii - rektora;
12)
uzyskiwania urlopów od zajęć za zgodą Komendanta Akademii - rektora, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej;
13)
korzystania, w uzasadnionych wypadkach, z doraźnej pomocy materialnej;
14)
podjęcia pracy zarobkowej, o ile to nie koliduje z obowiązkami studenta lub innymi przepisami.
§  15.
Student Akademii zobowiązany jest do:
1)
postępowania zgodnego z treścią ślubowania;
2)
przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących w Akademii;
3)
uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, składania egzaminów, odbywania praktyk oraz spełniania innych rygorów określonych w planach studiów;
4)
przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz tolerancji w stosunku do innych osób;
5)
dbania o godność studenta i dobre imię Akademii;
6)
niezwłocznego powiadomienia komendanta wydziału - dziekana o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu, a także o zmianie warunków materialnych, jeżeli mają one wpływ na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej;
7)
poszanowania mienia Akademii, pomocy dydaktycznych, użytkowanych przedmiotów i pomieszczeń oraz racjonalnego wykorzystania materiałów dydaktycznych;
8)
terminowego wnoszenia opłat.
§  16.
1.
Student, który zaliczył pierwszy rok studiów, może na swój wniosek przerwać studia na okres jednego roku, nie więcej niż dwa razy w okresie studiów. Nie dotyczy to studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych.
2.
W okresie przerwy w studiach student traci prawa studenckie.
3.
Student, który nie podjął studiów po okresie przerwy, zostaje skreślony z listy studentów.
4.
Ponowne przyjęcie studenta następuje po wniesieniu opłaty wpisowej.
5.
Udzielenie przerw w studiach odnotowuje się wpisem do indeksu.
§  17.
Absolwent, który ukończył studia na jednym kierunku i ubiega się o przyjęcie na studia na inny kierunek, podlega ogólnym procedurom rekrutacji na studia wyższe.
§  18.
Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Akademii student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  19.
W przypadku niezadowalających postępów w nauce Komendant Akademii - rektor, na wniosek komendanta wydziału - dziekana, cofa zgodę na kontynuowanie studiów równoległych bądź w trybie indywidualnym.
§  20.
Student pełniący służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego korzysta z wszelkich uprawnień studenckich, o ile nie stoi to w sprzeczności z zasadami służby żołnierzy zawodowych lub innymi przepisami dotyczącymi służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Rozdział  4

Zaliczenie roku i semestru studiów

§  21.
1.
Zaliczeniu podlega semestr i rok studiów.
2.
Warunkiem zaliczenia semestru (roku studiów) jest uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk ujętych w planie studiów, potwierdzone wpisem w indeksie i karcie egzaminacyjnej. Wymagania niezbędne do zaliczenia semestru należy udostępnić studentom w ciągu pierwszego miesiąca od jego rozpoczęcia.
3.
Zaliczenie semestru następuje w terminie do końca zasadniczej sesji egzaminacyjnej lub za zgodą komendanta wydziału - dziekana lub dyrektora samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów do końca sesji poprawkowej.
4.
Zaliczenie semestru (roku studiów) stwierdza w indeksie komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów.
5.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta, komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów może określić inny termin uzyskania zaliczenia semestru (roku studiów).
§  22.
Studenci cywilni studiów dziennych mogą nosić mundury ustalonego wzoru, na zasadach jak w cywilnych szkołach morskich, zakupione ze środków własnych.
§  23.
Z okazji obchodów Dnia Podchorążego pododdział studentów może występować w strojach historycznych z okresu Powstania Listopadowego.
§  24.
1.
Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest uzyskanie przez studenta zaliczenia z przedmiotu, który jest objęty egzaminem w danej sesji.
2.
Fakt dopuszczenia do egzaminów sesyjnych potwierdza komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów wpisem na karcie egzaminacyjnej studenta o treści "Zezwalam na zdawanie egzaminów" oraz podpisem. Do powyższych czynności komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów może upoważnić prodziekana lub zastępcę dyrektora samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów.
§  25.
1.
Egzamin jest to ustny lub (i) pisemny sprawdzian opanowania wiadomości z danego przedmiotu. Obejmuje sprawdzenie umiejętności stosowania przyswojonych wiadomości, samodzielności w posługiwaniu się nabytą wiedzą oraz rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych. O trybie zdawania egzaminu decyduje komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów.
2.
Egzamin przeprowadza wykładowca danego przedmiotu lub inna osoba upoważniona przez komendanta wydziału - dziekana lub dyrektora samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów lub komisja wyznaczona przez Komendanta Akademii - rektora.
3.
Egzaminowaniu podlega tylko ten materiał, który został ujęty w programie szczegółowym przedmiotu.
4.
Studenci zdają egzaminy w terminach określonych planem sesji egzaminacyjnej dla poszczególnych wydziałów, lat studiów, kierunków i specjalności.
5.
Studenci przystępują do egzaminów z indeksem i kartą egzaminacyjną.
6.
Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, którą do indeksu i karty egzaminacyjnej wpisuje dziekan lub osoba przez niego wyznaczona.
§  26.
1.
Studenci mogą przystępować do egzaminów przed wyznaczonym terminem w tzw. "sesji zerowej".
2.
Warunki dopuszczenia do "sesji zerowej" w danym semestrze określa komendant wydziału - dziekan.
3.
Studentom pełniącym służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy zdali wszystkie wymagane w danej sesji egzaminy i zaliczenia przed terminem, udziela się dodatkowego urlopu na czas pozostały do zakończenia sesji egzaminacyjnej.
§  27.
1.
Podczas egzaminów, kolokwiów i zaliczeń stosuje się następujące oceny:

1) bardzo dobry (5,0);

2) dobry plus (4,5);

3) dobry (4,0);

4) dostateczny plus (3,5);

5) dostateczny (3,0);

6) niedostateczny (2,0).

2.
Wystawiane studentom pozytywne oceny semestralne są ostateczne i nie mogą być poprawiane w kolejnych semestrach.
§  28.
1.
W wypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu.
2.
Termin zdania egzaminu poprawkowego określa harmonogram studiów na dany rok akademicki.
§  29.
1.
W szczególnych przypadkach student, który nie zdał egzaminu poprawkowego, może w ciągu trzech dni od daty tego egzaminu złożyć pisemny wniosek do komendanta wydziału - dziekana lub dyrektora samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów o wydanie zgody na zdawanie egzaminu komisyjnego.
2.
Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
3.
Komisję do przeprowadzenia egzaminu powołuje Komendant Akademii - rektor.
4.
Komisji nie może przewodniczyć osoba, która uprzednio egzaminowała studenta.
5.
Egzaminatorem w takiej komisji jest specjalista z przedmiotu, z którego zarządzono egzamin lub przedmiotu pokrewnego.
6.
Ocenę z egzaminu komisyjnego do indeksu oraz protokołu egzaminacyjnego wpisuje przewodniczący komisji.
7.
W semestrze student może składać egzamin komisyjny tylko z jednego przedmiotu. W wypadkach szczególnych komendant wydziału - dziekan może zezwolić na składanie egzaminów komisyjnych z dwóch przedmiotów.
8.
Decyzję w sprawie dalszych losów studenta, który na egzaminie komisyjnym otrzymał ocenę niedostateczną, podejmuje Komendant Akademii - rektor. Uprawnienia te Komendant Akademii - rektor może scedować na prorektora do spraw dydaktycznych.
§  30.
1.
W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru lub roku studiów, komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów podejmuje decyzję o:
1)
warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na kolejnym semestrze (roku) studiów;
2)
zezwoleniu na powtarzanie roku studiów, z wyjątkiem studentów pierwszego roku.
2.
Wymienione w ust. 1. zezwolenie może otrzymać student, który uzyskał negatywne oceny semestralne nie więcej niż z dwóch przedmiotów i zaliczył poprzednie semestry.
3.
Jeżeli student został warunkowo wpisany na kolejny semestr (rok) studiów z powodu braku zaliczenia przedmiotu niekończącego się egzaminem, zaliczenie takie winien uzyskać do końca sesji poprawkowej.
4.
Student może uzyskać zgodę na powtarzanie roku studiów nie więcej niż jeden raz w okresie studiów, chyba że przyczyną jest długotrwała choroba.
5.
Powtarzanie roku jest odpłatne, z wyłączeniem przyczyn zdrowotnych, które zakłóciły normalny przebieg studiów.
6.
Opłaty za powtarzanie roku ustala Senat Akademii.
§  31.
Student, który powtarza rok studiów, nie ma obowiązku ponownego zaliczania przedmiotów, z których uzyskał ocenę co najmniej dobrą, pod warunkiem że w tym czasie nie nastąpiła zmiana programu kształcenia. Wyjątek mogą stanowić przedmioty kierunkowe określone przez komendanta wydziału - dziekana lub dyrektora samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów.
§  32.
Student pełniący służbę kandydacką, który uzyskał warunkowy wpis na wyższy semestr lub został warunkowo przyjęty na następny rok, do chwili usunięcia zaległości nie może być mianowany na kolejny, wyższy stopień wojskowy oraz nosić na rękawie oznaki wyższego roku studiów.

Rozdział  5

Urlopy

§  33.
Studentowi pełniącemu służbę kandydacką urlopu udziela Komendant Akademii - rektor zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  34.
1.
Studentowi niepełniącemu służby wojskowej Komendant Akademii - rektor może udzielić urlopu:
1)
długoterminowego;
2)
krótkoterminowego;
3)
specjalnego;
4)
chorobowego.
2.
Student pierwszego roku niepełniący służby kandydackiej może otrzymać jedynie urlop zdrowotny.
3.
Student może otrzymać urlop długoterminowy w przypadku:
1)
długotrwałej choroby uniemożliwiającej normalny udział w zajęciach;
2)
ważnych okoliczności losowych;
3)
innych ważnych powodów.
4.
Student może otrzymać urlop jeden raz w okresie studiów, chyba że przyczyną ubiegania się o urlop jest długotrwała lub powtarzająca się choroba bądź opieka nad dzieckiem.
5.
Na czas odbywania służby wojskowej student otrzymuje urlop specjalny.
§  35.
Urlopu na okres nie dłuższy niż jeden rok udziela Komendant Akademii - rektor. Fakt oraz przyczynę udzielenia urlopu wpisuje się do indeksu studenta.
§  36.
Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta od obowiązku terminowego uzyskiwania zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych planem studiów w danym semestrze.
§  37.
1.
W trakcie urlopu student zachowuje ważną legitymację studencką.
2.
Udzielenie urlopu może spowodować przesunięcie terminu ukończenia studiów.
§  38.
Uprawnienia studentów wieczorowych i zaocznych do uzyskania urlopów w miejscu pracy w celu uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz w sesji egzaminacyjnej i przygotowania pracy dyplomowej określają odrębne przepisy.

Rozdział  6

Praca dyplomowa

§  39.
1.
Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej, która zawiera opracowanie zagadnienia dotyczącego specjalności dyplomowania.
2.
Praca dyplomowa powinna być złożona nie później niż miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego.
3.
Pracę dyplomową uważa się za złożoną po zarejestrowaniu jej w Bibliotece Głównej AMW.
§  40.
1.
Pracę dyplomową student wykonuje w ramach seminarium dyplomowego pod kierunkiem nauczyciela akademickiego.
2.
Komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów albo rada wydziału lub rada instytutu, może upoważnić do kierowania pracą dyplomową adiunkta, starszego wykładowcę lub specjalistę spoza Akademii posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy.
3.
Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych zostaje przedstawiony studentom najpóźniej rok przed planowanym terminem ukończenia studiów.
4.
Przy ustalaniu tematu prac dyplomowych należy brać pod uwagę zainteresowania naukowe studentów, potrzeby Akademii, Marynarki Wojennej oraz instytucji kierującej na studia.
5.
Studentom szczególnie uzdolnionym, a także członkom kół naukowych należy umożliwić dobór tematów według indywidualnych zainteresowań.
6.
Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
7.
Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą oraz jeden recenzent. W wypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
8.
Opinię recenzenta udostępnia się studentowi nie później niż 5 dni roboczych przed egzaminem dyplomowym.
9.
Koszty związane z technicznym wykonaniem pracy ponosi student. Nie dotyczy to kandydatów na żołnierzy zawodowych.
10.
Prace dyplomowe są własnością Akademii, z zachowaniem praw autorskich dyplomantów.
11.
Prace dyplomowe przechowuje się w archiwum uczelni przez okres ustalony odrębnymi przepisami.
§  41.
Student, który nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zostaje skreślony z listy studentów.

Rozdział  7

Egzamin dyplomowy

§  42.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1)
uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów (uzyskanie absolutorium);
2)
pozytywna ocena pracy dyplomowej przez radę wydziału lub radę instytutu, w których jest realizowany kierunek studiów.
§  43.
1.
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez komendanta wydziału - dziekana lub dyrektora samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów, w terminie przez niego wyznaczonym.
2.
Zakres oraz sposób organizacji egzaminu dyplomowego określa rada wydziału lub rada instytutu, w której jest realizowany kierunek studiów.
§  44.
1.
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
2.
Podczas egzaminu dyplomowego dyplomant powinien obronić pracę dyplomową oraz wykazać się znajomością podstawowych wiadomości ustalonych w programie studiów danej specjalności.
3.
Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się skalę ocen określoną w § 27 ust. 1 niniejszego regulaminu.
§  45.
1.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do niego Komendant Akademii - rektor na wniosek studenta może zezwolić na zdawanie egzaminu w innym terminie.
2.
Termin powtórnego egzaminu nie może być wyznaczony przed upływem 3 miesięcy, jednak nie później niż po upływie 2 lat od daty pierwszego egzaminu.
3.
Powtórny egzamin dyplomowy jest egzaminem ostatecznym.

Rozdział  8

Ukończenie studiów

§  46.
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
§  47.
1.
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na podstawie decyzji komisji egzaminu dyplomowego zatwierdzonej przez Komendanta Akademii - rektora. Wzór dyplomu określają odrębne przepisy.
2.
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy:
1)
magistra inżyniera (magistra) w specjalności dyplomowania - po ukończeniu studiów wyższych;
2)
inżyniera w specjalności dyplomowania - po ukończeniu wyższych studiów zawodowych na kierunkach technicznych;
3)
licencjata w specjalności dyplomowania - po ukończeniu wyższych studiów zawodowych na kierunkach humanistycznych.
§  48.
1.
Podstawą do obliczania oceny końcowej za studia jest:
1)
średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów;
2)
ocena pracy dyplomowej;
3)
ocena z egzaminu dyplomowego.
2.
Ocena końcowa za studia obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako suma:
1)
1/2 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1;
2)
1/4 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 2;
3)
1/4 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 3.
3.
Na dyplomie ukończenia studiów umieszcza się ocenę obliczoną według ust. 2 zaokrągloną do pełnej oceny, zgodnie z zasadą:

1) do 3,75 - dostateczny (3);

2) od 3,76 do 4,50 - dobry (4);

3) od 4,51 - bardzo dobry (5).

4.
Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu na dyplomie ukończenia studiów. We wszystkich innych dokumentach odnotowuje się rzeczywisty wynik studiów określony zgodnie z ust. 2.
5.
O przyznaniu lokat końcowych decyduje ostateczny wynik studiów. W odniesieniu do kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy uzyskali ocenę bardzo dobrą z przedmiotów: szkolenie wojskowe, wychowanie fizyczne oraz podstawy kierowania ludźmi i nie byli karani dyscyplinarnie w trakcie studiów, ocenę końcową podnosi się o 0,2.
§  49.
Absolwent Akademii otrzymuje dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, jeżeli:
1)
z egzaminów, zaliczeń oraz praktyk w całym okresie studiów uzyskał oceny nie niższe niż dobre, a średnia tych ocen jest nie niższa niż 4,51;
2)
uzyskał z pracy dyplomowej ocenę bardzo dobrą (5);
3)
uzyskał z egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą (5).
§  50.
Przed otrzymaniem dyplomu student winien uregulować wszelkie zobowiązania wobec Akademii.

Rozdział  9

Utrata praw studenckich

§  51.
Utrata praw studenckich następuje w przypadku:
1)
skreślenia z listy studentów;
2)
zwolnienia ze służby kandydackiej;
3)
wydalenia z uczelni.
§  52.
1.
Student, który nie pełni służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, zostaje skreślony z listy studentów, jeżeli:
1)
zrezygnował z kontynuowania studiów;
2)
nie uzyskał zaliczenia semestru;
3)
nie uzyskał absolutorium;
4)
nie złożył w ustalonym terminie indeksu do rejestracji;
5)
nie uzyskał rejestracji na kolejny semestr;
6)
nie złożył w ustalonym terminie pracy dyplomowej;
7)
otrzymał ocenę niedostateczną z pracy dyplomowej;
8)
nie przystąpił bez usprawiedliwienia do egzaminu dyplomowego;
9)
otrzymał ocenę niedostateczną podczas egzaminu dyplomowego składanego w drugim terminie;
10)
nie wniósł wymaganych opłat w ustalonym terminie;
11)
nie złożył w wymaganym terminie ustalonych dokumentów;
12)
w ciągu pierwszych 14 dni semestru nie podjął studiów po upływie przyznanego mu urlopu lub przerwy w studiach;
13)
zaniedbywał inne podstawowe obowiązki studenta.
2.
Decyzję o skreśleniu z listy studentów podejmuje Komendant Akademii - rektor.
§  53.
Student rezygnujący z kontynuowania studiów składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od studiów.
§  54.
Student, który utracił prawa studenta, ma prawo złożenia odwołania od tej decyzji na piśmie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
§  55.
Student, który utracił prawa studenta, może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia na ogólnych zasadach w następnym roku akademickim.
§  56.
Wznowienie studiów przez osobę, która przerwała studia lub została skreślona z listy studentów z powodu niedostatecznych wyników w nauce, może nastąpić tylko raz za zgodą Komendanta Akademii - rektora z nowym rokiem akademickim, pod warunkiem powtórzenia niezaliczonego roku studiów.
§  57.
Decyzję o zwolnieniu lub wydaleniu z Akademii studenta pełniącego służbę kandydacką podejmuje Komendant Akademii - rektor stosownie do postanowień odpowiednich przepisów.

Rozdział  10

Przepisy końcowe

§  58.
W okresie przerwania studiów prawo do posiadania legitymacji studenckiej nie przysługuje.
§  59.
1.
Student, który utracił prawa studenckie, winien zwrócić do dziekanatu legitymację studencką oraz uregulować inne zobowiązania wobec uczelni. Niewywiązanie się z wymienionych obowiązków powoduje wstrzymanie wydania dokumentów.
2.
W przypadku utraty legitymacji studenckiej w wyniku kradzieży lub innego zdarzenia losowego student może uzyskać jej duplikat, po wniesieniu opłat określonych w odrębnych przepisach.
3.
O utracie legitymacji studenckiej student zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić dziekanat, podając okoliczności jej utraty.
4.
Student ma prawo posiadać legitymację studencką do momentu rozliczenia się z uczelnią.
§  60.
1.
Przeniesienie studenta na inny kierunek lub specjalność studiów, a także do innej uczelni może nastąpić:
1)
z urzędu, w przypadku zniesienia Akademii lub likwidacji kierunku (specjalności) kształcenia;
2)
na wniosek studenta.
2.
Przeniesienie studenta pełniącego służbę kandydacką do innej wyższej szkoły wojskowej lub na inny kierunek studiów może nastąpić na jego wniosek w czasie pierwszych dwóch lat studiów, jeżeli względy służbowe i stan zdrowia nie stoją temu na przeszkodzie.
3.
Decyzję o przeniesieniu studenta na inny kierunek studiów w AMW podejmuje Komendant Akademii - rektor. W wypadku przeniesienia do innej szkoły - w porozumieniu z rektorem tej szkoły.
4.
Przeniesienie studenta na inny wydział odbywa się za zgodą Komendanta Akademii - rektora, po zasięgnięciu opinii komendantów - dziekanów obu wydziałów.
5.
Przeniesienie studenta na inną specjalność - w ramach tego samego wydziału - odbywa się za zgodą komendanta wydziału - dziekana.
6.
Przeniesienie studenta - żołnierza zawodowego na inną specjalność, związane ze zmianą korpusu osobowego, wymaga akceptacji dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego.
§  61.
1.
Decyzję w sprawie przyjęcia studenta z innej uczelni na drugi lub wyższy rok studiów podejmuje Komendant Akademii - rektor na podstawie opinii komendanta wydziału - dziekana, w której określone są warunki, termin oraz tryb uzupełnienia ewentualnych zaległości wynikających z różnic programowych.
2.
W wypadku określonym w ust. 1 zaliczenia semestrów dokonuje komendant wydziału - dziekan lub dyrektor samodzielnego instytutu, w którym jest realizowany kierunek studiów, na podstawie wykazu ocen wydanego przez inną uczelnię oraz zaliczeń przedmiotów uzyskanych w AMW, a wynikających z różnic programowych.
3.
Zaliczeń przedmiotów, o których mowa w ust. 2, student zobowiązany jest dokonać najpóźniej do końca następnego semestru.
§  62.
Studenta, który jest obywatelem obcego państwa lub żołnierzem zawodowym, zwalnia się (wydala) ze studiów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  63.
Studentowi zwolnionemu lub wydalonemu ze służby kandydackiej wydaje się, na jego wniosek, zaświadczenie o stanie studiów oraz indeks.
§  64.
Studentom przysługuje odwołanie do Komendanta Akademii - rektora we wszystkich sprawach rozstrzyganych przez podległe mu organy i jednostki organizacyjne uczelni.