Ustalenie regulaminu określającego zasady działania oraz tryb pracy Kolegium Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2021.8/9.89

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady działania oraz tryb pracy Kolegium Lasów Państwowych

GD.O.000.2.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 1  - w wykonaniu zadania, o którym mowa w § 9 ust. 4 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2

§  1. 
Uwzględniając wniosek Przewodniczącego Kolegium Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2021 r., ustalam regulamin Kolegium Lasów Państwowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. 
Traci moc Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady działania oraz tryb pracy Kolegium Lasów Państwowych (znak: GD.000.2.2017).

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH

Postanowienia ogólne

§  1. 
Kolegium Lasów Państwowych jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako kierownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 3 .
§  2. 
1. 
Osoby zasiadające w Kolegium Lasów Państwowych reprezentują własne opinie i poglądy.
2. 
Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, nie ogranicza prawa do korzystania, w ramach wykonywania obowiązków członków Kolegium Lasów Państwowych, z konsultacji z pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz wszelkimi innymi osobami i organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony środowiska, leśnictwa oraz drzewnictwa.

Powoływanie, ustępowanie i odwoływanie członków Kolegium Lasów Państwowych; pokrywanie kosztów uczestnictwa w posiedzeniach Kolegium Lasów Państwowych

§  3. 
1. 
W skład Kolegium Lasów Państwowych, zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 4 , wchodzą:
a)
wskazani przez Dyrektora Generalnego przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych zajmujących się sprawami ochrony środowiska (w tym ochrony przyrody), leśnictwa oraz drzewnictwa;
b)
wskazani przez Dyrektora Generalnego przedstawiciele stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji społecznych działających na rzecz ochrony środowiska (w tym ochrony przyrody), leśnictwa oraz drzewnictwa;
1)
przedstawicieli nauki,
2)
przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji społeczno-zawodowych działających w leśnictwie oraz w ochronie przyrody,
3)
dyrektorów regionalnych,
4)
nadleśniczych i kierowników zakładów,
5)
leśniczych,
6)
innych osób.
c)
wskazani przez Dyrektora Generalnego dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie, kierownicy zakładów Lasów Państwowych oraz leśniczowie;
d)
inne osoby wskazane przez Dyrektora Generalnego.
2. 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zaprasza osoby, o których mowa w ust. 1, do wejścia w skład Kolegium Lasów Państwowych na piśmie. Potwierdzenie przyjęcia zaproszenia wymaga tej samej formy.
3. 
Podczas inauguracyjnego posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych danej kadencji Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręcza jego członkom zaświadczenia o włączeniu w skład Kolegium Lasów Państwowych.
§  4. 
1. 
Kadencja Kolegium Lasów Państwowych trwa trzy lata, jednak każdy w trakcie trwania tej kadencji może złożyć na ręce Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych rezygnację z pracy w Kolegium Lasów Państwowych.
2. 
Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych przysługuje prawo usunięcia członka Kolegium w przypadku, gdy zachodzą względy szczególne, jak popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.
§  5. 
1. 
W trakcie kadencji skład Kolegium Lasów Państwowych może być uzupełniany w następstwie:
a)
zdarzeń, o których mowa w § 4;
b)
podjęcia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych decyzji o zwiększeniu liczby członków Kolegium Lasów Państwowych.
2. 
Do uzupełniania składu Kolegium Lasów Państwowych § 3 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
Odwołanie członka Kolegium Lasów Państwowych z funkcji dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczego lub leśniczego nie stanowi samoistnej przesłanki jego odwołania ze składu Kolegium Lasów Państwowych.

Tryb pracy Kolegium Lasów Państwowych podczas posiedzeń

§  7. 
1. 
Posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych zwołuje się co najmniej raz na pół roku. O posiedzeniu Kolegium Lasów Państwowych zawiadamia się na piśmie co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia.
2. 
Kolegium Lasów Państwowych podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej pięćdziesięciu procent członków Kolegium, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. 
Zdolność Kolegium Lasów Państwowych do podjęcia uchwał jest sprawdzana po rozpoczęciu każdego posiedzenia.
4. 
W przypadku stwierdzenia, że Kolegium Lasów Państwowych nie jest zdolne do podjęcia uchwał ze względu na udział mniejszej liczby osób niż przewidziano w ust. 2, zwołuje się kolejne posiedzenie na dzień przypadający nie później niż w terminie 30 dni od dnia posiedzenia.
5. 
W przypadku posiedzeń zwołanych w trybie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kolegium Lasów Państwowych podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzydziestu procent członków Kolegium.
§  8. 
1. 
Pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych danej kadencji (posiedzenie inauguracyjne) zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, przedstawiając członkom Kolegium porządek obrad.
2. 
Kolejne posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych zwołuje Przewodniczący Kolegium Lasów Państwowych w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, przedstawiając porządek obrad.
3. 
W przypadku, gdy Przewodniczący Kolegium Lasów Państwowych ustąpi lub zostanie odwołany, uprawnienie do zwoływania posiedzeń przypada członkowi Prezydium Kolegium Lasów Państwowych najstarszemu wiekiem.
4. 
Zwoływanie posiedzeń następuje:
a)
z inicjatywy osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych - po uzgodnieniu terminu oraz porządku posiedzenia z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych,
b)
z inicjatywy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  9. 
1. 
Pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych danej kadencji rozpoczyna Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, zapraszając do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego.
2. 
Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, chyba że zgłoszona zostanie jedna kandydatura, a nikt nie zgłosi w stosunku do niej sprzeciwu. Wybór Przewodniczącego zostaje przyjęty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej pięćdziesięciu procent członków Kolegium. Głosy zlicza Komisja Skrutacyjna powołana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3. 
Obrady Kolegium Lasów Państwowych prowadzi Przewodniczący Kolegium Lasów Państwowych, a w razie niemożności prowadzenia obrad przez Przewodniczącego - członek Prezydium Kolegium Lasów Państwowych najstarszy wiekiem.
4. 
Przewodniczący Kolegium Lasów Państwowych lub Członek Prezydium Kolegium Lasów Państwowych prowadzący obrady Kolegium Lasów Państwowych składa podpis pod uchwałami przyjętymi przez Kolegium Lasów Państwowych.
5. 
W przypadku konieczności wyboru nowego Przewodniczącego Kolegium Lasów Państwowych ustępy poprzedzające stosuje się odpowiednio.
§  10. 
1. 
Podczas pierwszego posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych danej kadencji wybiera się Prezydium Kolegium Lasów Państwowych.
2. 
Wybór Prezydium Kolegium Lasów Państwowych odbywa się w drodze głosowania jawnego, przy czym na życzenie choćby jednego członka Kolegium Lasów Państwowych głosowanie może mieć charakter tajny. Każdy członek Kolegium Lasów Państwowych ma jeden głos. Członkami Prezydium Kolegium Lasów Państwowych zostaje 5 osób, które otrzymały największą liczbę głosów.
3. 
Uregulowanie ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności uzupełnienia składu Prezydium Kolegium Lasów Państwowych.
§  11. 
1. 
Uchwały Kolegium Lasów Państwowych podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
2. 
Stałym punktem posiedzenia jest przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych.
§  12. 
W przypadkach szczególnych dopuszczalne jest zorganizowanie posiedzenia Kolegium w formie zdalnej za pośrednictwem środków służących komunikacji elektronicznej. Zapisy § 7 ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

Praca Kolegium Lasów Państwowych w trybie grupy redakcyjnej Kolegium Lasów Państwowych

§  13. 
1. 
W związku z koniecznością wydania opinii doradczej w sprawach wymagających pogłębionych studiów i analiz Kolegium Lasów Państwowych - na wniosek choćby jednego członka, przyjęty podczas posiedzenia - powołuje grupę redakcyjną, której zadaniem jest opracowanie projektu stosownej uchwały w sprawie ww. opinii.
2. 
Powołując grupę redakcyjną, Kolegium Lasów Państwowych określa jej skład, w tym osobę przewodniczącego oraz termin, do którego grupa redakcyjna jest zobowiązana zakończyć swoje prace.
3. 
Przewodniczący grupy redakcyjnej przedstawia wynik pracy podczas kolejnego posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych.

Zadania Kolegium Lasów Państwowych

§  14. 
1. 
Kolegium Lasów Państwowych, oprócz wykonywania zadań wynikających ze Statutu, może wydawać, adresowane do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, opinie doradcze w następujących sprawach:
a)
projektowanych zmian w ustawie o lasach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy;
b)
nowelizacji polityki leśnej państwa, programu wzrostu lesistości kraju oraz innych programów rządowych lub sejmowych, dotyczących leśnictwa;
c)
projektu raportu o stanie lasu;
d)
zasad hodowli lasu, instrukcji użytkowania lasu, instrukcji urządzania lasu oraz aktów reglamentacji wewnętrznej podobnej rangi;
e)
projektu planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych;
f)
projektów wieloletnich (perspektywicznych) programów (planów) dostosowawczych oraz rozwojowych Lasów Państwowych, w tym projektów sektorowych programów operacyjnych oraz innych programów operacyjnych, z zastrzeżeniem programów o zasięgu regionalnym i lokalnym;
g)
projektowanych zmian organizacyjnych w Lasach Państwowych, obejmujących tworzenie, dzielenie, łączenie oraz likwidowanie nadleśnictw oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
h)
wydawania opinii w każdej innej sprawie - z inicjatywy własnej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lub na wniosek, zgłoszony na posiedzeniu lub korespondencyjnie, przez choćby jednego członka Kolegium Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w stosunku do tych wniosków może podejmować decyzję o pobraniu opinii podczas następnego posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych lub korespondencyjnie.

Koszty działania Kolegium Lasów Państwowych

§  15. 
1. 
Zaświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3, mają takie same znaczenie, jak zawarcie z członkiem Kolegium Lasów Państwowych umowy zlecenia bez wynagrodzenia, lecz za zwrotem wyłożonych kosztów 5 , z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Pracownicy Lasów Państwowych stawiają się na posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych w ciężar kosztów delegacji służbowej, wystawianej przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych, będącą pracodawcą członka Kolegium; jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych służy zwrot wyłożonych kosztów z tytułu usługi wewnątrzinstytucjonalnej.
3. 
Regulacje ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do posiedzeń grup redakcyjnych, o których mowa w § 13.
4. 
Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem Kolegium Lasów Państwowych pokrywa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem kosztów obsługi, o których mowa w § 16.

Obsługa Kolegium Lasów Państwowych

§  16. 
1. 
Obsługę Kolegium Lasów Państwowych zapewnia Zespół Obsługi w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
2. 
Do zadań Zespołu Obsługi w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych należy w szczególności:
a)
opracowywanie, na wniosek Przewodniczącego, projektów wszelkich dokumentów;
b)
nagrywanie posiedzeń Kolegium Lasów Państwowych;
c)
sporządzanie protokołów posiedzeń Kolegium Lasów Państwowych;
d)
sporządzanie protokołów procedowania Kolegium Lasów Państwowych w trybie korespondencyjnym;
e)
katalogowanie dokumentacji pracy Kolegium Lasów Państwowych;
f)
zapewnianie pokrywania kosztów funkcjonowania Kolegium Lasów Państwowych oraz grup redakcyjnych.
3. 
Szczegółowy zakres zadań Zespołu Obsługi ustala regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, ze w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
2 § 9 ust. 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że zasady działania Kolegium oraz tryb prowadzenia obrad określa regulamin Kolegium ustalony, na wniosek Kolegium, przez Dyrektora Generalnego.
3 W art. 33 ust. 1 ustawy o lasach określono, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
4 § 9 ust. 2 Statutu stanowi, że członków Kolegium na okres 3 lat powołuje Dyrektor Generalny spośród:
5 Zwrot kosztów następuje na podstawie Decyzji nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru oraz obiegu oświadczenia, będącego dowodem księgowym, na podstawie którego w Lasach Państwowych reguluje się zobowiązania wobec członków zespołów doradczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.