Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2018.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Minister Inwestycji i Rozwoju, zwany dalej "Ministrem", kieruje działalnością Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki jego polityki.
2.  Minister nadzoruje merytorycznie:
1) Biuro Komunikacji;
2) Biuro Ministra;
3) Departament Budżetu Rozwoju;
4) Departament Prawny;
5) Departament Strategii Rozwoju.
§  2. 
1.  Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - do Sekretarza Rady Ministrów.
2.  Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:
1) kierowanie założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;
2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;
3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.
3.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działów administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny.
4.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.
5.  Sekretarz Stanu Artur Soboń podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw, zarządzenia Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.
6.  Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich oraz do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetów oraz rozpatrywanych przez Komitety, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
7.  Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska podpisuje, za zgodą Ministra, pisma kierowane do Rady Ministrów w sprawach projektów dokumentów rządowych wynikających z zakresu działania Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
8.  Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:
1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;
2) do Sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie;
3) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;
4) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;
5) będące odpowiedziami na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;
6) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.
9.  Pisma, o których mowa w ust. 1 i 8, powinny być przygotowane z wykorzystaniem wzoru formularza Ministra i zaakceptowane przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Ministerstwa, a przedkładane do podpisu Ministra - zaakceptowane również przez nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa.
10.  Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.
11.  Złożenie przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania upoważnienia albo pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.
§  3. 
1.  Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.
2.  Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:
1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.
3.  Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.
4.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu realizujący zadania w zakresie działu administracji rządowej - rozwój regionalny odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669) oraz w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544), dotyczących wydawania wytycznych.
5.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.
6.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:
1) wynikające z nadzoru Ministra nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;
2) związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
7.  Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
§  4. 
1.  Sekretarz Stanu Artur Soboń, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1) budownictwa, geodezji i kartografii;
2) gospodarki nieruchomościami, w tym orzecznictwa dotyczącego lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji;
3) mieszkalnictwa;
4) ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomości oraz uwłaszczania osób prawnych;
5) planowania i zagospodarowania przestrzennego;
6) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz instrumentu "Łącząc Europę" (CEF), w ramach sektora transportu;
7) nadzoru w zakresie wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących dofinansowania usług publicznych w transporcie zbiorowym oraz w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Artur Soboń reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3.  Sekretarz Stanu Artur Soboń nadzoruje merytorycznie:
1) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;
2) Departament Gospodarki Nieruchomościami;
3) Departament Lokalizacji Inwestycji;
4) Departament Mieszkalnictwa;
5) Departament Orzecznictwa;
6) Departament Polityki Przestrzennej;
7) Departament Programów Infrastrukturalnych;
8) Gabinet Polityczny Ministra.
4.  Sekretarz Stanu Artur Soboń w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
1) Głównego Geodety Kraju;
2) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
3) Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie;
4) Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie;
5) Krajowego Zasobu Nieruchomości.
§  5. 
1.  Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1) realizacji zadań przez Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie formułowania propozycji usprawnień wdrażania programów operacyjnych, dla których minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą;
2) realizacji zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego:
a) w zakresie desygnacji w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020,
b) związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Certyfikującej wydatki w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007 - 2013, projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;
3) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693), koordynacji i realizacji wdrażania działań wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, prowadzenia Zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, Platformy PPP oraz monitorowania wszystkich działań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych na terenie kraju;
4) realizacji zadań związanych z monitorowaniem i koordynacją wsparcia programów i inwestycji infrastrukturalnych w Polsce;
5) koordynacji Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego "Planem Junckera", w Polsce w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oraz Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych;
6) nadzoru nad realizacją zadań na rzecz Umowy Partnerstwa, zwanej dalej "UP", w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i hybrydowych oraz zadań związanych z koordynacją współpracy z inicjatywą JASPERS;
7) pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, zwane dalej "NSRO" oraz Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP, w obszarze informacji i promocji.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3.  Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska jako Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1929 oraz z 2018 r. poz. 322).
4.  Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska nadzoruje merytorycznie:
1) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
2) Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich;
3) Departament Certyfikacji i Desygnacji;
4) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
5) Departament Promocji Funduszy Europejskich.
§  6. 
1.  Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1) koordynacji wdrażania programów operacyjnych w ramach NSRO i UP;
2) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
3) nadzorowania realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego;
4) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
5) nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem strategii ponadregionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru strategicznej interwencji Polski Wschodniej;
6) koordynacji wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych;
7) koordynacji spraw europejskich i współpracy międzynarodowej.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3.  Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów, Komitecie do Spraw Europejskich, Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
4.  Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak nadzoruje merytorycznie:
1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
2) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
3) Departament Programów Pomocowych;
4) Departament Programów Ponadregionalnych;
5) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
6) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;
7) Departament Rozwoju Cyfrowego;
8) Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej;
9) Departament Współpracy Terytorialnej.
5.  Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:
1) realizacją zadań Centrum Projektów Europejskich;
2) działalnością Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli;
3) realizacją zadań Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
§  7. 
1.  Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559), zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa.
2.  Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za nadzorowanie:
1) spraw związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;
2) spraw dotyczących kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;
3) realizacji zadań dysponenta trzeciego stopnia części budżetowej 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 34 - Rozwój regionalny;
4) spraw dotyczących zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.
3.  Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:
1) Biuro Administracyjne;
2) Biuro Dyrektora Generalnego;
3) Biuro Polityki Bezpieczeństwa;
4) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
5) Departament Informatyki;
6) Departament Kontroli.
§  8. 
1.  Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:
1) realizacja zadań dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych, powierzonych przez nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa;
2) dokonywanie, na polecenie nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.
2.  Szczegółowe zadania Gabinetu Politycznego Ministra ustala nadzorujący członek kierownictwa Ministerstwa.
§  9. 
1.  Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Artur Soboń.
2.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Artura Sobonia, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska.
3.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Artura Sobonia oraz Sekretarza Stanu Andżeliki Anny Możdżanowskiej, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak.
4.  Sekretarz Stanu Artur Soboń oraz Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska zastępują się wzajemnie.
5.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Sekretarzy Stanu, Sekretarzy Stanu zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak.
6.  Podsekretarza Stanu Adama Hamryszczaka w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Andżelika Anna Możdżanowska.
7.  O nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu i Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.
§  10.  Minister może zlecić Sekretarzom Stanu, Podsekretarzowi Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§  11.  Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa - Dyrektor Generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.
§  12.  Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski nadzoruje merytorycznie Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
§  13.  Traci moc zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 39).
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).