Ustalenie Regulaminu przyznawania wyróżnień "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" oraz członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2020.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania wyróżnień "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" oraz członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego ustala się Regulamin przyznawania wyróżnień "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" oraz członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ "HONOROWY PATRONAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO" ORAZ CZŁONKOSTWA GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO W KOMITECIE HONOROWYM

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Niniejszy regulamin określa zasady i procedurę przyznawania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego wyróżnień:
1)
patronatu honorowego Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz
2)
członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym.
2. 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)
GITD - Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
2)
patronat - wyróżnienie "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego";
3)
przedsięwzięcie - wydarzenie, takie jak uroczystość, konferencja, koncert, wydarzenie kulturalne, gospodarcze, sportowe, targi, wydawnictwa, itp., którego organizator ubiega się o objęcie go patronatem lub członkostwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym.

Rozdział  2

Zasady przyznawania patronatu oraz członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym

§  2. 
1. 
Patronat oraz członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, których realizacja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, transporcie drogowym lub wpisuje się w zadania ustawowe realizowane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
2. 
Patronatem lub członkostwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym mogą być objęte przedsięwzięcia uznane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za istotne dla Inspekcji Transportu Drogowego ze względu na poruszaną problematykę.
3. 
Przyznanie patronatu lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedsięwzięciu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
4. 
Patronat lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym nie uprawnia organizatora przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania ani do żądania uprzywilejowanego traktowania w relacjach z Inspekcją Transportu Drogowego.
5. 
Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter lobbystyczny lub reklamowy.
6. 
Przyznanie patronatu lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym nie zwalnia organizatora przedsięwzięcia z obowiązku dopełnienia wszelkich procedur przewidzianych prawem oraz uiszczania związanych z tym opłat i innych należności.
7. 
O patronat lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym może się ubiegać wyłącznie główny organizator przedsięwzięcia.

Rozdział  3

Procedura przyznawania patronatu oraz członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym

§  3. 
1. 
Z wnioskiem o przyznanie patronatu lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym występuje główny organizator przedsięwzięcia. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zostanie on udostępniony na stronie internetowej GITD, na platformie ePUAP, jak również będzie dostępny w kancelarii głównej GITD.
2. 
W celu uzyskania patronatu lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do przesłania wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1:
1)
szczegółowego programu przedsięwzięcia;
2)
regulaminu i harmonogramu przedsięwzięcia;
3)
innych dokumentów, wynikających z charakteru przedsięwzięcia.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć nie wcześniej niż na 180 dni i nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia:
1)
pocztą elektroniczną na adres info@gitd.gov.pl lub
2)
listownie na adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, lub
3)
osobiście w siedzibie GITD, lub
4)
przez platformę usług administracji publicznej ePUAP.
4. 
W uzasadnionych przypadkach Główny Inspektor Transportu Drogowego może uwzględnić wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożony po przekroczeniu terminów wskazanych w ust. 3.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania głównego organizatora przedsięwzięcia występującego o przyznanie patronatu lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym.
6. 
GITD zastrzega możliwość wystąpienia do głównego organizatora przedsięwzięcia o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w sprawie planowanego przedsięwzięcia.
7. 
Wniosek niekompletny lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.
§  4. 
1. 
Główny Inspektor Transportu Drogowego rozpatrując wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, ocenia:
1)
czy cel i forma przedsięwzięcia uzasadniają zaangażowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
2)
w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym - ich przewidywany poziom merytoryczny, a w szczególności:
a)
planowaną tematykę wystąpień,
b)
dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości,
c)
rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie;
3)
ryzyko, czy przedsięwzięcie nie jest jawnym lub ukrytym działaniem o charakterze lobbingowym lub reklamowym;
4)
ryzyko, czy przyznany patronat bądź członkostwo w komitecie honorowym nie zostanie wykorzystane w celu promocji produktów lub usług albo w działaniach z zakresu reklamy lub public relations podmiotu komercyjnego, w szczególności w sposób sugerujący poparcie Głównego Inspektora Transportu Drogowego dla konkretnych produktów, usług czy firm.
2. 
Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, dotyczący przedsięwzięcia, które wiąże się z wniesieniem opłaty przez uczestnika, będzie rozpatrywany indywidualnie i może skutkować nieprzyznaniem patronatu lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym.
§  5. 
1. 
Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Biuro Informacji i Promocji lub inną właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną GITD w zakresie zasadności przyznania wyróżnienia.
2. 
Biuro Informacji i Promocji lub inna właściwa merytorycznie komórka organizacyjna GITD w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania przekazuje Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego opinię dotyczącą zasadności przyznania wyróżnienia wraz z uzasadnieniem oraz informacją na temat potrzeby obecności Głównego Inspektora Transportu Drogowego podczas przedsięwzięcia, któremu ma być przyznany patronat lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym.
§  6. 
1. 
Decyzję o udzieleniu patronatu lub zgody na członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego lub osoba przez niego upoważniona.
2. 
O decyzji w sprawie przyznania bądź nieprzyznania patronatu lub zgody na członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym wnioskujący organizator przedsięwzięcia zostaje powiadomiony pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.
3. 
Decyzja o odmowie udzielenia patronatu lub zgody na członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym jest uznaniowa, ostateczna oraz nie wymaga uzasadnienia.
§  7. 
1. 
Główny Inspektor Transportu Drogowego obejmuje patronatem lub członkostwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym, przedsięwzięcia o charakterze jednostkowym oraz zamykające się w krótkiej przestrzeni czasowej.
2. 
W przypadku przedsięwzięć o charakterze wieloskładnikowym, takich jak kampania, czy projekt, organizator przedsięwzięcia powinien wskazać jedno wiodące, najbardziej prestiżowe wydarzenie lub element, które zasługiwałoby na objęcie patronatem lub członkostwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym (np. konferencja inaugurująca lub podsumowująca).
3. 
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat lub zgodę na członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym należy występować każdorazowo.
4. 
Przyznawanie wyróżnień ma charakter indywidualny i dotyczy pojedynczego przedsięwzięcia mającego miejsce w dacie wskazanej w zgodzie na objęcie wyróżnieniem.

Rozdział  4

Warunki związane z realizacją patronatu oraz członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym oraz obowiązki organizatora przedsięwzięcia

§  8. 
1. 
Główny organizator przedsięwzięcia, które Główny Inspektor Transportu Drogowego objął patronatem, lub w którego komitecie honorowym jest członkiem, informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym wyróżnieniu poprzez umieszczenie informacji oraz logo GITD we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
2. 
Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o przyznanym wyróżnieniu dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu patronatu lub członkostwie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym.
3. 
Materiały informacyjne i promocyjne dotyczące organizowanego przedsięwzięcia, na których umieszczone zostało logo GITD, powinny zostać przesłane (w formie elektronicznej na adres info@gitd.gov.pl) do akceptacji przez Biuro Informacji i Promocji przed ich rozpowszechnieniem. Przesyłając materiały do akceptacji należy powołać się na sygnaturę sprawy przekazaną wraz z decyzją o objęciu patronatem lub wyrażeniu zgody na członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym.
4. 
Logo GITD nie może być używane po ustaniu realizacji przedsięwzięcia, w związku z którym zostało przyznane wyróżnienie.
§  9. 
1. 
Objęcie przedsięwzięcia patronatem lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia przez głównego organizatora przedsięwzięcia Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia, sprawozdania z jego przebiegu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Sprawozdanie, które nie może przekraczać 2 stron formatu A4, powinno zawierać informacje o liczbie osób, które wzięły udział w przedsięwzięciu oraz o zrealizowaniu założonych celów. Do sprawozdania należy dołączyć oddzielnie minimum dwa zdjęcia (w rozdzielczości co najmniej 300 DPI) dokumentujące przedsięwzięcie. Sprawozdanie (w formacie PDF) należy przekazać wyłącznie drogą elektroniczną na adres info@gitd.gov.pl. Wybrane przesłane materiały mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej GITD oraz prowadzonych portalach społecznościowych.
2. 
Główny organizator przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego jest zobowiązany do:
1)
przekazania Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego zaproszenia na przedsięwzięcie;
2)
zamieszczenia informacji o przyznanym wyróżnieniu we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia;
3)
umieszczenia na stronie internetowej organizatora lub przedsięwzięcia linku do strony internetowej GITD (www.gitd.gov.pl).

Rozdział  5

Odebranie patronatu lub rezygnacja Głównego Inspektora Transportu Drogowego z członkostwa w komitecie honorowym

§  10. 
Główny Inspektor Transportu Drogowego może odebrać przyznany patronat bądź zrezygnować z członkostwa w komitecie honorowym, w szczególności w przypadku niewywiązania się organizatora przedsięwzięcia ze zobowiązań, o których mowa w § 8 i § 9. O odebraniu wyróżnienia główny organizator przedsięwzięcia informowany jest niezwłocznie w formie pisemnej.
§  11. 
Odebranie patronatu lub rezygnacja Głównego Inspektora Transportu Drogowego z członkostwa w komitecie honorowym nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek niezwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia, w tym rezygnacji z używania logo GITD. Jeżeli wypełnienie powyższego nie jest możliwe, organizator zobowiązany jest niezwłocznie zamieścić informację o odebraniu patronatu lub rezygnacji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z członkostwa w komitecie honorowym na swojej stronie internetowej oraz stronie internetowej przedsięwzięcia.

Załącznik Nr  1

WNIOSEK O HONOROWY PATRONAT / CZŁONKOSTWO W KOMITECIE HONOROWYM

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Pełna nazwa:
Lokalizacja wydarzenia:
Data wydarzenia:
Czy miejsce jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych? TAK

 NIE

Opis i cel wydarzenia:
Rodzaj wydarzenia: KONFERENCJA

 SEMINARIUM

 TARGI

 IMPREZA PLENEROWA

 INNE (jakie: ..........................................................)

Zasięg: MIĘDZYNARODOWY

 OGÓLNOPOLSKI

 PONADREGIONALNY

 LOKALNY

 INNY (jaki: ...........................................................)

Przewidywana liczba uczestników: powyżej 1000 osób

 od 501 do 1000 osób

 od 101 do 500 osób

 do 100 osób

Liczba osób/instytucji zaproszonych indywidualnie: powyżej 31

 od 21 do 30

 od 11 do 20

 do 10

Czy wydarzenie ma charakter cykliczny?TAK (od ................................................................)

□ NIE

Planowane działania promocyjne:
ORGANIZATOR
Nazwa:
Adres:
Telefon/fax:
Nr KRS/REGON/NIP/PESEL (niepotrzebne skreślić)
Adres e-mail:
Strona www:
Osoba prowadząca projekt, odpowiedzialna za kontakty z GITD:Imię i nazwisko:

e-mail:

tek:

WSPÓŁORGANIZATORZY PRZEDSIĘWZIĘCIA

(jeśli wydarzenie ma jednego organizatora wpisać nie dotyczy)

FINANSOWANIE i OPŁATY
Czy udział Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedsięwzięciu jest odpłatny? TAK (koszt: ..................................)

 NIE

Czy organizator planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia? TAK

 NIE

CZY WYSTĄPIONO O OBJĘCIE PATRONATEM PRZEDSIĘWZIĘCIA DO INNYCH INSTYTUCJI?
 TAK (proszę wskazać te instytucje oraz poinformować, które z nich udzieliły już patronatów)
 NIE
KTO JEST SPONSOREM PRZEDSIĘWZIĘCIA?

JAKIE PODMIOTY ZOSTAŁY ZAPROSZONE DO WSPÓŁPRACY?

(proszę wskazać wszystkie podmioty, które będą uczestniczyły w przedsięwzięciu, a będą wymienione na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z ww. przedsięwzięciem)

Sponsor przedsięwzięcia:
Inne podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu:
RODZAJ WSPÓŁPRACY
 HONOROWY PATRONAT GÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGOzaznaczyć właściwe:

 możliwość wystąpienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub przedstawiciela GITD podczas otwarcia przedsięwzięcia (do 15 min);

 możliwość wystąpienia Głównego Inspektora lub przedstawiciela GITD w panelu / debacie / sesji plenarnej z wykładem/prezentacją;

 możliwość ustawienia stoiska informacyjnego GITD o powierzchni min. 12 m2

 CZŁONKOSTWO W KOMITECIE HONOROWYM członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego

 członkostwo przedstawiciela GITD Proponowany zakres współpracy:

UZASADNIENIENIE WNIOSKU
OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA
Organizator oświadcza, że:

1. W związku z przedsięwzięciem nie będzie prowadził żadnych działań o charakterze promocji produktów, usług i firm w formie, która mogłaby sugerować zaangażowanie i poparcie dla nich przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego bądź przez Inspekcję Transportu Drogowego.

2. Przedsięwzięcie nie ma charakteru lobbingowego.

3. Zapoznał się z Regulaminem przyznawania wyróżnień "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" oraz członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym i w pełni akceptuje jego postanowienia.

DATA I PODPIS ORGANIZATORA

(osoba zarządzająca/kierująca instytucją/pełniona funkcja)

ZAŁĄCZNIKI:
 PISMO

PRZEWODNIE

 HARMONOGRAM

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 REGULAMIN

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 PROGRAM

PRZEDSIĘWZIĘCIA

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O PATRONAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
Klauzula informacyjna dla podmiotów wnioskujących o przyznanie wyróżnienia "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym
TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie wyróżnienia "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAMogą się Państwo z kontaktować z Administratorem w następujący sposób:

* listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94

* poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka

* e-mailem: info@gitd.gov.pl

* telefonicznie: 22 22 04 000

* faksem: 22 22 04 899

INSPEKTOR OCHRONY DANYCHW sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw przez Administratora, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

* listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94 (z dopiskiem "ochrona danych osobowych)

* poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka

* e-mailem: iod@gitd.gov.pl

CEL

PRZETWARZANIA PAŃSTWA DAYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o przyznanie wyróżnienia "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym w związku z organizowaną przez Państwa inicjatywą/wydarzeniem.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:

* art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

* ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);

* ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCHPaństwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
OKRES

PRZECHOWYWANIA

DANYCH

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o przyznanie wyróżnienia "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym przetwarzane będą zgodnie z zarządzeniem nr 36/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 22, z późn. zm.).
PRZYSŁUGUJĄCE

PAŃSTWU

UPRAWNIENIA

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o przyznanie wyróżnienia "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym, Wnioskodawcy przysługuje:

* prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;

* prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

* prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o przyznanie wyróżnienia "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie) wyróżnienia "Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego" lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym.

Załącznik Nr  2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTEGO PATRONATEM GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO LUB JEGO CZŁONKOSTWEM W KOMITECIE HONOROWYM

dane organizatora (nazwa i dane kontaktowe)
1. Opis przedsięwzięcia (notatka informacyjna dotycząca przebiegu wydarzenia, terminu

i miejsca, liczby uczestników oraz zaproszonych gości).

2. Informacja na temat innych patronów.

3. Zrealizowane działania promocyjne związane z przedsięwzięciem.

4. Inne informacje

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania załączonymi materiałami. Wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie, wykorzystywanie przez GITD sprawozdania, w tym do rozpowszechniania go w całości jak i wybranych jego elementów. Wykorzystywanie materiałów nie rodzi po stronie GITD obowiązku zapłaty na rzecz organizatora bądź podmiotów z nim współpracujących jakiegokolwiek wynagrodzenia.

.....................................................................................
(data i miejsce)(podpis organizatora)

Załączniki do sprawozdania: zdjęcia, informacje prasowe, wykaz publikacji w mediach.