Ustalenie nowych cen urzędowych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.28.90

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 1994 r.

KOMUNIKAT NR 33/94
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 29 listopada 1994 r.
w sprawie ustalenia nowych cen urzędowych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe

Komunikuje się, że decyzją nr 23/GN-Z/94 Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia nowych cen urzędowych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe - na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536) oraz w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (M.P. Nr 25, poz. 192) i art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. nr 84, poz. 386) postanowiono, co następuje:

W decyzji nr 21/GN-Z/94 Ministra Finansów z dnia 5 września 1994 r. w sprawie ustalenia nowych cen urzędowych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 22, poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:

1)
tabela zamieszczona w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Lp.Wyszczególnieniecena w złotychCena w starych złotych
1.za 1 MWh energii cieplnej66,24662.400,-
2.za 1 GJ energii cieplnej18,40184.000,-
3.za podgrzanie 1 m3 wody, w przypadku gdy rozliczenie dostawy ciepłej wody użytkowej następuje według wskazań wodomierza3,4134.100,-
2)
tabela zamieszczona w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Lp.Wyszczególnieniecena w złotychCena w starych złotych
1.za ogrzewanie mieszkań, za 1 m2 powierzchni, płatne miesięcznie w ciągu całego roku1,4714.700,-
2.za podgrzanie wody użytkowej, miesięcznie od osoby zamieszkałej w danym lokalu mieszkalnym, w okresie dłuższym niż dwa miesiące11,61116.100,-
3)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Ceny urzędowe ustalone niniejszą decyzją dotyczą podatników podatku od towarów i usług, jak również jednostek zwolnionych od podatku na podstawie odrębnych przepisów. W powyższych cenach uwzględniony został podatek od towarów i usług w wysokości 7%".

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.