Ustalenie organów administracji rządowej niezespolonej obowiązanych do przygotowania głównego stanowiska kierowania w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia organów administracji rządowej niezespolonej obowiązanych do przygotowania głównego stanowiska kierowania w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się organy administracji rządowej niezespolonej nadzorowane przez Ministra Środowiska obowiązane do przygotowania głównego stanowiska kierowania, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978).
2.
Organy, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko i gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 16, poz. 1203.

ZAŁĄCZNIK 

ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NIEZESPOLONEJ NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA OBOWIĄZANE DO PRZYGOTOWANIA GŁÓWNEGO STANOWISKA KIEROWANIA

1.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
2.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
3.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
4.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
5.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
6.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
7.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.