Dzienniki resortowe

NFZ.2019.98

| Akt oczekujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2019/DI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML, stanowiące jednolity plik sprawozdawczy stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące:
1) świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) zaopatrzenia w wyroby medyczne, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) list oczekujących, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;
6) informacji o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych oraz innych świadczeniach opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.
2.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
1) stosuje się do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2019 r. oraz w kolejnych okresach;
2) może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 września 2019 r.
3.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz w kolejnych okresach.
4.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się do danych o świadczeniach opieki zdrowotnej przekazywanych przez świadczeniodawców w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 lutego 2016 r. oraz w kolejnych okresach.
5.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 4:
1) stosuje się do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2019 r. oraz w kolejnych okresach;
2) może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 września 2019 r.
6.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz w kolejnych okresach.
7.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 6:
1) stosuje się do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2019 r. oraz w kolejnych okresach;
2) może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  2. 
1.  Szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML stosuje się do wymiany informacji pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia 1 .
2.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1, dotyczy danych w zakresie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych na recepty.
§  3. 
1.  Do dnia 31 grudnia 2019 r. komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stanowiący jednolity plik sprawozdawczy, stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący list oczekujących stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
2.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r.
§  4.  Tracą moc zarządzenia:
1) Nr 93/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ;
2) Nr 99/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących;
3) Nr 8/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS;
4) Nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych;
5) Nr 77/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML określa się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML stosowane do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczące świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), realizacji zleceń na wyroby medyczne, danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, deklaracji POZ/KAOS, danych list oczekujących oraz informacji o fakturach zakupu.

Rozwiązania przyjęte w zakresie komunikatów XML umożliwiają poprawną sprawozdawczość i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W ramach komunikatu SWIAD wprowadzono możliwość przyrostowego importu okresów finansowania przekazanych w ramach zestawu świadczeń. Ma to na celu zracjonalizowanie wykorzystania zasobów podczas importu komunikatu SWIAD zawierającego długoterminowe zestawy świadczeń. W komunikacie dodano konieczne do przekazania w ramach hospitalizacji informacji o procedurze kierunkowej, informacji w ramach zabiegów usunięcia zaćmy, stopniu zaawansowania. Informacje o stadium zaawansowania przekazywane dla świadczeń gdy przyczyną główną udzielenia świadczenia jest nowotwór z katalogu nowotworów określonych w rozporządzeniu MZ, w tym:

1. związanych z wykonaniem zabiegu operacyjnego,
2. z zakresu chemioterapii,
3. z zakresu radioterapii

- jeżeli przyczyną główną udzielenia świadczenia był nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi lub płuca (kody jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta: C18-C20, C34, C50, C56, C61);

Ponadto, w porównaniu do dotychczas obowiązującej regulacji dodano informacje o wadze, wzroście, informacji dotyczącej używania przez świadczeniobiorcę wyrobów tytoniowych, jako dane, które mogłyby być wykorzystane w strumieniu refundacji leków, tj. refundacji aptecznej. Dawkowanie części leków i wyrobów medycznych uzależnione od masy/powierzchni ciała. Jednocześnie wprowadzono (usunięte w poprzedniej wersji komunikatu SWIAD) dane dotyczące innych dokumentów potwierdzających uprawnienia takie jak NIP, PESEL, data obowiązywania dokumentu uprawniającego. W zarządzeniu przewidziane także zostały elementy i atrybuty dotyczące międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF oraz informacji o zastosowanym modyfikatorze (użytym do wyznaczenia taryfy do rozliczenia).

W celu poprawnej realizacji programów dodano informacje o tygodniu ciąży. Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1207) dodano informacje o rezerwacji terminu. Dodano informacje o e-skierowaniu i innych dokumentach, w tym EDM.

Jednocześnie, w zarządzeniu zrezygnowano z postanowień dotyczących wymogu zbierania informacji przekazywanej dla świadczeń realizowanych w OAiIT, mleczanach, informacji o OC. Natomiast, przepisy dotyczące zakresu przekazywania informacji o fakturach zakupowych oraz informacji przekazywanych w ramach zabiegów usunięcia zaćmy zostały rozszerzone.

Komunikat szczegółowy XML dotyczący zaopatrzenia w wyroby medyczne rozszerzony został o informacje dotyczące potwierdzenia uprawnień do refundacji wyrobu medycznego wydawanego na dzień wystawienia zlecenia oraz na dzień przyjęcia do realizacji zlecania na wyrób medyczny. Uwzględnione zostały dane dotyczące dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe.

Ujęto informacje dotyczące komunikatu stosowanego do wymiany informacji pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Komunikat szczegółowy XML dotyczący zakresu list oczekujących dostosowano do zmian przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z. 2018 r. poz. 2429) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania tych informacji (Dz. U. 2019 r. poz. 333) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1207).

Ponadto, w niniejszym zarządzeniu przewidziany został Harmonogram przyjęć pacjentów (HP), którego częścią są kolejki oczekujących. Zmienione zostają zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych do Funduszu mi.in. dopuszczono świadczeniobiorców, który nie posiadają adresu, wprowadzono obsługę różnych kategorii świadczeniobiorców w ramach harmonogramu itp.

W komunikacie ZBPOZ oraz DEKL nie wprowadzano zmian formatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Komunikat szczegółowy NFZ: *

Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Komunikat szczegółowy NFZ *

Danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Komunikat szczegółowy NFZ *

Deklaracji POZ / KAOS

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Komunikat szczegółowy NFZ *

Zaopatrzenia w wyroby medyczne

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Komunikat szczegółowy NFZ *

o listach oczekujących

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Komunikat wysłany przez świadczeniodawców do OW NFZ z informacjami o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych. Wykorzystywany również dla zakresów dla których w celu rozliczenia wymagana jest faktura zakupu leku/ produktu / sprzętu medycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Komunikat szczegółowy NFZ *

o listach oczekujących (obowiązujący do 31 grudnia 2019 r.)

1 Komunikat publikowany jest na stronie mz.gov.pl w komunikacie "Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia".