Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2018.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Minister Inwestycji i Rozwoju, zwany dalej "Ministrem", kieruje działalnością Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki jego polityki.
2.  Minister nadzoruje merytorycznie:
1) Biuro Komunikacji;
2) Biuro Ministra;
3) Departament Budżetu Rozwoju;
4) Departament Prawny;
5) Departament Strategii Rozwoju.
§  2. 
1.  Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - do Sekretarza Rady Ministrów.
2.  Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:
1) kierowanie założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;
2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;
3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.
3.  Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działów administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny.
4.  Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.
5.  Sekretarz Stanu Artur Soboń podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw, zarządzenia Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.
6.  Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska podpisuje, za zgodą Ministra, pisma kierowane do Rady Ministrów w sprawach projektów dokumentów rządowych wynikających z zakresu działania Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
7.  Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
8.  Podsekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich oraz do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetów oraz rozpatrywanych przez Komitety, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
9.  Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:
1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;
2) do Sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie;
3) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;
4) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;
5) będące odpowiedziami na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;
6) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.
10.  Pisma, o których mowa w ust. 1 i 9, powinny być przygotowane z wykorzystaniem wzoru formularza Ministra i zaakceptowane przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Ministerstwa, a przedkładane do podpisu Ministra - zaakceptowane również przez nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa.
11.  Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.
12.  Złożenie przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania upoważnienia albo pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.
§  3. 
1.  Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.
2.  Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:
1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.
3.  Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.
4.  Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu realizujący zadania w zakresie działu administracji rządowej - rozwój regionalny odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669) oraz w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544), dotyczących wydawania wytycznych.
5.  Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.
6.  Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:
1) wynikające z nadzoru Ministra nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;
2) związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215).
7.  Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
§  4. 
1.  Sekretarz Stanu Artur Soboń, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1) budownictwa, geodezji i kartografii;
2) gospodarki nieruchomościami, w tym orzecznictwa dotyczącego lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji;
3) mieszkalnictwa;
4) ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomości oraz uwłaszczania osób prawnych;
5) planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Artur Soboń reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3.  Sekretarz Stanu Artur Soboń nadzoruje merytorycznie:
1) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;
2) Departament Gospodarki Nieruchomościami;
3) Departament Lokalizacji Inwestycji;
4) Departament Mieszkalnictwa;
5) Departament Orzecznictwa;
6) Departament Polityki Przestrzennej;
7) Gabinet Polityczny Ministra.
4.  Sekretarz Stanu Artur Soboń w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
1) Głównego Geodety Kraju;
2) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
3) Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie;
4) Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie;
5) Krajowego Zasobu Nieruchomości.
§  5. 
1.  Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1) realizacji zadań przez Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie formułowania propozycji usprawnień wdrażania programów operacyjnych, dla których minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą;
2) realizacji zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego:
a) w zakresie desygnacji w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020,
b) związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Certyfikującej wydatki w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007 - 2013, projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;
3) pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, zwane dalej "NSRO" oraz Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa, zwanej dalej "UP", w obszarze informacji i promocji.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3.  Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska jako Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1929 oraz z 2018 r. poz. 322).
4.  Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska nadzoruje merytorycznie:
1) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
2) Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich;
3) Departament Certyfikacji i Desygnacji;
4) Departament Promocji Funduszy Europejskich.
§  6. 
1.  Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1) koordynacji wdrażania programów operacyjnych w ramach NSRO i UP;
2) nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem strategii ponadregionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru strategicznej interwencji Polski Wschodniej;
3) koordynacji wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych;
4) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014 - 2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007 - 2013, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3.  Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
4.  Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak nadzoruje merytorycznie:
1) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
2) Departament Programów Ponadregionalnych;
3) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;
4) Departament Współpracy Terytorialnej.
5.  Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań Centrum Projektów Europejskich.
§  7. 
1.  Podsekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
2) nadzorowania realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego;
3) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
4) koordynacji spraw europejskich i współpracy międzynarodowej.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3.  Podsekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich oraz Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.
4.  Podsekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak nadzoruje merytorycznie:
1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
2) Departament Programów Pomocowych;
3) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
4) Departament Rozwoju Cyfrowego;
5) Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej.
5.  Podsekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:
1) działalnością Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli;
2) realizacją zadań Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
§  8. 
1.  Podsekretarz Stanu Małgorzata Zielińska, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693), koordynacji i realizacji wdrażania działań wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno- prywatnego, prowadzenia Zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, Platformy PPP oraz monitorowania wszystkich działań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych na terenie kraju;
2) nadzoru nad realizacją zadań na rzecz UP, w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i hybrydowych oraz zadań związanych z koordynacją współpracy z inicjatywą JASPERS;
3) realizacji zadań związanych z monitorowaniem i koordynacją wsparcia programów i inwestycji infrastrukturalnych w Polsce;
4) koordynacji Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego "Planem Junckera", w Polsce w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oraz Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych;
5) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz instrumentu "Łącząc Europę" (CEF), w ramach sektora transportu;
6) nadzoru w zakresie wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących dofinansowania usług publicznych w transporcie zbiorowym oraz w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Małgorzata Zielińska reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3.  Podsekretarz Stanu Małgorzata Zielińska nadzoruje merytorycznie:
1) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
2) Departament Programów Infrastrukturalnych.
§  9. 
1.  Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559), zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa.
2.  Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za nadzorowanie:
1) spraw związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;
2) spraw dotyczących kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;
3) realizacji zadań dysponenta trzeciego stopnia części budżetowej 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 34 - Rozwój regionalny;
4) spraw dotyczących zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.
3.  Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:
1) Biuro Administracyjne;
2) Biuro Dyrektora Generalnego;
3) Biuro Polityki Bezpieczeństwa;
4) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
5) Departament Informatyki;
6) Departament Kontroli.
§  10. 
1.  Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:
1) realizacja zadań dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych, powierzonych przez nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa;
2) dokonywanie, na polecenie nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.
2.  Szczegółowe zadania Gabinetu Politycznego Ministra ustala nadzorujący członek kierownictwa Ministerstwa.
§  11. 
1.  Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Artur Soboń.
2.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Artura Sobonia, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska.
3.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Artura Sobonia oraz Sekretarza Stanu Andżeliki Anny Możdżanowskiej, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak.
4.  Sekretarz Stanu Artur Soboń oraz Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska zastępują się wzajemnie.
5.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Sekretarzy Stanu, Sekretarzy Stanu zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak.
6.  W przypadku nieobecności Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:
1) Podsekretarza Stanu Adama Hamryszczaka w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Małgorzata Zielińska;
2) Podsekretarza Stanu Małgorzatę Jarosińską-Jedynak w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Małgorzata Zielińska;
3) Podsekretarza Stanu Małgorzatę Zielińską w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak.
7.  O nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.
§  12.  Minister może zlecić Sekretarzom Stanu, Podsekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§  13.  Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa - Dyrektor Generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.
§  14.  Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski nadzoruje merytorycznie Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
§  15.  Traci moc zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 46).
§  16.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).