Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2020.14

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zwany dalej "Ministrem", kieruje działalnością Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki jego polityki.
2. 
Minister nadzoruje merytorycznie:
1)
Gabinet Polityczny Ministra;
2)
Departament Budżetu;
3)
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
4)
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
5)
Departament Prawny;
6)
Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej;
7)
Departament Strategii;
8)
Biuro Komunikacji;
9)
Biuro Ministra.
3. 
Minister sprawuje nadzór nad działalnością Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.
§  2. 
1. 
Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - do Sekretarza Rady Ministrów.
2. 
Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:
1)
kierowanie założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;
2)
występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;
3)
powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.
3. 
Sekretarze Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działu administracji rządowej - rozwój regionalny, w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284).
4. 
Sekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.
5. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty wykonawcze do ustaw, zarządzenia Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.
6. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda, jako Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022:
1)
może, w porozumieniu z Ministrem, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z przygotowaniem i realizacją Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022;
2)
podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
7. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
8. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda, jako Pełnomocnik Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego:
1)
może, w porozumieniu z Ministrem, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikających z zakresu swojego działania;
2)
może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań;
3)
podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
9. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
10. 
Sekretarz Stanu Anna Gembicka, jako Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych:
1)
może, w porozumieniu z Ministrem oraz Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikających z zakresu swojego działania;
2)
może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań;
3)
podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
11. 
Sekretarz Stanu Jacek Żalek podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
12. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:
1)
do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;
2)
do Sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie;
3)
przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;
4)
zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;
5)
będące odpowiedziami na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;
6)
do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.
13. 
Pisma, o których mowa w ust. 1 i 12, powinny być przygotowane z wykorzystaniem wzoru formularza Ministra i zaakceptowane przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną, a przedkładane do podpisu Ministra - zaakceptowane również przez nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa.
14. 
Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.
15. 
Złożenie przez Sekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania upoważnienia albo pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.
§  3. 
1. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.
2. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:
1)
uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
2)
wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.
3. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.
4. 
Sekretarze Stanu odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) oraz w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544, z 2019 r. poz. 730, 1572 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 568), dotyczących wydawania wytycznych.
5. 
Sekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.
6. 
Sekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:
1)
wynikające z nadzoru Ministra nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;
2)
związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
7. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi.
§  4. 
1. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1)
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445, 1572 i 2020), koordynacji i realizacji wdrażania działań wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prowadzenia Platformy PPP;
2)
realizacji zadań związanych z monitorowaniem i koordynacją wsparcia programów i inwestycji infrastrukturalnych w Polsce;
3)
koordynacji Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego "Planem Junckera", w Polsce w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oraz Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych;
4)
nadzoru nad realizacją zadań na rzecz Umowy Partnerstwa w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i hybrydowych oraz zadań związanych z koordynacją współpracy z inicjatywą JASPERS;
5)
nadzoru w zakresie wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących dofinansowania usług publicznych w transporcie zbiorowym oraz w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi;
6)
realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w sektorze transportu, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;
7)
realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
8)
nadzoru nad przygotowaniem i realizacją instrumentów ponadregionalnej interwencji publicznej, w szczególności dla Polski Wschodniej oraz nadzoru nad realizacją instrumentu pożyczkowego Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka;
9)
koordynacji wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych oraz koordynacji prac Ministerstwa w związku z realizacją programów i inicjatyw Komisji Europejskiej i innych podmiotów skierowanych do samorządów.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Grzegorz Puda reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda, jako Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz. U. poz. 1036 oraz z 2020 r. poz. 39).
4. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda nadzoruje merytorycznie:
1)
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6;
2)
Departament Programów Infrastrukturalnych;
3)
Departament Programów Pomocowych;
4)
Departament Programów Ponadregionalnych;
5)
Departament Regionalnych Programów Operacyjnych.
5. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda nadzoruje Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w zakresie zadań związanych z obsługą Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.
6. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.
7. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda realizuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.
§  5. 
1. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1)
w zakresie desygnacji w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020;
2)
związanych z pełnieniem funkcji Instytucji do spraw Nieprawidłowości oraz funkcji Instytucji Certyfikującej dla programu "Rozwój lokalny", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;
3)
związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Certyfikującej dla programów operacyjnych perspektywy 2007-2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w zakresie zadań związanych z zamknięciem programów.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Waldemar Buda reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda, jako Pełnomocnik Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. poz. 1307 oraz z 2020 r. poz. 255).
4. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
5. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda nadzoruje merytorycznie Departament Certyfikacji i Desygnacji.
6. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda nadzoruje Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie zadań związanych z obsługą Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.
§  6. 
1. 
Sekretarz Stanu Anna Gembicka, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1)
realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013 oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020;
2)
pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa 2014-2020, w obszarze informacji i promocji;
3)
realizacji zadań Ministra określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553) oraz w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy;
4)
podejmowania inicjatyw oraz działań wspierających na rzecz aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Anna Gembicka reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3. 
Sekretarz Stanu Anna Gembicka, jako Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz. U. poz. 76).
4. 
Sekretarz Stanu Anna Gembicka nadzoruje merytorycznie:
1)
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
2)
Departament Promocji Funduszy Europejskich;
3)
Departament Współpracy Terytorialnej;
4)
Biuro Inicjatyw Społecznych.
5. 
Sekretarz Stanu Anna Gembicka realizuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Centrum Projektów Europejskich.
§  7. 
1. 
Sekretarz Stanu Jacek Żalek, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1)
realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
2)
realizacji zadań przez Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie formułowania propozycji usprawnień dla właściwej instytucji systemu wdrażania funduszy Unii Europejskiej.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Jacek Żalek reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3. 
Sekretarz Stanu Jacek Żalek nadzoruje merytorycznie:
1)
Departament Rozwoju Cyfrowego;
2)
Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich.
4. 
Sekretarz Stanu Jacek Żalek reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.
§  8. 
1. 
Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285), zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa.
2. 
Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za nadzorowanie:
1)
spraw związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;
2)
spraw dotyczących kontroli w dziale administracji rządowej kierowanym przez Ministra;
3)
realizacji zadań dysponenta trzeciego stopnia części budżetowej 34 - Rozwój regionalny;
4)
spraw dotyczących zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.
3. 
Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:
1)
Departament Informatyki;
2)
Departament Kontroli;
3)
Biuro Administracyjne;
4)
Biuro Dyrektora Generalnego;
5)
Biuro Polityki Bezpieczeństwa;
6)
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
§  9. 
1. 
Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:
1)
realizacja zadań dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych, powierzonych przez Ministra;
2)
dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.
2. 
Szczegółowe zadania Gabinetu Politycznego Ministra ustala Minister.
§  10. 
1. 
Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Grzegorz Puda.
2. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Grzegorza Pudy, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Waldemar Buda.
3. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Grzegorza Pudy oraz Sekretarza Stanu Waldemara Budy Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Anna Gembicka.
4. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Grzegorza Pudy, Sekretarza Stanu Waldemara Budy oraz Sekretarza Stanu Anny Gembickiej Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Jacek Żalek.
5. 
Sekretarza Stanu Grzegorza Pudę zastępuje Sekretarz Stanu Waldemar Buda.
6. 
Sekretarza Stanu Waldemara Budę zastępuje Minister.
7. 
Sekretarz Stanu Anna Gembicka i Sekretarz Stanu Jacek Żalek zastępują się wzajemnie.
8. 
O nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.
§  11. 
Minister może zlecić Sekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§  12. 
Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - Dyrektor Generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.
§  13. 
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski nadzoruje merytorycznie Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
§  14. 
Traci moc zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 5).
§  15. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).