Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2012.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki, stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej "regulaminem".
§  2.
1. Na podstawie zakresów działania departamentów, biur i Sekretariatu Ministra, określonych regulaminem, dyrektorzy departamentów, biur i Sekretariatu Ministra opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia, w terminie 2 tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, regulaminy wewnętrzne departamentów, biur i Sekretariatu Ministra.
2. Ewidencję regulaminów wewnętrznych prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.
§  3. Do czasu zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych obowiązują regulaminy wewnętrzne opracowane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 5.
§  4.
1. Karty procesów, wymagające dostosowania do postanowień regulaminu należy opracować, zatwierdzić i wprowadzić w życie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Regulacje wewnętrzne, w tym w szczególności zarządzenia, wymagające dostosowania do postanowień regulaminu, należy opracować, zatwierdzić i wprowadzić w życie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  5. Traci moc zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki (Dz. Urz. MG Nr 1, poz. 5), zmienione zarządzeniem Nr 23 Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz. Urz. MG Nr 2, poz. 26).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz.1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA GOSPODARKI

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Ministerstwo Gospodarki utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1880), zwane dalej "ministerstwem", jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Gospodarki, zwanego dalej "ministrem", zadań wynikających z zakresu działania określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).
2. Strukturę organizacyjną ministerstwa określa zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki (M. P. z 2012 r. poz. 56) oraz niniejszy regulamin.
§  2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) członkach kierownictwa ministerstwa - należy przez to rozumieć: ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego i szefa Gabinetu Politycznego Ministra;
2) departamencie - należy przez to rozumieć departament, biuro oraz Sekretariat Ministra;
3) dyrektorze departamentu - należy przez to rozumieć dyrektora departamentu, biura oraz Sekretariatu Ministra;
4) zastępcy dyrektora departamentu - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora departamentu, biura oraz Sekretariatu Ministra;
5) stanowiskach kierowniczych - należy przez to rozumieć stanowiska: dyrektora departamentu, zastępcy dyrektora departamentu i naczelnika wydziału;
6) zintegrowanym systemie zarządzania - należy przez to rozumieć systemy: zarządzania jakością, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.
§  3.
1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami.
2. Minister kieruje ministerstwem przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego oraz dyrektorów departamentów.
3. Departamenty realizują ustalone dla nich cele i zadania, zgodnie z misją, a także kierunkami określonymi przez ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
§  4.
1. Do decyzji ministra jest zastrzeżone w szczególności:
1) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz centralnych organów administracji rządowej;
2) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych;
3) kierowanie do uzgodnień międzyresortowych oraz pod obrady właściwych komitetów Rady Ministrów oraz Rady Ministrów opracowanych w ministerstwie:
a) projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów ustaw,
b) projektów dokumentów przewidzianych do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, w szczególności:
- projektów dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń do projektów tych dokumentów,
- projektów ocen realizacji zadań, stanowisk, decyzji lub innych rozstrzygnięć
- z wyłączeniem projektów aktów wykonawczych;
4) wydawanie rozporządzeń i zarządzeń;
5) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
6) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
7) realizowanie całości spraw obejmujących swoim zakresem zadania dotyczące zarządzania kryzysowego;
8) zatwierdzanie instrukcji do prowadzenia rokowań handlowych, rozmów komisji mieszanych i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez ministra zobowiązań prawnych lub finansowych;
9) zatwierdzanie urlopów oraz podróży służbowych sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego, a także zagranicznych podróży służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;
10) występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych.
2. Do podpisu ministra zastrzega się pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz posłów i senatorów.
3. Minister, z zachowaniem odrębnych przepisów, może upoważnić sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego lub dyrektora departamentu do podejmowania decyzji oraz do podpisywania pism, o których mowa w ust. 1 lub 2.
§  5. Sekretarze stanu, podsekretarze stanu oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra są odpowiedzialni za realizację celów i zadań powierzonych przez ministra i wykonują je we współdziałaniu z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów departamentów.
§  6.
1. Dyrektor generalny zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy ministerstwa, warunki jego działania oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez departamenty. Szczegółowe zadania dyrektora generalnego określają przepisy odrębne.
2. Dyrektor generalny określa zasady dotyczące:
1) stosowanego w ministerstwie podejścia procesowego oraz strukturę i właścicieli procesów;
2) stosowanego w ministerstwie podejścia projektowego;
3) podejścia w ministerstwie do:
a) zarządzania jakością,
b) przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
c) zarządzania ryzykiem,
d) zarządzania bezpieczeństwem informacji, z wyłączeniem informacji niejawnych.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, dyrektor generalny realizuje z uwzględnieniem wniosków i ocen przedstawionych przez ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.
4. Dyrektor generalny może wydawać zarządzenia na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5. Dyrektor generalny pełni rolę Administratora Danych Osobowych określoną w przepisach o ochronie danych osobowych.
6. Dyrektor generalny ustala liczbę stanowisk pracy, w tym stanowisk kierowniczych, dla każdego departamentu oraz zatwierdza regulaminy wewnętrzne departamentów.
7. Ponadto dyrektor generalny wyraża zgodę na:
1) urlopy dyrektorów departamentów;
2) krajowe i zagraniczne podróże służbowe dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów;
3) zagraniczne podróże służbowe pracowników ministerstwa, innych niż wymienieni w pkt 1, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 9.
8. Dyrektor generalny może upoważnić dyrektora departamentu lub innego pracownika ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.
§  7.
1. Ministerstwo realizuje cele i zadania, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, stosując podejścia:
1) funkcjonalne, oparte na strukturze organizacyjnej;
2) procesowe, oparte na strukturze procesowej i zasadach realizacji procesów;
3) projektowe, oparte na strukturze projektowej i zasadach realizacji projektów.
2. Podejście funkcjonalne jest stosowane zgodnie z niniejszym regulaminem poprzez określenie struktury organizacyjnej ministerstwa.
3. Podejście procesowe jest stosowane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz metodyką podejścia procesowego zatwierdzoną przez dyrektora generalnego.
4. Podejście projektowe jest stosowane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz metodyką podejścia projektowego zatwierdzoną przez dyrektora generalnego.
5. Podejście do zarządzania ryzykiem określone zostało w odrębnej regulacji wewnętrznej.

Rozdział  2

Struktura organizacyjna ministerstwa

§  8.
1. W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra - GP oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego - DBG;
2) Departament Budżetu i Finansów - DBF;
3) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych - DDR;
4) Departament Energetyki - DE;
5) Departament Energii Jądrowej - DEJ;
6) Departament Energii Odnawialnej - DEO;
7) Departament Funduszy Europejskich - DFE;
8) Departament Gospodarki Elektronicznej - DGE;
9) Departament Górnictwa - DGA;
10) Departament Handlu i Usług - DHU;
11) Departament Innowacji i Przemysłu - DIP;
12) Departament Instrumentów Wsparcia - DIW;
13) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych - DNP;
14) Departament Komunikacji Społecznej - DKS;
15) Departament Polityki Handlowej - DPH;
16) Departament Prawny - DP;
17) Departament Programów Offsetowych - DOF;
18) Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej - DPD;
19) Departament Ropy i Gazu - DRO;
20) Departament Spraw Europejskich - DSE;
21) Departament Strategii i Analiz - DSA;
22) Departament Wdrażania Programów Operacyjnych - DPO;
23) Biuro Administracyjne - BA;
24) Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli - BKA;
25) Biuro Dyrektora Generalnego - BDG;
26) Biuro Informatyki - BI;
27) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych - BIN;
28) Sekretariat Ministra - SM.
2. Organizację pracy i zadania Gabinetu Politycznego Ministra określa minister w odrębnych przepisach wewnętrznych.
§  9.
1. W skład departamentów wchodzą wydziały (naczelnik i co najmniej czterech pracowników), zespoły i stanowiska do określonych spraw.
2. Do realizacji okresowych zadań mogą być powoływane grupy robocze, których skład określa dyrektor departamentu. Pracą grupy roboczej kieruje dyrektor departamentu lub wyznaczony przez niego pracownik.
3. Pracę zespołu może koordynować osoba, której powierzono koordynowanie zespołem, zwana dalej "koordynatorem".
4. Organizację oraz szczegółowy zakres działania departamentu określa jego regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez dyrektora generalnego. Regulamin określa w szczególności:
1) strukturę organizacyjną departamentu, wraz ze schematem organizacyjnym;
2) organizację zarządzania departamentem;
3) zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy (zastępcom) dyrektora, naczelnikom wydziałów i koordynatorom zespołów;
4) obszary zadań oraz procesy realizowane przez wydziały, zespoły i stanowiska do określonych spraw;
5) wykaz aktów prawnych dotyczących zadań wykonywanych przez departament.
5. W regulaminie wewnętrznym departamentu, w zakresie właściwości którego opracowywane są decyzje administracyjne, zamieszcza się także informację o wynikającym z przepisów prawa wyłączeniu pracownika od udziału w postępowaniu w sprawie, w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.
§  10. Strukturę zintegrowanego systemu zarządzania określają odrębne przepisy wewnętrzne.
§  11.
1. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora i naczelników wydziałów.
2. Jeżeli w departamencie jest więcej niż jeden zastępca dyrektora, stałym zastępcą dyrektora jest zastępca wskazany w regulaminie wewnętrznym departamentu, o którym mowa w § 9 ust. 4.
3. W razie nieobecności dyrektora oraz zastępcy (zastępców) dyrektora, a także w razie nieobecności dyrektora departamentu, w którym nie ma stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisko nie jest obsadzone, departamentem kieruje pracownik wyznaczony przez dyrektora departamentu.
4. Dyrektorem Biura Ochrony Informacji Niejawnych może być Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

Rozdział  3

Zadania kadry kierowniczej departamentu

§  12. Dyrektor departamentu jest odpowiedzialny za:
1) realizację celów i zadań departamentu, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, określonych w przyjętych rozwiązaniach z zakresu kontroli zarządczej, w tym w regulaminie oraz zleconych przez ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego, a także wynikających z planu strategicznego ministerstwa, w tym misji, rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego;
2) zgodność działania departamentu z przepisami prawa, kierunkami określonymi przez właściwych członków kierownictwa oraz z odrębnymi przepisami wewnętrznymi;
3) właściwą organizację pracy departamentu i prawidłowe wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników;
4) bezpieczeństwo informacji, w tym w szczególności ustawowo chronionych;
5) zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa, w tym w szczególności w zakresie dochodów i wydatków, ścisłą współpracę w tym zakresie ze służbami finansowymi ministerstwa oraz zapewnienie właściwej organizacji departamentu.
§  13.
1. Dyrektor departamentu:
1) nadzoruje pracę i zapewnia właściwe wykonanie zadań departamentu;
2) monitoruje terminowość wykonywania zadań przez bezpośrednio podległe mu wydziały, zespoły, stanowiska do określonych spraw, w zakresie udzielania odpowiedzi na pisma oraz opiniowania i analizowania dokumentów;
3) reprezentuje departament wobec innych komórek organizacyjnych ministerstwa oraz w kontaktach na zewnątrz;
4) podpisuje opracowane w departamencie wyjaśnienia dotyczące przepisów wydanych przez ministra, dotyczących zakresu działania departamentu, które nie są zastrzeżone dla członków kierownictwa ministerstwa;
5) udziela organom i instytucjom wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez departament, które nie są zastrzeżone dla członków kierownictwa ministerstwa;
6) reprezentuje ministerstwo w sprawach wynikających z zakresu działania i zadań departamentu, które nie są zastrzeżone dla członków kierownictwa ministerstwa;
7) bierze udział w realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności przygotowuje informacje przeznaczone do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej ministerstwa;
8) wnioskuje w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników departamentu;
9) zatwierdza opisy podlegających stanowisk pracy w kierowanym przez siebie departamencie, z wyłączeniem stanowisk pracy bezpośrednio mu podległych zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi;
10) dokonuje oceny pracowników departamentu bezpośrednio mu podległych;
11) wyraża zgodę na urlopy zastępców dyrektora i pracowników oraz na krajowe podróże służbowe pracowników;
12) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w departamencie;
13) zapewnia:
a) podnoszenie jakości, efektywności działania oraz poziomu bezpieczeństwa informacji w departamencie, w tym poprzez utrzymanie podejścia procesowego i podejścia projektowego oraz zarządzanie ryzykiem w kierowanym departamencie,
b) udział przedstawicieli kierowanego departamentu w samoocenie według "Wspólnej Metody Samooceny (CAF)",
c) prawidłowe nazewnictwo plików wytworzonych w departamencie;
14) współpracuje z dyrektorami innych komórek organizacyjnych w zakresie funkcjonującego zintegrowanego systemu zarządzania.
2. Dyrektor departamentu może posiadać inne uprawnienia, poza wymienionymi w ust. 1, które udzielane są odrębnym pisemnym upoważnieniem.
3. Dyrektor departamentu, stosownie do zakresu działania kierowanego departamentu, przygotowuje projekty decyzji i podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:
1) podpisuje pisma i materiały kierowane do nadzorującego zadania departamentu członka kierownictwa ministerstwa oraz parafuje pisma i materiały kierowane do jego podpisu oraz do podpisu innych członków kierownictwa ministerstwa;
2) podpisuje pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji rządowej;
3) podpisuje wnioski w sprawach personalnych pracowników departamentu;
4) podejmuje rozstrzygnięcia i podpisuje pisma w sprawach określonych w odrębnym upoważnieniu.
4. Dyrektor departamentu może upoważnić pracowników departamentu do podejmowania rozstrzygnięć i podpisywania pism w swoim imieniu.
§  14. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio ministrowi.
§  15. Zastępca dyrektora departamentu:
1) nadzoruje pracę i zapewnia wykonanie celów i zadań podległych mu wydziałów, zespołów, stanowisk do określonych spraw, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, wynikających z przyjętych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej, z planu strategicznego ministerstwa, a w szczególności misji, rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego;
2) monitoruje terminowość wykonywania zadań przez bezpośrednio podległe mu wydziały, zespoły, stanowiska do określonych spraw w zakresie udzielania odpowiedzi na pisma oraz opiniowania i analizowania dokumentów;
3) podejmuje rozstrzygnięcia z zakresu działania podległych mu wydziałów, zespołów, stanowisk do określonych spraw oraz podpisuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora departamentu;
4) podpisuje pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w sprawach niezastrzeżonych dla dyrektora departamentu;
5) podejmuje rozstrzygnięcia i podpisuje pisma w sprawach wynikających z udzielonych mu odrębnych upoważnień;
6) parafuje pisma z zakresu działania podległych mu wydziałów, zespołów i stanowisk do określonych spraw, zastrzeżone do podpisu dyrektora departamentu;
7) dokonuje oceny pracowników departamentu bezpośrednio mu podległych;
8) przedstawia dyrektorowi departamentu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników podległych mu wydziałów, zespołów oraz stanowisk do spraw;
9) opiniuje wnioski urlopowe pracowników podległych mu wydziałów, zespołów oraz stanowisk do określonych spraw;
10) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora departamentu;
11) zastępuje dyrektora departamentu.
§  16.
1. Dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu pełni rolę właściciela procesów.
2. Do zadań właściciela procesu należy:
1) zaplanowanie, zapewnienie realizacji, monitorowanie, koordynacja i doskonalenie procesu;
2) współpraca z innymi właścicielami procesów w zakresie prawidłowego zaplanowania i koordynacji powiązań zachodzących pomiędzy procesami;
3) zapewnienie badania percepcji klientów procesu oraz jego wykorzystanie do planowania i doskonalenia procesu.
3. Właściciel procesu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania innych, niż mu podległy, departamentów biorących udział w realizacji procesu, którego jest właścicielem.
§  17.
1. Naczelnik wydziału działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.
2. Naczelnik wydziału:
1) odpowiada za wykonanie zadań wydziału oraz realizację celów, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, wynikających z przyjętych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej, z planu strategicznego ministerstwa, a w szczególności misji, rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego;
2) dokonuje oceny pracowników wydziału;
3) podejmuje decyzje oraz podpisuje pisma w sprawach należących do zakresu zadań wydziału, które nie są zastrzeżone dla dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu;
4) parafuje pisma kierowane do podpisu do bezpośredniego przełożonego;
5) wydaje dyspozycje i wytyczne podległym pracownikom, niezbędne do wykonywania zadań;
6) reprezentuje wydział w zakresie określonym przez przełożonych;
7) zapewnia wymianę informacji z pozostałymi komórkami departamentu;
8) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników;
9) opiniuje wnioski urlopowe podległych pracowników;
10) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.
§  18.
1. Koordynator zespołu działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.
2. Koordynator zespołu:
1) odpowiada za wykonywanie zadań zespołu oraz realizację celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy wynikających z przyjętych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej, z planu strategicznego ministerstwa, a w szczególności misji, rocznych planów działalności i również planu rzeczowo-finansowego;
2) ocenia wkład pracy poszczególnych pracowników zespołu;
3) parafuje pisma kierowane do podpisu do bezpośredniego przełożonego;
4) wydaje dyspozycje i wytyczne pracownikom zespołu niezbędne do wykonywania zadań;
5) reprezentuje zespół w zakresie określonym przez przełożonych;
6) zapewnia wymianę informacji z pozostałymi komórkami departamentu;
7) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników zespołu;
8) opiniuje wnioski urlopowe pracowników zespołu;
9) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.
§  19. Zadania kadry kierowniczej w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania określają odrębne przepisy wewnętrzne.

Rozdział  4

Koordynowanie zadań realizowanych przez departamenty

§  20.
1. Departamentem właściwym do realizacji określonego zadania jest departament, do zakresu działania którego należy dana sprawa, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
2. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednego departamentu, właściwym do jego realizacji jest departament, do którego należy większość problemów lub istota zadania.
3. Departament realizujący określone zadanie jest koordynatorem prac wykonywanych przez departamenty współpracujące przy realizacji tego zadania.
4. Departament koordynujący realizację określonego zadania:
1) przedkłada departamentom współpracującym materiały do opinii;
2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez departamenty współpracujące;
3) wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w pkt 2.
5. Spory kompetencyjne między departamentami ministerstwa rozstrzyga dyrektor generalny.

Rozdział  5

Podstawowe zadania departamentów

§  21. Do podstawowych zadań departamentów, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów dokumentów rządowych i resortowych, w tym udział w stanowieniu prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) prowadzenie uzgodnień wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów;
3) opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów opracowywanych przez inne departamenty ministerstwa;
4) opiniowanie projektów aktów normatywnych, dokumentów rządowych i umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
5) koordynowanie - w przypadku wyznaczenia przez Sekretariat Ministra - przygotowania stanowiska ministra do projektów, o których mowa w pkt 4;
6) wykonywanie zadań związanych z udzielaniem pomocy publicznej, z uwzględnieniem notyfikacji programów pomocowych;
7) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych;
8) realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej;
9) współdziałanie z departamentami ministerstwa, organami administracji rządowej i samorządowej, organami samorządu gospodarczego, instytucjami oraz partnerami społecznymi w sprawach związanych z realizacją zadań;
10) promowanie i upowszechnianie informacji o rozwiązaniach systemowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i programach pomocowych skierowanych do przedsiębiorców;
11) opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia organów państwa;
12) przygotowywanie odpowiedzi na petycje, wnioski, skargi i zapytania obywateli oraz przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych;
13) analizowanie i opiniowanie prawa Unii Europejskiej, zwanej dalej "UE", oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian w prawie krajowym będącym w obszarze działania ministra;
14) udział w procesie tworzenia prawa UE;
15) prawidłowa i terminowa transpozycja dyrektyw UE do prawa krajowego oraz współpraca w tym zakresie z innymi właściwymi organami;
16) informowanie i udostępnianie zainteresowanym podmiotom notyfikowanych w Polsce decyzji i opinii Komisji Europejskiej;
17) przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach prowadzonych przez Komisję Europejską przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz przed Trybunałem EFTA;
18) prowadzenie spraw wynikających z działalności ministerstwa w zakresie:
a) współpracy międzynarodowej, w tym wymagających uwzględniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej,
b) członkostwa w UE, w tym udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej;
19) przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu do projektów aktów UE;
20) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z funduszy UE, wspomagających zadania objęte zakresem działania departamentu;
21) realizacja zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w instytucjach i organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, WTO, OECD);
22) współpraca, w tym przekazywanie materiałów i informacji wskazanych przez Centralne Biuro Punktu Kontaktowego, w zakresie prowadzenia przez ministra punktu kontaktowego, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.);
23) analizowanie rozwiązań stosowanych w innych państwach;
24) wykonywanie zadań w dziedzinie:
a) obronności i zarządzania kryzysowego,
b) ochrony informacji, w szczególności danych osobowych i informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych;
25) realizacja zadań i obowiązków wynikających z Instrukcji Kancelaryjnej, w szczególności dotyczących prawidłowego obiegu korespondencji i archiwizacji akt spraw;
26) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
27) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
28) udział w pracach zespołów trójstronnych do spraw dialogu społecznego;
29) realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, ochrony osób i mienia oraz zapewnienia ciągłości działania ministerstwa;
30) podnoszenie jakości i efektywności działania oraz poziomu bezpieczeństwa informacji w ministerstwie, w tym poprzez stosowanie podejścia procesowego i projektowego oraz udział w zarządzaniu ryzykiem w ministerstwie, udział przedstawicieli kierowanego departamentu w samoocenie według Wspólnej Metody Samooceny (CAF) oraz realizację zadań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu zarządzania;
31) udział w tworzeniu oraz aktualizacji planu strategicznego ministerstwa, rocznego planu działalności, planu rzeczowo-finansowego i planów legislacyjnych oraz realizacja celów i zadań wynikających z tych dokumentów planistycznych, a także udział w tworzeniu sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności i w przygotowaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
32) opracowanie i aktualizacja wykazu aktów prawnych dotyczących zadań wykonywanych przez departament;
33) udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu;
34) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra, nadzorującego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu oraz dyrektora generalnego.

Rozdział  6

Zakresy działania departamentów

Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego (DBG)

§  22.
1. Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego odpowiada za:
1) przygotowania obronne w dziale administracji rządowej gospodarka;
2) koordynację działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz problematykę rezerw strategicznych;
3) współpracę międzynarodową w dziedzinie przemysłu obronnego i kontaktów z NATO;
4) kontrolę obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
5) prowadzenie spraw w zakresie działania ministra jako organu wyższego stopnia w sprawach należących do właściwości Urzędu Dozoru Technicznego;
6) realizację zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych organizacjach i w reżimach nieproliferacyjnych jak: Porozumienie z Wassenaar, Grupa Australijska, Reżim Kontroli Technologii Rakietowych, Grupa Dostawców Jądrowych, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksynowej, OBWE i ONZ.
2. Departament realizuje zadania związane z restrukturyzacją przemysłu obronnego, wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami i technologiami specjalnymi, a także używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
3. Departament prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa technicznego i przemysłowego, w tym związanego z wymaganiami dla wybranych grup wyrobów, dozorem technicznym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, nie objętego kompetencjami innych departamentów. Departament w szczególności bierze udział w pracach wybranych komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Pozamilitarne przygotowania obronne;
2) Ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa;
3) Ustalanie terenów zamkniętych w odniesieniu do przedsiębiorców będących we właściwości Ministra Gospodarki;
4) Zarządzanie kryzysowe;
5) Prowadzenie polityki państwa w zakresie rezerw strategicznych;
6) Prowadzenie spraw dotyczących problematyki gospodarczo-obronnej rozpatrywanej w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego;
7) Wspieranie działań restrukturyzacyjnych podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w oparciu o środki z prywatyzacji spółek ppo;
8) Opiniowanie wniosków o wydanie/zmianę koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
9) Kontrola przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
10) Rozpatrywanie odwołań przedsiębiorców od decyzji wojewodów w zakresie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych;
11) Prowadzenie spraw dotyczących NSIP - wspieranie udziału polskich przedsiębiorców w przetargach organizowanych przez NATO;
12) Wydawanie zezwoleń, certyfikatów importowych oraz poświadczeń oświadczenia końcowego użytkownika;
13) Realizacja postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;
14) Kontrola zgodności obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym z wymogami prawnymi;
15) Współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym;
16) Wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych;
17) Rozstrzyganie spraw przez Ministra Gospodarki jako organu wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

§  23.
1. Departament odpowiada za całokształt spraw dotyczących konstruowania i realizacji budżetu ministerstwa i resortu, za obsługę finansową środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:
1) prowadzi sprawy dotyczące:
a) obsługi finansowo-księgowej resortu i ministerstwa,
b) rozliczeń podróży służbowych oraz rozliczeń podatku od towarów i usług;
2) prowadzi ewidencję księgową funduszu świadczeń socjalnych oraz dochodów i wydatków ze środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;
3) dokonuje okresowych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych.
2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz monitorowanie jego realizacji, w tym dokonywanie korekt i zmian;
2) Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej;
3) Realizacja zadań z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (DDR)

§  24.
1. Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych odpowiada za:
1) koordynowanie zadań związanych z poprawą jakości regulacji oraz prowadzenie spraw regulacji prawnych w ramach kompetencji ministra, w obszarach nie zastrzeżonych dla innych departamentów, w zakresie:
a) poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
b) problematyki związanej z finansami publicznymi;
2) identyfikowanie barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości w zakresie kompetencji ministra i formułowanie propozycji działań służących likwidacji tych barier oraz współpracę w tym zakresie z partnerami społecznymi, w szczególności z organizacjami przedsiębiorców.
2. Departament koordynuje prace związane z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem wykazu prac Rady Ministrów w zakresie właściwości ministra, w zakresie aktów prawnych oraz ich założeń.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających regulaminy biur informacji gospodarczych;
2) Działania Ministerstwa Gospodarki w zakresie doskonalenia regulacji prawnych.

Departament Energetyki (DE)

§  25.
1. Departament Energetyki odpowiada za realizację zadań;
1) związanych z przygotowaniem Polityki energetycznej Polski oraz otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie sektorów elektroenergetycznego i ciepłownictwa oraz koordynacją realizacji rządowej polityki energetycznej;
2) związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, ciepłownictwem, efektywnością energetyczną i wdrażaniem czystych technologii węglowych;
3) wynikających z przepisów o ochronie środowiska w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z obszaru energetyki.
2. Departament koordynuje:
1) działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej;
2) sprawy związane z pracami Rady ds. Transportu i Energii.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Kształtowanie reguł funkcjonowania sektora energetycznego;
2) Zapewnienie realizacji zobowiązań nałożonych na Ministra Gospodarki w odniesieniu do sektora energetycznego;
3) Zapewnienie informacji i ich prezentacji na forum krajowym i międzynarodowym w zakresie działalności Ministerstwa Gospodarki i funkcjonowania sektora energetycznego;
4) Tworzenie bazy wiedzy, pozyskiwanie i gromadzenie danych dotyczących sektora energetycznego.

Departament Energii Jądrowej (DEJ)

§  26.
1. Departament Energii Jądrowej odpowiada za sprawy związane z wykorzystaniem energii atomowej dla potrzeb społeczno-gospodarczych kraju, w tym za wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej.
2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Międzynarodowe Ramy Współpracy w zakresie Energii Jądrowej;
2) Prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;
3) Współpraca międzynarodowa w ramach Europejskiego Forum Energii Jądrowej;
4) Współpraca międzynarodowa w ramach Międzynarodowego Projektu Innowacyjnych Reaktorów Jądrowych i Cyklów Paliwowych (INPRO);
5) Nadzór nad działalnością merytoryczną ZUOP;
6) Prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Agencji Energii Atomowej OECD;
7) Realizacja zadań związanych z przyznawaniem dotacji celowych udzielanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego.

Departament Energii Odnawialnej (DEO)

§  27.
1. Departament Energii Odnawialnej odpowiada za:
1) realizację zadań związanych z opracowaniem propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych, zmierzających do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu;
2) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie odnawialnych źródeł energii, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych źródeł;
3) opracowywanie propozycji zmian instytucjonalnych i prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii.
2. Departament podejmuje współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, a także podejmuje działania mające na celu promocję wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych.
3. Departament współpracuje z Departamentem Energetyki w zakresie:
1) działań związanych z kształtowaniem rynku energii i bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz Polityki energetycznej Polski;
2) działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej oraz spraw związanych z pracami Rady ds. Transportu i Energii.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Kształtowanie reguł funkcjonowania sektora odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych;
2) Zapewnienie realizacji zobowiązań nałożonych na Ministra Gospodarki w odniesieniu do sektora odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych;
3) Zapewnienie informacji i ich prezentacji na forum krajowym i międzynarodowym w zakresie działalności Ministerstwa Gospodarki i funkcjonowania sektora odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych;
4) Zarządzanie instrumentami wsparcia związanymi z wykorzystaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych.

Departament Funduszy Europejskich (DFE)

§  28.
1. Departament Funduszy Europejskich realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP), funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ).
2. Departament odpowiada za programowanie, nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie, organizowanie naborów i wybór projektów do wsparcia oraz zawieranie umów o dofinansowanie, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, monitorowanie i ewaluację programów, kontrolę, pomoc techniczną oraz informację i promocję w zakresie działań w ramach SPO-WKP, PO IG i PO IiŚ, za wdrażanie których jest odpowiedzialny minister.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Programowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie programów operacyjnych w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;
2) Zarządzanie programami operacyjnymi w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;
3) Wdrażanie projektów w ramach PO IG;
4) Zarządzanie finansowe w programach operacyjnych;
5) Zarządzanie środkami pomocy technicznej w programach operacyjnych;
6) Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja programów operacyjnych;
7) Kontrola realizacji programów operacyjnych;
8) Wdrażanie projektów w ramach PO IiŚ.

Departament Gospodarki Elektronicznej (DGE)

§  29.
1. Departament Gospodarki Elektronicznej odpowiada za realizację zadań wynikających z zatwierdzonych do realizacji przez ministra planów dotyczących polityki i otoczenia regulacyjnego w zakresie gospodarki elektronicznej (e-gospodarki) w obszarach funkcjonowania prawa polskiego, prawa UE oraz prawa międzynarodowego.
2. Departament prowadzi sprawy, w tym przygotowuje projekty aktów prawnych, związanych z wprowadzeniem oraz stosowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podpisu elektronicznego.
3. Departament prowadzi także sprawy związane z:
1) realizacją projektu CEIDG i odpowiada za wdrożenie oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ST CEIDG), w tym za udostępnianie danych zawartych w ST CEIDG;
2) przygotowaniem aktów wykonawczych związanych z działalnością Punktu Kontaktowego;
3) wdrażaniem, w zakresie będącym w kompetencji ministra, usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną. Departament prowadzi sprawy związane z implementacją, w zakresie będącym w kompetencji ministra, dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Przygotowanie stanowisk MG oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz zespołów zadaniowych KRMC;
2) Planowanie strategiczne w zakresie II;
3) Obsługa Systemu Teleinformatycznego CEIDG;
4) Prowadzenie Punktu Kontaktowego;
5) Wdrażanie usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.

Departament Górnictwa (DGA)

§  30.
1. Departament Górnictwa odpowiada za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, przemysłu koksowniczego oraz przemysłu surowców nieenergetycznych.
2. Departament realizuje zadania wynikające z:
1) ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) w zakresie działania departamentu oraz prowadzi sprawy związane z problematyką technologii czystego węgla w zastosowaniu do przetwórstwa węgla i produkcji syntetycznych paliw z węgla;
2) udzielanej pomocy publicznej oraz uczestniczy w dialogu społecznym m. in. poprzez udział w pracach Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
3. Departament współpracuje z innymi departamentami przy kształtowaniu Polityki energetycznej Polski w zakresie sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym z Departamentem Energetyki w zakresie działań na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej oraz spraw związanych z pracami Rady ds. Transportu i Energii.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Finansowanie z dotacji budżetowej zadań związanych z procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego;
2) Nadzór nad realizacją zadań zlecanych ARP S.A. w zakresie monitorowania górnictwa;
3) Prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji inwestycji początkowych w górnictwie węgla kamiennego;
4) Finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora niewęglowego i Centralną Pompownię "Bolko" Sp. z o.o.;
5) Prowadzenie działań w zakresie przemysłu siarkowego;
6) Uzgodnienie wniosku o udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż;
7) Realizacja zadań wynikających z polityki rządu w zakresie górnictwa węgla kamiennego.

Departament Handlu i Usług (DHU)

§  31.
1. Departament Handlu i Usług odpowiada za:
1) poprawę warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze handlu i usług;
2) administrowanie obrotem towarami i usługami, z wyjątkiem obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.
2. Departament prowadzi:
1) rejestry z zakresu kompetencji departamentu;
2) sprawy, w tym przygotowuje projekty aktów prawnych, dotyczących przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz przedsiębiorców zagranicznych wykonujących działalność gospodarczą w ramach oddziału (w zakresie zakazu działalności);
3) sprawy związane z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie prac legislacyjnych oraz wydawania decyzji o wykreśleniu i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Departament koordynuje prace wykonywane w ramach projektu unijnego UEPA.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Udzielanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
2) Prowadzenie rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych;
3) Udzielanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu;
4) Wydawanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;
5) Udzielanie pozwoleń na produkcję substancji zubożających warstwę ozonową;
6) Udzielanie pozwoleń na przywóz, wywóz lub pomoc techniczną dotyczącą towarów związanych z wykonywaniem kary śmierci i tortur;
7) Udzielanie pozwoleń na przywóz wyrobów tekstylnych, wyrobów stalowych oraz innych wyrobów przemysłowych z krajów trzecich;
8) Wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału lub przedstawicielstwa;
9) Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom posiadającym status zakładu pracy chronionej;
10) Wydawanie decyzji o wykreśleniu i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG na podstawie ustawy o sdg i kpa.

Departament Innowacji i Przemyślu (DIP)

§  32.
1. Departament Innowacji i Przemysłu odpowiada za:
1) realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem wdrażania programów rozwoju gospodarczego w zakresie polityk: przedsiębiorczości, innowacyjności oraz przemysłowej w celu zwiększania konkurencyjności gospodarki oraz budowania stabilnych podstaw wzrostu umożliwiających trwały i zrównoważony rozwój;
2) opracowywanie instrumentów wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz za poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze przetwórstwa przemysłowego w sektorach pozostających we właściwości ministra;
3) realizację zadań dotyczących zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej oraz dostępu przemysłu do surowców, które nie są zastrzeżone do właściwości innych departamentów.
2. Departament prowadzi sprawy z zakresu własności przemysłowej, prawa technicznego, w szczególności systemu oceny zgodności, miar i metrologii oraz probiernictwa.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor Departamentu jest właścicielem procesów:
1) Opracowywanie i koordynowanie wdrażania programów rozwoju gospodarczego;
2) Posiedzenia wybranych komitetów i grup roboczych KE, Rady UE, OECD oraz ONZ, dla których DPI pełni rolę wiodącą;
3) Przygotowywanie postanowień Ministra Gospodarki w zakresie wynikającym z ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
4) Rozpatrywanie wniosku o oznaczenie nowego nawozu znakiem "Nawóz WE";
5) Notyfikowanie Komisji Europejskiej krajowych projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;
6) Notyfikowanie projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z innych państw członkowskich;
7) Autoryzacja i notyfikacja jednostek oceny zgodności;
8) Obsługa Ministra w zakresie przygotowywania materiałów dotyczących systemu oceny zgodności.

Departament Instrumentów Wsparcia (DIW)

§  33.
1. Departament Instrumentów Wsparcia odpowiada za realizację zadań ministra dotyczących instrumentów wsparcia rozwoju gospodarczego, w szczególności związanych z konkurencyjnością, przedsiębiorczością, inwestycjami, ich koordynację, monitorowanie oraz wdrażanie.
2. Departament prowadzi sprawy dotyczące pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz promocji partnerstwa publiczno-prywatnego, a także realizuje zadania ministra w zakresie przygotowania przez Rzeczypospolitą Polskę wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG).
3. Departament realizuje projekty systemowe w ramach poddziałania 6.5.1 oraz poddziałania 6.2.1 PO IG.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Nadzór na realizacją zadań zleconych PAIiIZ;
2) Nadzór nad realizacją zadań zleconych PARP;
3) Nadzór merytoryczny nad działalnością PARP;
4) Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego;
5) Promocja zaawansowanych, krajowych rozwiązań innowacyjnych z wykorzystaniem elektronicznej bazy wiedzy;
6) Opiniowanie wniosków o udzielenie gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa;
7) Współtworzenie systemu kształcenia zawodowego w formach szkolnych w odniesieniu do zawodów mieszczących się w dziale "gospodarka";
8) Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Kredytu Technologicznego;
9) Udział w pracach Komitetu Zarządzającego do Programu Przedsiębiorczość i Innowacje w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013;
10) Koordynowanie realizacji wieloletniego programu gospodarczego bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów zawierających azbest;
11) Akceptacja projektów zezwoleń wydawanych przez zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi na realizację inwestycji opisanych we wnioskach Ministra Gospodarki do Rady Ministrów o zmianę granic stref;
12) Monitorowanie efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych;
13) Udzielenie wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego;
14) Nadzór nad realizacją projektów Phare SSG skierowanych do sektora MSP;
15) Wspieranie finansowe działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości;
16) Wsparcie rozwoju systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;
17) Wspieranie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych;
18) Wspieranie przedsiębiorców w ramach programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych;
19) Organizacja krajowej fazy konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości";
20) Udział w pracach Komitetu Inwestycyjnego OECD;
21) Decyzja w sprawie zmiany, cofnięcia, wygaszenia lub unieważnienia zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej;
22) Wsparcie przedsiębiorców w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020".

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych (DNP)

§  34.
1. Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych:
1) odpowiada za prowadzenie spraw związanych z nadzorem kadrowym, organizacyjnym i finansowym ministra nad organami oraz jednostkami nadzorowanymi i podległymi;
2) prowadzi sprawy związane z wykonywaniem uprawnień z zakresu praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa będących w kompetencji ministra oraz z nadawaniem przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego;
3) sprawuje nadzór nad opracowaniem planów działalności i sprawozdań z ich realizacji oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
4) odpowiada za rozpatrywanie wniosków o przyznawanie odznaczeń;
5) opiniuje wnioski dotyczące konsulatów honorowych;
6) załatwia sprawy paszportowo-wizowe pracowników ministerstwa;
7) koordynuje sprawy związane z delegowaniem, tj. powoływaniem, wskazywaniem, rekomendowaniem, opiniowaniem kandydatur, przedstawicieli ministra do organizacji, organów, komitetów, rad oraz innych podmiotów.
2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu są właścicielami procesów:
1) Realizacja zadań wynikających z nadzoru Ministra nad Urzędem Patentowym RP, Prezesem Głównego Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
2) Realizacja zadań wynikających z podległości Ministrowi: Agencji Rezerw Materiałowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Dozoru Technicznego oraz nadzoru Ministra nad Polskim Centrum Akredytacji;
3) Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad instytutami badawczymi;
4) Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra z tytułu akcji i udziałów posiadanych w spółkach kapitałowych przez nadzorowane instytuty badawcze;
5) Nadzór nad realizacją zadań wynikających z podległości wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów RP (WPHI) oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą;
6) Realizacja zadań wynikających z wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach;
7) Realizacja zadań związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków organów spółek i innych podmiotów, w stosunku do których Minister posiada stosowne uprawnienia;
8) Realizacja zadań wynikających z nadzoru Ministra nad Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych;
9) Wydawanie decyzji nadających lub pozbawiających przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego;
10) Realizacja uprawnień Ministra w sprawach wnioskowania o nadanie odznaczeń państwowych, honorowych odznak resortowych oraz innych wyróżnień.

Departament Komunikacji Społecznej (DKS)

§  35.
1. Departament Komunikacji Społecznej:
1) nadzoruje realizację polityki informacyjnej ministerstwa, w tym koordynuje działalność ministerstwa w zakresie kontaktów z mediami;
2) uczestniczy w realizacji zadań promocyjnych w zakresie kompetencji ministra;
3) organizuje konferencje prasowe i obsługę medialną kierownictwa ministerstwa, z wyłączeniem elektronicznych przeglądów mediów oraz koordynuje działania informacyjne w ramach komunikacji kryzysowej;
4) monitoruje działania Systemu Identyfikacji Wizualnej ministerstwa;
5) prowadzi i rozwija ogólne profile ministerstwa na portalach społecznościowych.
2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujący proces, dla którego dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu jest właścicielem procesu: Komunikacja zewnętrzna.

Departament Polityki Handlowej (DPH)

§  36.
1. Departament Polityki Handlowej uczestniczy w kształtowaniu i odpowiada za realizację zadań w zakresie polityki handlowej Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu (WTO).
2. Departament odpowiada za:
1) opracowywanie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie unijnych środków polityki handlowej, w tym postępowania i środki ochronne w handlu międzynarodowym;
2) ochronę interesów kraju poprzez prezentację stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie w UE i Światowej Organizacji Handlu, jak również za sprawy związane z tworzeniem zasad, konstrukcją i funkcjonowaniem autonomicznych instrumentów polityki handlowej w Polsce.
3. Departament prowadzi sprawy z zakresu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i międzynarodowymi organizacjami surowcowymi.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Postępowania ochronne - antydumpingowe, antysubsydyjne i przed nadmiernym importem;
2) Modyfikacja unijnej ochrony celnej;
3) Prowadzenie spraw z zakresu regulacji UE i WTO dotyczących unijnej polityki handlowej oraz regulacji krajowych w zakresie polityki handlowej;
4) Koordynowanie współdziałania w wypracowaniu projektów UNIDO, mających na celu wspomagania procesów industrializacji w krajach rozwijających się oraz koordynacja projektów realizowanych przez Polskę w ramach UNIDO;
5) Koordynacja wypracowania rozwiązań wielostronnych dotyczących zasad w zakresie dostępu i handlu surowcami;
6) Prowadzenie spraw z zakresu przeglądu wybranych aspektów gospodarki polskiej i formułowanych zaleceń na forum OECD.

Departament Prawny (DP)

§  37.
1. Departament Prawny:
1) zapewnia obsługę prawną ministra i ministerstwa, w szczególności wydaje opinie prawne i wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami;
2) odpowiada za prawidłowe, pod względem legislacyjno-prawnym, przygotowywanie projektów aktów normatywnych;
3) prowadzi sprawy dotyczące legalności decyzji nacjonalizacyjnych;
4) wydaje zaświadczenia w sprawach postępowań, które prowadzi.
2. Departament współpracuje z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych departamentów.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Przygotowywanie projektów aktów prawnych;
2) Zastępstwo procesowe;
3) Wydawanie decyzji administracyjnych Ministra Gospodarki w sprawach prowadzonych w Departamencie Prawnym;
4) Wydawanie zaświadczeń w sprawie postępowań prowadzonych w DP.

Departament Programów Offsetowych (DOF)

§  38.
1. Departament Programów Offsetowych odpowiada za prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów umów offsetowych zawieranych z zagranicznym dostawcą uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzeniem negocjacji w tych sprawach oraz monitorowanie stanu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów. Departament prowadzi Katalog Potrzeb Offsetowych.
2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań offsetowych;
2) Zawieranie umowy offsetowej;
3) Monitorowanie realizacji umowy offsetowej;
4) Obsługa organizacyjna Komitetu do Spraw umów Offsetowych.

Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej (DPD)

§  39.
1. Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej realizuje misję ministerstwa poprzez wspieranie działalności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.
2. Departament odpowiada za:
1) realizację zadań ministra dotyczących promocji gospodarki;
2) sprawy związane z organizacją i koordynacją dwustronnej współpracy gospodarczej z zagranicą, w tym za:
a) przygotowywanie i negocjowanie bilateralnych umów o współpracy gospodarczej oraz umów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, w tym za obsługę Międzyresortowego Zespołu ds. Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji, a także prowadzenie spraw dotyczących umów preferencyjnych zawieranych przez UE z krajami poza unijnymi i ich ugrupowaniami w części inwestycyjnej,
b) współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego, szczególnie w zakresie warunków dostępu polskich towarów i inwestycji do rynków oraz organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój współpracy gospodarczej z poszczególnymi krajami,
c) prowadzenie w ramach ministerstwa współpracy ze środowiskami gospodarczymi Polonii w krajach będących we właściwości departamentu oraz fundacjami i stowarzyszeniami o charakterze polonijnym w Polsce,
d) współdziałanie z innymi resortami w zakresie spraw związanych z uczestnictwem w programach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ENP), w tym Partnerstwa Wschodniego i Unii dla Śródziemnomorza, finansowanych w ramach europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa ENPI i z innych źródeł.
2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Przygotowywanie i realizacja sesji dwustronnych Komisji Mieszanych ds. Współpracy Gospodarczej oraz konsultacji/rozmów gospodarczych na szczeblu członków kierownictwa MG z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi;
2) Przygotowywanie materiałów informacyjnych i opracowań z zakresu współpracy gospodarczej z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi;
3) Przygotowywanie dokumentów analitycznych i programowych z zakresu współpracy gospodarczej z krajami europejskimi;
4) Zawieranie umów międzynarodowych;
5) Prowadzenie spraw związanych z gospodarczymi aspektami członkostwa Polski w innych organizacjach europejskich niż UE oraz organach współpracy transgranicznej;
6) Nadzór nad działalnością merytoryczną WPHI;
7) Informacyjny system internetowy WPHI;
8) Nadzór merytoryczny nad realizacją Programów Promocji przez polskie placówki zagraniczne, w których nie funkcjonują Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji;
9) Nagrody Ministra Gospodarki dla polskich firm za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej;
10) Nadzór nad KUKE S.A. zgodnie z kompetencjami MG;
11) Przygotowanie jednolitej opinii Ministra Gospodarki na posiedzenie KPUE;
12) Pomoc publiczna na realizację przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu w formule de minimis;
13) Przygotowanie i realizacja udziału Polski w Światowych Wystawach EXPO.

Departament Ropy i Gazu (DRO)

§  40.
1. Departament Ropy i Gazu odpowiada za realizację zadań związanych z:
1) kształtowaniem Polityki energetycznej Polski i otoczenia regulacyjnego w zakresie sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw;
2) rozwojem i zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury gazowej oraz infrastruktury ropy naftowej i paliw;
3) tworzeniem i organizacją systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej, paliw oraz gazu ziemnego oraz jego gospodarowaniem, planowaniem i koordynowaniem działań ministra w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego Rzeczypospolitej Polskiej;
4) przygotowaniem analiz i ocen dotyczących funkcjonowania sektorów. Ponadto odpowiada za koordynację spraw z zakresu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z Międzynarodową Agencją Energetyczną oraz koordynację realizacji postanowień wynikających z Traktatu Wspólnoty Energetycznej i Traktatu Karty Energetycznej.
2. Departament współpracuje z Departamentem Energetyki w zakresie działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej, spraw związanych z pracami Rady ds. Transportu i Energii oraz kształtowaniem Polityki energetycznej Polski.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Wdrażanie strategii w zakresie przemysłu naftowego;
2) Monitorowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa;
3) Nadzór nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej, produktów naftowych;
4) Prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowej Agencji Energetycznej;
5) Wydawanie decyzji administracyjnych Ministra Gospodarki na podstawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
6) Realizacja polityki państwa i strategii w sektorze gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych;
7) Nadzór nad systemem zapasów gazu ziemnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego;
8) Współpraca wynikająca z udziału Polski w Traktacie Wspólnoty Energetycznej i Traktacie Karty Energetycznej;
9) Wydawanie upoważnień Ministra Gospodarki dla organów administracji architektoniczno-budowlanych do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
10) Prowadzenie spraw z zakresu baz, stacji paliw i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Departament Spraw Europejskich (DSE)

§  41.
1. Celem funkcjonowania Departamentu Spraw Europejskich jest zapewnienie spójnej polityki europejskiej ministerstwa. Departament odpowiada za kwestie związane z członkostwem w UE, w tym za koordynację wypracowywania na poziomie Rady Europejskiej, Rady Ministrów Unii Europejskiej i Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) stanowiska Polski w sprawach wynikających z kompetencji ministra.
2. Departament prowadzi sprawy związane z wypracowaniem stanowiska ministerstwa wobec priorytetów Prezydencji w Radzie UE.
3. Departament koordynuje również współpracę Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi. Departament koordynuje sprawy związane z członkostwem Polski w Radzie Europy.
4. Departament prowadzi horyzontalną politykę rynku wewnętrznego oraz działa na rzecz zapewnienia swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług poprzez systemy funkcjonujące w ramach Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (SOLVIT, Punkt Kontaktowy ds. Produktów, IMI, Twoja Europa).
5. Departament realizuje zadania związane z postępowaniami o naruszenie zobowiązań wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w zakresie kompetencji ministra. Departament monitoruje transpozycje prawa UE.
6. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu są właścicielami procesów:
1) Solvit - CS PL jako CS zgłaszające;
2) Solvit - CS PL jako CS prowadzące;
3) Prowadzenie prac związanych z monitorowaniem występowania przeszkód w swobodnym przepływie towarów w UE;
4) Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem stanu transpozycji Dyrektyw Rynku Wewnętrznego - aktualizacja bazy IMS;
5) Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Polski w pracach IMAC;
6) Koordynacja, nadzór i obsługa Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI;
7) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem portalu Twoja Europa;
8) EWD-P, U32Mail oraz adres "Koordynacja" w ramach MG;
9) Posiedzenia Rady UE, dla których DSE pełni rolę wiodącą;
10) Koordynacja zadań związanych z procesem decyzyjnym UE, dla których MG pełni rolę współpracującą;
11) Stanowiska RP do dokumentów UE, dla których MG pełni rolę wiodącą;
12) Grupy robocze Rady UE, dla których DSE pełni rolę wiodącą;
13) Udział członka kierownictwa MG w posiedzeniach KSE;
14) Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru ministra nad merytoryczną działalnością pionu ministerstwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE;
15) Prowadzenie Punktu Kontaktowego ds. Produktów;
16) Przygotowanie lub udział w przygotowaniu projektów stanowisk w sprawach prowadzonych przez Komisję Europejską oraz w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE lub Trybunałem EFTA;
17) Prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) oraz Międzynarodowego Instytutu Prawa Prywatnego (UNIDROIT).

Departament Strategii i Analiz (DSA)

§  42.
1. Departament Strategii i Analiz jest komórką interdyscyplinarną, odpowiedzialną za gromadzenie i łączenie wiedzy z zakresu obszarów pozostających w kompetencjach ministra - dla dokonywania ocen zależności występujących między tymi sferami - oraz za przygotowywanie na tej podstawie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji.
2. Departament odpowiada:
1) za realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem realizacji strategii gospodarczej UE, w tym Krajowego Programu Reform:
2) w szczególności za sporządzanie analiz i opracowań dotyczących sytuacji gospodarczej Polski, w tym w zakresie trendów makroekonomicznych, handlu zagranicznego, reform strukturalnych, wybranych zagadnień problemowych oraz za monitorowanie procesów gospodarczych, a także za przygotowywanie diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez ministerstwo dokumentów programowych, strategii i programów;
3) za koordynację planowania strategicznego, sporządzania planów działalności dla działu "gospodarka" oraz sprawozdań z ich wykonania, a także opracowywania propozycji do Programu Prac Rządu.
3. Departament koordynuje prace związane z planowaniem i realizacją badań statystycznych statystyki publicznej oraz prowadzi bazę danych statystycznych z zakresu informacji gospodarczych niezbędnych do realizacji zadań ministerstwa.
4. Departament koordynuje proces przygotowania i monitorowania zintegrowanych strategii rozwoju.
5. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Przygotowanie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji;
2) Prowadzenie działań z zakresu statystyki publicznej;
3) Zarządzanie strategiczne w dziale "gospodarka";
4) Koordynacja prac związanych z realizacją Krajowego Programu Reform;
5) Opracowanie propozycji do Programu prac RM oraz monitorowanie realizacji zadań;
6) Przygotowanie i monitorowanie strategii rozwoju.

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO)

§  43.
1. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Wdrażającej dla działania 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i dla działania 4.5 oraz poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
2. Departament odpowiada za sprawy związane z naborem wniosków o dofinansowanie, ich oceną formalną oraz organizacją oceny merytorycznej, projekcją umów o dofinansowanie, rozliczeniem wniosków beneficjenta o płatność, monitorowaniem, kontrolą, pomocą techniczną, informacją i promocją wdrażanych działań i projektów.
3. Departament, w ramach kompetencji, prowadzi sprawy związane z realizacją wsparcia finansowego inwestycji ze środków z budżetu państwa na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:
1) Wdrażanie działania 4.5 oraz poddziałania 6.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
2) Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (poddziałanie 2.2.1 SPO WKP);
3) Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (poddziałanie 2.2.2 SPO WKP);
4) Wsparcie dla przedsiębiorców biorących udział w programach promocji (poddziałanie 6.5.2 PO IG);
5) Kontrola realizacji projektów w ramach działania 4.5, poddziałania 6.5.2 oraz poddziałania 6.2.2 POIG.

Biuro Administracyjne (BA)

§  44.
1. Biuro Administracyjne zarządza nieruchomościami i infrastrukturą obiektów będących w trwałym zarządzie ministerstwa oraz zapewnia warunki i obsługę systemów i sieci znajdujących się na terenie urzędu, z wyłączeniem systemów i urządzeń informatycznych.
2. Biuro prowadzi gospodarkę majątkową i samochodową, obsługę administracyjno-techniczną, a także archiwum ministerstwa.
3. Biuro wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Przygotowuje plan inwestycyjny ministerstwa. Prowadzi sprawy związane z planowaniem remontów i inwestycji oraz współpracuje w zakresie gospodarki lokalowej i majątkowej wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Biura są właścicielami procesów:
1) Zarządzanie nieruchomościami, planowanie i realizacja inwestycji;
2) Gospodarowanie pomieszczeniami oraz wyposażeniem stanowisk pracy;
3) Konserwacja oraz utrzymanie standardu pomieszczeń i wyposażenia technicznego;
4) Zapewnienie usług;
5) Zapewnienie ciągłości dostaw.

Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli (BKA)

§  45.
1. Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli odpowiada za:
1) prowadzenie audytu wewnętrznego, kontroli organów, urzędów i jednostek podporządkowanych ministrowi oraz jednostek, w stosunku do których minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych, a także za prowadzenie kontroli wewnętrznych w departamentach ministerstwa;
2) ocenę efektów pracy ministerstwa w kontekście realizacji jego misji i celów;
3) koordynowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w ministerstwie.
2. Biuro zapewnia obsługę organizacyjną komitetu audytu oraz prowadzi działania mające na celu wsparcie komitetu audytu, gromadzi plany audytu oraz sprawozdania z ich wykonania z jednostek w dziale administracji rządowej "gospodarka". Przygotowuje oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla działu "gospodarka".
3. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Biura są właścicielami procesów:
1) Kontrola działalności organów, urzędów i jednostek podporządkowanych Ministrowi Gospodarki oraz jednostek, w stosunku do których Minister Gospodarki uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie odrębnych przepisów;
2) Prowadzenie kontroli wewnętrznej;
3) Prowadzenie audytu wewnętrznego;
4) Prowadzenie ewaluacji w Ministerstwie Gospodarki;
5) Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

§  46.
1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za:
1) sprawy wynikające z zadań dyrektora generalnego w zakresie organizacji ministerstwa, za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz doskonalenie zawodowe pracowników ministerstwa, administrowanie środkami zakładowego funduszu socjalnego, a także za sprawy zamówień publicznych;
2) koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji w ministerstwie, z wyłączeniem informacji niejawnych, w tym działań związanych z zapewnieniem ochrony danych osobowych oraz za koordynowanie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości i efektywności działania ministerstwa, w tym koordynowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu zarządzania.
2. Biuro monitoruje zapytania składane z wykorzystaniem formularzy na stronach ministerstwa związanych z udzielaniem informacji publicznej. Pełni nadzór administracyjny nad portalem ministerstwa, BIP oraz intranetem oraz przygotowuje monitoring mediów pod względem tematyki związanej z działalnością ministerstwa. Biuro prowadzi działania w zakresie komunikacji wewnętrznej ministerstwa.
3. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor generalny, dyrektor Biura lub jego zastępca są właścicielami procesów:
1) Opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych i pełnomocnictw;
2) Obsługa organizacyjna kontroli zewnętrznych i Komisji Dyscyplinarnej MG;
3) Realizacja zamówień publicznych do wartości 14 tys. euro;
4) Planowanie i realizacja zamówień publicznych powyżej wartości 14 tys. euro;
5) Postępowanie przed sądami powszechnymi w sprawach w zakresie prawa pracy;
6) Nabór pracowników;
7) Ocena i motywowanie pracowników MG;
8) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MG;
9) Realizacja zadań z zakresu prawa pracy;
10) Administrowanie ZFŚS;
11) Audit zintegrowanego systemu zarządzania;
12) Działania doskonalące;
13) Dokonywanie samooceny w Ministerstwie Gospodarki;
14) Przegląd zarządzania;
15) Kontrola zarządcza w dziale "gospodarka";
16) Komunikacja wewnętrzna;
17) Udostępnianie informacji publicznej.

Biuro Informatyki (BI)

§  47.
1. Biuro Informatyki odpowiada za koordynację polityki w zakresie informatyzacji ministerstwa i wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Biuro zapewnia i zarządza sprzętem, oprogramowaniem, obsługą techniczną, konfiguracją, rozwojem oraz ochroną systemów i urządzeń teleinformatycznych na rzecz ministerstwa.
3. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor Biura lub jego zastępca są właścicielami procesów:
1) Rozwój IT;
2) Utrzymanie i administrowanie IT;
3) Rozwiązywania i usuwanie problemów informatycznych.

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (BIN)

§  48.
1. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za:
1) ochronę informacji niejawnych, na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
2) zapewnienie ochrony osób i mienia ministerstwa, stosując przepisy o ochronie osób i mienia, realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej, będące elementem zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych.
2. Biuro uczestniczy w przedsięwzięciach realizowanych przez departamenty z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności w sektorach strategicznych gospodarki. Ponadto Biuro przechowuje oświadczenia o stanie majątkowym.
3. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Biura są właścicielami procesów:
1) Ochrona informacji niejawnych;
2) Ochrona osób i mienia Ministerstwa;
3) Realizacja działań z zakresu obrony cywilnej;
4) Zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych.

Sekretariat Ministra (SM)

§  49.
1. Sekretariat Ministra odpowiada za:
1) organizacyjne i eksperckie wspomaganie ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa, monitorowanie realizacji zadań wynikających z planów pracy i protokołów posiedzeń Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów;
2) koordynację wykonywania przez departamenty zadań w zakresie udzielania odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i od Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kieruje sprawy do załatwienia do właściwych departamentów;
3) obsługę kancelaryjną ministerstwa.
2. Sekretariat realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Sekretariatu są właścicielami procesów:
1) Obsługa protokolarna;
2) Opiniowanie projektów dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz stanowisk Ministra do umów międzynarodowych.

Załącznik

Zestawienie procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki