Ustalenie nowych cen urzędowych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1996.19.93

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1997 r.

DECYZJA Nr 10/GN-Z/96
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 sierpnia 1996 r.
w sprawie ustalenia nowych cen urzędowych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe. *

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i z 1994 r. Nr 111, poz. 536) oraz w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Dz. U. Nr 100, poz. 492 i z 1996 r. Nr 8, poz. 48) postanawia się, co następuje:
.................................................
8.1.
W przypadku, gdy w 1996 r. faktyczne wydatki poniesione na zakup energii cieplnej (bądź koszty jej wytworzenia), dostarczanej do mieszkań na cele bytowe będą niższe od opłat pobranych w ciągu roku za dostarczoną energię cieplną, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7, to powstała różnica podlega ostatecznemu rozliczeniu z użytkownikami mieszkań do dnia 30 czerwca 1997 r.
8.2.
Gestorzy zasobów mieszkaniowych, w rozliczeniach, o których mowa w ust. 8.1. mogą ujmować również wydatki poniesione na zakup energii cieplnej (bądź koszty jej wytworzenia) i opłaty pobierane za dostarczoną energię cieplną w okresie od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 maja 1997 r.

.................................................

* Z dniem 1 stycznia 1997 r. decyzja utraciła moc, z wyjątkiem postanowień ust. 8, zgodnie z ust. 12 decyzji nr 13/GN-Z/96 z dnia 11 grudnia 1996 r. (Dz.Urz.MF.96.24.130).