Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla pani Jolanty Rabiej, zatrudnionej w Biurze Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.2.86

Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 2008 r.

DECYZJA Nr 36
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy dla pani Jolanty Rabiej, zatrudnionej w Biurze Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Na podstawie § 3 ust. 1 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 76, poz. 505) oraz § 18 ust. 2 i 5 Regulaminu Pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych stanowiącego załącznik do decyzji Nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 2, poz. 24) postanawia się, co następuje:
§  1.
Ustala się dla pani Jolanty Rabiej, zatrudnionej w Biurze Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, indywidualny rozkład czasu pracy w łącznym wymiarze 32 godzin tygodniowo, w następujących przedziałach godzinowych w poszczególnych dniach tygodnia:

- od poniedziałku do czwartku - od godziny 08.00 do godziny 14.30,

- w piątki od godziny 08.00 do godziny 14.00.

§  2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości pani Jolancie Rabiej i Dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia, ale za ich zgodą może być stosowana jeszcze przed upływem tego terminu, i obowiązuje w okresie przysługiwania pani Jolancie Rabiej prawa do urlopu wychowawczego, lecz nie dłużej niż do czasu zakończenia okresu, na jaki aneksem do umowy o pracę ustalono dla niej skrócony wymiar czasu pracy.