Nowość Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2023.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 13 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zwany dalej "Ministrem", kieruje działalnością Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki jego polityki.
2. 
Minister nadzoruje merytorycznie:
1)
Gabinet Polityczny Ministra;
2)
Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich;
3)
Departament Prawny;
4)
Departament Programów Infrastrukturalnych;
5)
Departament Programów Pomocowych;
6)
Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6;
7)
Departament Strategii;
8)
Biuro Ministra.
3. 
Minister realizuje zadania wynikające z nadzoru nad Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Wydziałem Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.
§  2. 
1. 
Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - do Sekretarza Rady Ministrów.
2. 
Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:
1)
kierowanie projektów założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz projektów strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;
2)
występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;
3)
powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów oraz sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;
4)
tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
3. 
Minister może upoważnić Sekretarzy Stanu do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, o których mowa w ust. 2.
4. 
Sekretarze Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działu administracji rządowej - rozwój regionalny w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512).
5. 
Sekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.
6. 
Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty wykonawcze do ustaw, zarządzenia Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.
7. 
Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich oraz Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia tych Komitetów oraz rozpatrywanych przez te Komitety, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tych Komitetów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
8. 
Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, jako Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022:
1)
może, w porozumieniu z Ministrem, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z przygotowaniem i realizacją Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022;
2)
podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
9. 
Sekretarz Stanu Marcin Horała, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:
1)
może, w porozumieniu z Ministrem, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;
2)
podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
10. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:
1)
do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;
2)
do Sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie;
3)
przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;
4)
zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień;
5)
odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;
6)
do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.
11. 
Pisma, o których mowa w ust. 1 i 10, powinny być przygotowane z wykorzystaniem wzoru formularza Ministra i zaakceptowane przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną, a przedkładane do podpisu Ministra - zaakceptowane również przez nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa.
12. 
Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.
13. 
Złożenie przez Sekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania upoważnienia albo pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.
§  3. 
1. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.
2. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:
1)
uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
2)
wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.
3. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.
4. 
Sekretarze Stanu odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 i 412), w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), dotyczących wydawania wytycznych.
5. 
Sekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynikające z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej "KPO".
6. 
Sekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.
7. 
Sekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:
1)
wynikające z nadzoru Ministra nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3;
2)
związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412).
8. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi.
§  4. 
1. 
Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1)
nadzoru nad realizacją zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
2)
nadzoru nad realizacją zadań wynikających z wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
3)
realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020, programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;
4)
nadzoru nad przygotowaniem i realizacją instrumentów ponadregionalnej interwencji publicznej, w szczególności dla Polski Wschodniej oraz nadzoru nad realizacją instrumentu pożyczkowego Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka;
5)
koordynacji wdrażania 16 regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020 oraz 16 regionalnych programów w perspektywie finansowej 20212027;
6)
koordynacji prac Ministerstwa w związku z realizacją programów i inicjatyw Komisji Europejskiej i innych podmiotów skierowanych do samorządów;
7)
koordynacji wdrażania pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;
8)
nadzoru nad realizacją zadań związanych z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3. 
Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, jako Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 383).
4. 
Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak reprezentuje Ministra w:
1)
Stałym Komitecie Rady Ministrów;
2)
Komitecie do Spraw Europejskich;
3)
Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
4)
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
5. 
Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak nadzoruje merytorycznie:
1)
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
2)
Departament Programów Ponadregionalnych;
3)
Departament Programów Regionalnych;
4)
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
5)
Departament Rozwoju Cyfrowego.
6. 
Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak nadzoruje Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w zakresie zadań związanych z obsługą Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.
7. 
Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad:
1)
działalnością Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;
2)
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
3)
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
§  5. 
1. 
Sekretarz Stanu Marcin Horała, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1)
koordynacji wdrażania funduszy polityki spójności w Polsce;
2)
nadzoru nad koordynacją zadań służących zapewnieniu centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów finansowanych ze środków europejskich;
3)
koordynacji prac nad zagadnieniami pomocy publicznej;
4)
realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014 - 2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 20072013, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 oraz Interreg 2021-2027;
5)
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 30 i 203), koordynacji i realizacji wdrażania działań wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prowadzenia Platformy PPP;
6)
realizacji zadań związanych z monitorowaniem i koordynacją wsparcia na rzecz projektów infrastrukturalnych przeznaczonych do realizacji z wykorzystaniem: zwrotnych i bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej, partnerstwa publiczno-prywatnego i innych źródeł finansowania;
7)
monitorowania wdrażania Programu InvestEU w Polsce w zakresie Funduszu InvestEU oraz współpracy z Centrum Doradztwa InvestEU i Portalem InvestEU;
8)
nadzoru nad realizacją zadań na rzecz Umowy Partnerstwa w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Marcin Horała reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3. 
Sekretarz Stanu Marcin Horała, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, realizuje zadania określone w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i 1846) oraz sprawuje nadzór nad:
1)
Centralnym Portem Komunikacyjnym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością;
2)
przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze".
4. 
Sekretarz Stanu Marcin Horała nadzoruje merytorycznie:
1)
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
2)
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
3)
Departament Współpracy Terytorialnej;
4)
Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
Sekretarz Stanu Marcin Horała w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad:
1)
działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości;
2)
realizacją zadań Centrum Projektów Europejskich.
§  6. 
1. 
Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691), zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa.
2. 
Dyrektor Generalny, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1)
desygnacji w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020;
2)
związanych z pełnieniem funkcji Instytucji do spraw Nieprawidłowości oraz funkcji Instytucji Certyfikującej dla programu "Rozwój lokalny", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;
3)
realizacji zadań w ramach KPO związanych z wnioskami o płatność do Komisji Europejskiej oraz koordynacji systemu kontroli i audytu;
4)
prowadzenia kontroli Ministra działającego jako państwo członkowskie w perspektywie finansowej 2021 - 2027, służących:
a)
zapewnieniu zgodności realizacji programów z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz Umową Partnerstwa i kontraktem programowym,
b)
stwierdzeniu, czy nieprawidłowość wystąpiła na skutek działania lub zaniechania ze strony właściwej instytucji;
5)
prowadzenia kontroli Ministra pełniącego funkcję podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wkładem finansowym z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.
3. 
Dyrektor Generalny odpowiada za nadzorowanie:
1)
spraw związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;
2)
spraw dotyczących kontroli w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny;
3)
realizacji zadań dysponenta części budżetowej 34 - Rozwój regionalny oraz realizacji zadań dysponenta trzeciego stopnia;
4)
spraw Ministra w zakresie finansowania z budżetu programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz KPO;
5)
spraw dotyczących zarządzania kryzysowego, obronności, bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.
4. 
Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:
1)
Departament Budżetu;
2)
Departament Informatyki;
3)
Departament Kontroli;
4)
Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich;
5)
Biuro Administracyjne;
6)
Biuro Dyrektora Generalnego;
7)
Biuro Polityki Bezpieczeństwa;
8)
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
§  7. 
1. 
Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:
1)
realizacja zadań dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych, powierzonych przez Ministra;
2)
dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.
2. 
Szczegółowe zadania Gabinetu Politycznego Ministra ustala Minister.
§  8. 
1. 
Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
2. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Marcin Horała.
3. 
Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Sekretarz Stanu Marcin Horała zastępują się wzajemnie.
4. 
W czasie nieobecności Dyrektora Generalnego zadania, o których mowa w § 6 ust. 2, nadzoruje bezpośrednio Minister.
5. 
O nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.
§  9. 
Minister może zlecić Sekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone w zarządzeniu.
§  10. 
Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - Dyrektor Generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.
§  11. 
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Mateusz Berger nadzoruje merytorycznie Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
§  12. 
Traci moc zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 5).
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).